ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Мовознавство. Лінгвістика. Філологія. Літературознавство → Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота)

Магістерська робота

Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови

Зміст роботи

Вступ................................................................

Розділ 1. Проблема формування орфографічної грамотності в молодших школярів у теорії та практиці початкового навчання.

1.1 Аналіз проблеми дослідження в психолого-педагогічній та методичній літературі..........................................................

1.1.1 Граматичний та анти граматичний напрями в методиці навчання орфографії...............................................................

1.1.2 Типи орфографічних помилок і шляхи їх усунення.........

1.1.3 Види орфографічних вправ, методика їх виконання на уроках рідної мови...........................................................................

1.2 Стан проблеми дослідження в практиці роботи вчителів початкової школи................................................................

Висновки до розділу

Розділ 2. Шляхи формування навичок орфографічного письма в учнів початкових класів на уроках рідної мови.

2.1 Експериментальна методика роботи з формування орфографічної грамотності в молодших школярів..........................

2.2 Аналіз ефективності запропонованої методики...............

Висновки до розділу

Загальні висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження.

Оволодіння орфографією - важливий елемент загальноосвітньої підготовки учнів. Підвищення рівня їхнього мовленнєвого розвитку /на що звертається особлива увага в сучасній школі/ повинно супроводжуватися удосконаленням орфографічної грамотності, оскільки сформованість в учнів орфографічних навичок справляє позитивний вплив на їхній загальний мовленнєвий розвиток.

Навчання орфографії завжди було в центрі уваги вчених як минулого століття, так і сучасності. В їхніх працях простежуються два напрями: граматичний /Ф.І.Буслаєв, К.Д.Ушинський, Д.М.Богоявленський, О.М.Гвоздєв, Г.Н.Приступа, М.М.Разумовська та ін./ і антиграматичний /П.О.Афанасьєв, В.А.Флеров, В.П.Шереметєвський та ін./, - представники яких по-різному розглядають механізми формування орфографічної грамотності. Перші вважають, що становлення грамотного письма відбувається завдяки мисленню, отже, методика повинна будуватися на вивченні й усвідомленні граматичних правил і способів виконання дій з ними. На думку других, психологічними механізмами грамотності є різні аналізатори, робота яких забезпечує запис і збереження в пам\'яті орфографічно правильного образу слова. Значить, природа даної навички не залежить від знання правил і, таким чином, від мислення.

Як відомо, необхідною умовою формування соціально активної і духовно багатої особистості є оволодіння мовою як засобом спілкування.

Мова – це основа духовного життя людини, і ми покликані прищеплювати дітям любов до неї, формувати вміння відчувати й осягати її глибокий зміст і красу. Як писав В.О.Сухомлинський, без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічно людської вихованості, ні духовної культури.

Значне місце серед завдань початкового етапу навчання займає проблема – як закласти основи грамотного письма молодших школярів у ході вивчення рідної мови. Як записано в Програмі середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи ) , початковий курс української мови повинен:

  • забезпечувати практичне засвоєння учнями найголовніших орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правил української літературної мови;

  • збагачувати словниковий запас й удосконалювати граматичний лад усного і писемного мовлення школярів;

  • удосконалювати в учнів каліграфічні навички, прищеплювати їм культуру оформлення письмових робіт;

  • відпрацьовувати загальнонавчальні уміння й навички, передбачені програмами ( користуватися підручником, словниками, довідковою літературою ), [ 58,c.22]

Таким чином, вибір теми дослідження зумовлений, з одногу боку, соціальною значущістю оволодіння мовою як засобом спілкування і пізнання, а з другого боку – невисоким рівнем орфографічної грамотності учнів початкової школи, недостатністю дослідження проблеми в теоретичному і практичному аспектах.

Об\'єкт дослідження – методика навчання рідної мови учнів молодшого

шкільного віку.

Предмет дослідження: шляхи досягнення орфографічної грамотності в

учнів початкових класів на уроках рідної мови .

Мета роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити

методику формування орфографічної грамотності в учнів

початкової школи на уроках рідної мови.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати психофізіологічні й дидактико-методичні особливості формування орфографічних умінь і навичок в молодших школярів.

  2. Визначити рівень сформованості орфографічних умінь і навичок в учнів 14 класів.

  3. Виявити труднощі в роботі вчителів початкової школи, проаналізувати їх причини.

  4. Розробити систему вправ репродуктивно-творчого характеру, спрямовану на формування вмінь і навичок грамотного письма в учнів загальноосвітньої школи І ступеня.

Гіпотеза дослідження: процес розвитку орфографічних умінь і навичок в молодших школярів буде ефективним, якщо на уроках рідної мови поетапно впроваджувати систему вправ репродуктивно – творчого та дослідницького характеру, які нестимуть свідомий характер і спиратимуться на простіші навички і вміння ( робити фонетичний аналіз, встановлювати його морфемний склад, аналізувати орфограму ).

Методи дослідження:

  • теоретичні : системний аналіз літератури з проблеми дослідження;теоретичне моделювання;

  • емпіричні: педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний ), методи математичної обробки його результатів.

Практичне значення роботи.

Методичні рекомендації з проблеми покращення орфографічної грамотності молодших школярів можуть бути використані студентами педагогічних факультетів та вчителями початкових класів як у науковій, так і в навчально-виховній роботі.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі вперше розроблена система завдань репродуктивного, репродуктивно-творчого та дослідницького характеру, які спрямовані на досягнення орфографічної грамотності учнів та підвищення їхньої мовної культури.

Структура роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків.

Дослідження проводилось поетапно.

На першому етапі здійснювався аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми формування орфографічних вмінь і навичок в молодших школярів, конкретизувалися мета, предмет і завдання дослідження, формулювалася робоча гіпотеза.

На другому етапі проводився констатувальний експеримент, розроблялась експериментальна методика, спрямована на формування грамотного письма в учнів початкової школи.