ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Мовознавство. Лінгвістика. Філологія. Літературознавство → Фразеологічна омонімія та фразеологічна деактуалізація

Фразеологічна омонімія та фразеологічна деактуалізація

Мовне значення взагалі і фразеологічне зокрема характеризуються дифузністю, рухливістю, легкістю придбання нового понятійного змісту, більш актуального для сучасної епохи. Омонімія є явищем семантичного варіювання фразеологічних одиниць (ФО), під час якого відбувається зміна семантичного інваріанта фразеологізму. Як показує фактичний матеріал, ситуація, яка передається прямим значенням змінного словосполучення, може бути інтерпретована по-різному, може мати декілька логіко-семантичних аспектів, що виводяться шляхом дедукції з певної cитуації. Подібне явище пояснюється актуалізацією різних потенційних сем, які відіграють суттєву роль у виникненні фразеологічного значення. У зв\'язку з цим ФО може мати в процесі мовного розвитку різноманітний понятійний і емоцінно-оцінний зміст. Так, в словнику Кампе ФО zwischen Tr und Angel stecken реєструється з значенням in der Klemme stecken, in einer milichen Lage, zwischen zwei Fllen, unter wеlchen man whlen soll, sich befinden. У словнику Вандера та ж сама ФО кодифікується із значенням eingeklemmt, in Not /oder im Gehen/. Відбувається поява нового фразеологічного значення, хоча перевага надається першому значенню, про що свідчить зареєстрований в тому ж словнику фразеологізм zwischen Tr und Angel klemmen /in die Klemme bringen, peinigen/. В Duden значення ФО zwischen Tr und Angel експлікується наступною дефініцією in Eile, ohne gengend Zeit /fr etw./ zu haben, im Weggehen. Внутрішня форма архаїчного значення даного фразеологізму базується на уявленні про надзвичайну незручність, неприємність становища людини, яка гостро нею відчувається. На аналогічному уявленні побудована внутрішня форма ФО zwischen Baum und Borke sitzen/stecken/stehen /Duden/. Сучасне значення zwischen Tr und Angel stecken має внутрішню форму, в основі якої лежить уявлення про те, що біля дверей, поспішаючи, людина, має намір ще щось сказати або зробити. У подібному випадку ми маємо дві внутрішні форми, які створюють різне розшифрування одного й того ж образу, різний мотиваційний підтекст і різні значення однієї мовної форми.

Розходження образних асоціацій у процесі розвитку ФО може бути проілюстроване таким прикладом. Якщо у носія німецької мови на сучасному етапі фразеологічний комплекс Haare auf den Zhnen haben викликає асоціації з агресивною, різкою людиною /причому переважно з жінкою/, то на початку19 століття ця ФО асоціювалася з досвідченою людиною, яка має глибокі знання, велику силу, про що свідчить дефініція значення цього фразеологізму в словнику Кампе: Haare auf den Zhnen haben /ein in seinem Fache erfahrener, gebter Mann sein, viel Kraft, Erfahrung, Kenntnis besitzen/.

Сучасне значення цього фразеологізму має в основі іншу внутрішню форму. Семантичний розвиток ФО Haare auf den Zhnenhaben підтверджує системний характер фразеологічної мотивованості /пор. з компонентною групою \"in denHaaren\", яка вносить до фразеологічної семантики ідею лайки [6, 76]. У наведеному прикладі відбувається перехід від позитивної характеристики особи до негативної. Причини семантичного варіювання у цьому випадку мають системно-семантичний характер. Таким чином, варіювання семантики ФО може торкатися одного або декількох аспектів одночасно. Використання мовних форм для позначення предметів, явищ базується, з одного боку, на особливості людської психіки сприймати нове на основі вже пізнаного і, з іншого боку, на прагненні мовної економії.

Розвиток омонімічного значення ФО, що супроводжується деактуалізацією значення, наявного на початку 19 століття, є характерним також для таких фразеологізмів: Campe: eine Gelegenheit vom Zaune brechen /einen nichtigen Vorwand zu einem Zwecke, еіnеr Gewaltttigkeit hernehmen, anfhren/ - Duden: etw. /einen Streit/Zwist/Krieg o.. /vom Zaune brechen /heraufbeschwren, pltzlich damit beginnen/; Campe: ihm brennt die Stelle unter den Fen /er ist ungeduldich, eilfertig/- Duden: j-m brennt der Boden unter den Fen /j-m wird esan seinem Aufenthaltsort zu gefhrlich/ u.a. У останньому випадку розвиток нового, омонімічного, значення супроводжується появою негативної оцінки. Отже, в процесі розвитку фразеологічного складу мови ситуація, що відображається прямим значенням змінного сполучення слів може переосмислюватися в різних напрямках. Спостерігається контраст між відповідними, закріпленими за компонентами ФО значеннями і широкими можливостями образу на позначення комплексних ситуацій або дій [10, 424].

Досліджуваний матеріал показує, що внутрішня форма не може бути ототожненою з образом, покладеним в основу переосмислення. Внутрішня форма входить в образ, є його складовою частиною, але не дорівнює /або \"не прирівнюється до нього\"/ йому. Семантичне варіювання ФО детермінується не лише багатогранністю образів, але й особливістю мислення і психології людини. Ця особливість полягає в „оперуванні розпливчастими поняттями та прагматичною загостреністю мови і мислення, що спонукає мовлян кожного разу специфічно виділяти в позалінгвістичних об\'єктах різноманітні риси\". У зв\'язку з цим Р.А.Будагов підкреслює, що \"факт різного сприйняття внутрішньої форми мовних знаків в різні історичні епохи свідчить не лише про рух самих знаків, а й про розвиток людського мислення, що розкривається в історичному становленні семантики одиниць мови\" [2, 65].

В.Г.Гак розглядає семантичні зміни як загальні закони мовної семантики та ономасіології, які відображають найбільш загальні семантичні закони [3, 79-96]. В основі таких змін значення, як розширення, звуження, перенесення лежать формально-логічні закономірності мислення. Виділяється чотири типи відношень між поняттями: відношення рівнозначності, контрадикторності, підпорядкування, перехрещення. Ці логічні відношення послужили основою успішного вивчення семантичних відношень та їхніх змін в історичній семасіології [1, 177-181]. Як показали дослідження фразеологічного матеріалу, між значенням змінного словесного сполучення та фразеологічною семантикою спостерігаються перелічені типи формально-логічних відношень.

У процесі розвитку в окремих ФО змінюється тип формально-логічного співвідношення між значенням змінного словесного комплексу, з яким генетично пов\'язана ФО, та фразеологічним значенням, в чому виявляється динамічність семантичного розвитку ФО. Розвиток контрадикторних відношень між поняттями зумовлює виникнення протилежного значення у ФО. Так, в основі зареєстрованої в словнику Кампе ФО etw. ist auf dem besten Wege von der Welt /hat den erwnschtesten Fortgang/ лежать причинно-наслідкові зв\'язки. Дешифрування ФО auf dem besten Weg(e) sеіn відповідно до даних Duden відбувається за принципом „розумій навпаки\": oft, iron.: durch sein Verhalten einen bestimmten /nicht wnschenswerten/ Zustand bald erreicht haben.

Подібним є шлях розвитку, внаслідок якого утворюється енантіосемічне значення, наприклад: Campe: das hat sich gewaschen /das kann sich sehen lassen, das ist so zglich, trefflich/ - Duden: sich gewaschen haben /ugs.: von uerst beeindruckender Art sein/ u. unangenehmer Art sein, що знайшло відображення в прикладах, які ілюструють цю ФО в словниковій статті: die Klassenarbeit hat sich gewaschen: eine Ohrfeige, Strafe, die sich gewaschen hat. Семантичний розвиток подібних фразеологізмів, а також окремих вищенаведених /див. ФО Haare auf den Zhnen haben та ін./, характеризується зміною знака позитивної оцінки на негативну, що відповідає характерній особливості фразеологічної семантики, яка виявляється в тому, що негативно конотативні поля в фразеології завжди є більшими в кількісному відношенні, ніж поля з позитивною конотацією.

Ознайомлення з аналізом семантичних зв\'язків фразеологізмів у різних авторів свідчить про поглиблений інтерес до з\'ясування фактів омонімії. Ми вважаємо, що дослідження семантичних особливостей ФО, їхня всебічна характеристика вимагає розгляду цього цікавого явища. Серед фактичного матеріалу нами була виявлена невелика кількість фразеологічних омонімів. Це зумовлене своєрідністю структури і самої семантики фразеологізмів, бо збіг двох ФО, які б збігалися не одним, а кількома компонентами і становили б єдине ціле, трапляється дуже рідко. Те, що омонімія у сфері фразеології є обмеженою, не викликає заперечень. Однак наведені факти свідчать, що це явище все ж властиве певній частині стійких одиниць.