ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття криміналістичної тактики

Поняття криміналістичної тактики

Тактика необхідна там, де зустрічається протидія цілям предметної реальності або досягненню конкретного результату і направлена на його подолання або нейтралізацію. В більш загальному вигляді вона заключається у вмінні „перехитрити\" протидіючу сторону за рахунок маскування своїх намірів, шляхом введення в оману, доведення до визначених бажаних дій і т.п.

Дослідження проблеми визначення поняття тактики, її змісту, поняття тактичних прийомів завжди було у центрі уваги вчених-криміналістів. До таких можна віднести Р.С. Бєлкіна, О.Я. Баєва, В.Я. Колдіна, О.М. Васильєва, В.О. Образцова. Потреба в тактичних аспектах діяльності визначається наявністю факторів, дослідженню яких приділялось недостатньо уваги до останнього часу:

1) протилежності інтересів взаємодіючих сторін;

2) наявності екстремальних ситуацій;

3) необхідності вибирати найбільш ймовірне рішення з можливих варіантів дій;

4) тактичного ризику при подібному виборі і вмінні (здатності) приймати відповідальні рішення.

Метою дослідження виступає необхідність розробки концепції криміналістичної тактики як частина науки криміналістики, що повинна включати в себе самостійний розділ „Тактика діяльності злочинців\".

В слідчій діяльності тактиці дій слідчого при збиранні і застосуванні доказової інформації належить важлива роль, оскільки не тільки підозрювані і обвинувачувані (через бажання уникнути відповідальності або пом\'якшити свою вину), а й свідки (і навіть потерпілі) часто намагаються ухилитись від свідчень або дають неправдиві покази. Нерідко підозрюваними, обвинуваченими і їх спільниками вживаються заходи щодо укриття і знищення слідів злочинної діяльності, залякування і підкупу потерпілих і свідків. Більше того, зараз стають звичайним явищем погрози, підкуп і провокації по відношенню до працівників слідства і суду. В таких умовах реалізація завдань кримінального судочинства повинна забезпечуватись перш за все за рахунок майстерності і вміння слідчого подолати всі можливі перешкоди на шляху збору об\'єктивної інформації для встановлення істини по справі. Основним засобом досягнення цього виступають тактичні прийоми діяльності, оскільки інші засоби (погрози, обман і т.п.) при розслідуванні неприпустимі і прямо заборонені законом. У криміналістиці тактику визначають таким чином:

а) основна частина криміналістики про систему прийомів розслідування злочинів;

б) система наукових прийомів виробництва окремих слідчих дій2.

Розвиваючи і уточнюючи ці визначення, деякі автори внесли в них суттєві доповнення: Р.С. Бєлкін- про рекомендації щодо проведення слідства і лінії поведінки осіб, які його здійснюють3; О.Я. Баєв - про напрямок щодо подолання протидії4; В.Я. Колдін - про визначення оптимальної лінії поведінки осіб, що розслідують, при їх взаємодії з іншими учасниками процесу5.

Таким чином, криміналістична тактика характеризується як:

- складова частина науки криміналістики;

- система наукових положень;

- сукупність рекомендацій.

Аналізуючи родове поняття тактики, Р.С. Бєлкін підкреслює, що тактика - теорія і практика ведення бою6. Тому і криміналістичну тактику необхідно розглядати як теоретичні основи слідчої реальності і як практичну реалізацію рекомендацій про прийоми і способи даної реальності, тобто практику, вивчення якої надає можливість формувати і розвивати її теоретичні основи.

Що ж собою являє тактика слідчої діяльності в її практичному аспекті? У багато чисельних визначеннях слідчої тактики відмічаються:

1) елементи планування і організації розслідування;

2) прийоми розслідування;

3) прийоми підготовки і проведення окремих слідчих дій;

4) оцінка інформації в процесі доказування.

З такої точки зору не всі вказані елементи належать до тактики і мають тактичний характер. Так, в оцінці слідчої інформації не може бути тактичних аспектів, якщо, звичайно, не вважати такими визначення того, що з наявної інформації, і яким саме чином може вплинути на конкретного учасника процесу. Але це вже визначення можливостей використання інформації на основі проведеної її оцінки.

Власне, тактика дій слідчого заключається і проявляється в тих способах його дій при збиранні і використанні доказів, які направлені на подолання перешкод між ним і джерелом інформації, на перешкоджання спотворенню або укриттю інформації7. Розвиваючи дану думку, О.Я. Баєв відмітив, що тактика присутня лише там, де існує необхідність долати реальну протидію або попереджувати потенційне. А якщо немає конфліктності інтересів і протидії, то немає і тактики8. Із цього, на наш погляд, виходить принципове положення про те, що тактика в діяльності слідчого присутня лише там, де присутнє спілкування слідчого з іншими учасниками кримінального судочинства, причому в ситуаціях, коли ними створюється протидія, або коли воно можливе і вимагається його не допустити (попередити) або нейтралізувати.

Уточнення поняття і змісту криміналістичної тактики має не тільки теоретичне (для розвитку відповідного розділу криміналістики), але і важливе практичне значення, яке заключається в розробці і конструкції рекомендацій, які відповідають дійсним потребам практики у сфері саме тактичних аспектів слідчої діяльності. Як вже відмічалось, на теперішній час до криміналістичної тактики (як розділу науки) і до тактики слідчої діяльності, окрім самої тактики (прийомів і способів отримання об\'єктивної інформації від осіб, які нею володіють і намагаються протидіяти цьому) відносять організаційні заходи, аналіз і оцінку інформації, вирішення роздумливих задач і т. ін. Не викликає сумнівів те, що організаційні і аналітико-роздумливі аспекти слідчої діяльності відіграють важливу роль у забезпеченні її раціональності і результативності у створенні необхідних умов застосування тактичних засобів для досягнення конкретної мети розслідування, але самі по собі вони тактичним характером не володіють.

О.М. Васильєв у системі тактичних прототипів виробництва окремих слідчих дій виділяє такі тактичні прийоми:

1) засновані на застосуванні логіки в умовах розслідування;

2) за планомірною організацією розслідування;

3) по встановленню психологічних відносин між слідчим та учасниками слідчих дій. Основним тактичним прийомом першої групи, відмічає О.М. Васильєв, є версія. Будь-які