ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Логіка → Умовивід

Умовивід → Реферат


Реферат на тему:

Умовивід

План

  1. Поняття умовиводу, його види.

  2. Безпосередні умовиводи.

  3. Категоричний силогізм та його різновиди. Ентимема.

  4. Полісилогізм. Сорит. Епіхейрема.

  5. Індуктивні умовиводи. Аналогія.

1. Умовивід — це форма мислення, у якій з одного чи кількох істинних суджень на основі певних правил виводу виводять нове судження.

Структура кожногоумовиводу включає в себе засновки, висновок, логічний зв\'язок між засновками та висновком.

Наприклад:

1) а = в

2) в = с

3) а = с

Умовивід буде правильним тоді і тільки тоді, коли в ньому виконуються основні закони логіки (тотожності, несуперечності, виключеного третього, закон достатньої підстави).

Логічним висновком з цих засновків є таке речення, яке не може бути хибним, коли ці засновки істинні.

Умовиводи поділяються на дедуктивні, індуктивні і умовиводи за аналогією. Вони можуть бути необхідними та ймовірними (правдоподібними).

Дедуктивнийумовивід — це умовивід, у якому висновок зроблено обов\'язково із засновків, які виражають знання достатньо великого ступеня загальності і які самі є знанням меншого ступеня загальності:

1) усі ссавці годують своїх дітей молоком;

2) собака — ссавець;

3) отже, усі собаки годують своїх дітей молоком.

Логічне слідування іде від роду до виду, від загального класу до підкласу.

Правила виводу повинні задовольняти ряд вимог:

по-перше, з істинних засновків вони повинні давати змогу виводити тільки істинні судження;

по-друге, правила виводу в даній логічній системі повинні бути несуперечними (сумісними), тобто не можна одним способом з одних і тих самих засновків виводити висновок \"а\", а другим способом — \"не-а\";

по-третє, необхідно виходити з наявності повноти системи, а це означає: користуючись тільки даними правилами виводу в даній логічній системі, можна вивести будь-які змістово-істинні висновки, які сформульовані в термінах даної системи і логічно випливають з даних засновків.

Правилапрямого виводу дають змогу з наявних істинних засновків одержати істинний висновок.

Правила непрямого виводу дають змогу робити висновок про правомірність деяких висновків з правомірності інших.

2. Безпосередніми умовиводами називаються дедуктивні умовиводи, які виводять з одного засновку. До них належать: перетворення, обернення, протиставлення предикатові та умовивід за \"логічним квадратом\".

Перетворення — вид безпосереднього умовиводу, в якому змінюється якість засновків без зміни їх кількості.

Перетворення будуються:

а) шляхом подвійного заперечення, яке ставиться перед зв\'язкою і перед предикатом:

(S є Р  S не є не-Р),

б) заперечення переноситься з предиката до зв\'язки:

(S є не-Р  S не є Р).

Перетворенню підлягають усі 4 види суджень А, Е, І, О:

— А  Е (Всі S є Р  Жодне S не є не-Р)

— Е  А (Жодне S не є Р  Усі S є не-Р)

— І  О (Деякі S є Р  Деякі S не є не-Р)

— О  І (Деякі S не є Р  Деякі S є не-Р)

Оберненням називається такий безпосередній умовивід, в якому у висновку (новому судженні) суб\'єктом стає предикат, а предикатом — суб\'єкт. Обернення бувають прості (без обмежень) і з обмеженнями. Частковозаперечні судження не обертаються.

Прості обернення утворюються тоді, коли і S і Р вихідного судження або розподілені, або нерозподілені.

Наприклад: \"Деякі студенти — філателісти. Деякі філателісти — студенти\".

Обернення з обмеженням можна зробити тоді, коли у вихідному судженні суб\'єкт є розподіленим, предикат — нерозподіленим, або навпаки — суб\'єкт є нерозподіленим, а предикат — розподіленим.

Наприклад: \"Всі гітаристи — музиканти. Деякі музиканти — гітаристи\".

Протиставлення предикатові — такий безпосередній умовивід, у якому в новому судженні (тобто висновку) суб\'єктом виступає поняття, яке суперечить предикату вихідного судження, а предикатом є суб\'єкт вихідного судження, причому зв\'язка змінюється на протилежну. Алгоритмом для отримання висновку для категоричного судження є:

— замість Р беремо не-Р,

— міняємо місцями S і не-Р,

— зв\'язку міняємо на протилежну.

Інакше кажучи, для протиставлення предикатові треба спочатку зробити з судженням перетворення, а потім — обернення.

Наприклад: \"Всі вовки — хижі тварини,

Жодна нехижа тварина не є вовком\".

В абстрактному плані:

Для А — Всі S є Р  Жодне не-Р не є S;

Для Е — Жодне S не є Р  Деякі не-Р є S;

Для О — Деякі S не є Р  Деякі не-Р є S,

Для І — з частковоствердного судження необхідні висновки не робляться.

Умовиводи за \"логічним квадратом\" будуються на основі співвідношення А, Е, І, О, які показано в таблиці на с. 33.

3. Категоричний силогізм — це вид дедуктивного умовиводу, в якому з двох категоричних суджень, зв\'язаних середнім терміном (М), при додержанні правил обов\'язково випливає висновок. У складі силогізму обов\'язково повинні бути два засновки і висновок.

Поняття, що входять до складу силогізму, називають його термінами.

Більший засновок має в собі більший за обсягом термін, менший засновок — менший термін.

В основі висновку в категоричному силогізмі лежитьаксіома силогізму. Все, що стверджується або заперечується стосовно виду (або члена даного класу), належить до даного роду.

Фігурами силогізму називаються форми силогізму, які розрізняються за положенням середнього терміна М у засновках. Розрізняють 4 фігури силогізму:

Умовивід

Особливі правила фігур:

І фігура: більший засновок повинен бути загальним, а менший — ствердним.

II фігура: більший засновок є загальним, а один із засновків і висновок — заперечними.

III фігура: менший засновок повинен бути ствердним, а висновок — частковим.

IV фігура: загальноствердних висновків не дає; якщо більший засновок ствердний, тоді менший повинен бути загальним.

Якщо один із засновків заперечний, то більший повинен бути загальним.

Модусами категоричного силогізму називаються його різновиди, що відрізняються один від одного якісною й кількісною характеристикою засновків, що входять до нього, і висновком. Всього правильних модусів у 4 фігурах — 19.

Правила для термінів категоричного силогізму:

— в кожному силогізмі повинно бути тільки 3 терміни (S, Р, М);

— середній термін (М) повинен бути розподілений хоча б в одному із засновків;

— термін, не розподілений у засновку, не може бути розподіленим у висновку.