ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Зміна умов та розірвання кредитного договору: деякі недоліки законодавчого регулювання

Реферат на тему:

Зміна умов та розірвання кредитного договору: деякі недоліки законодавчого регулювання

Стійкість цивільного обігу забезпечується точним дотриманням сторонами умов домовленості. Однак свобода договору як один із основних принципів цивілістичних відносин створює можливість за взаємною згодою погодити будь-які положення, що не суперечать закону, в тому числі щодо їх зміни чи припинення. Потреба змінити умови договору може виникати і у випадках, не передбачених законом чи договором. З метою забезпечення впевненості сторін у непорушності їхніх зобов\'язань ст.162 Цивільного кодексу УРСР 1963 року забороняє односторонню відмову від виконання зобов\'язань або односторонню зміну умов договору, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами. Дискусійні питання, пов\'язані із зміною умов та розірванням договорів у цілому, досліджувались М.І. Брагінським, В.В. Вітрянським [1, с.433-447], В.М. Коссаком [2, с.145-146].

Для кредитного договору зміна його умов є об\'єктивно актуальним явищем, оскільки плата за кредит безпосередньо залежить від попиту та пропозиції, реальність виконання позичальником зобов\'язань – від стану його кредитоспроможності. Зрештою, потреба у кредиті може і відпасти. Найчастіше випадки зміни стосуються такої умови як плата за кредит. Положення про можливість зміни плати за кредит в разі зміни облікової ставки НБУ містяться у переважній більшості кредитних договорів різних банків. За відсутності згоди позичальника на сплату відсотків за новою ставкою його зобов\'язують за умовами договору повернути кошти. Така умова договору суперечить ст.162 Цивільного кодексу УРСР 1963 року, оскільки закріплює право банку змінювати відсоткову ставку за кредитну послугу фактично в односторонньому порядку, згода позичальника має формальний характер. Саме такі ситуації призводять до виникнення судових спорів.

З метою уникнення спорів у кредитних угодах іноді закладають таке положення: \"В разі зміни облікової ставки НБУ банк має право в односторонньому порядку змінити відсоткову ставку за кредит\". Спірною є думка, що прийняття позичальником такої умови є наперед його згодою на підвищення чи зниження відсоткової ставки. Суперечливість такого підходу полягає у тому, що згідно із ст.162 ЦК УРСР застосування права на односторонню зміну умов договору допускається у випадках, передбачених законом, але не домовленістю сторін. Однак із вступом в дію нового Цивільного кодексу України концептуальний підхід до вирішення цього питання законодавцем зміниться, оскільки цей нормативний акт у ст.525 аналогічно до Цивільного кодексу Російської Федерації передбачає, що одностороння відмова від зобов\'язання або зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, допускатиметься можливість закладати в кредитний договір умову про односторонню зміну відсоткової ставки в разі зміни облікової ставки НБУ. Незважаючи на судові спори на практиці і наукові дискусії з цього приводу, банки закладають цю умову в кредитних договорах, сподіваючись на те, що відсоток звернень до суду буде незначним, а решта позичальників все ж таки змушені будуть погодитись у зв\'язку із потребою кредитних ресурсів.

З матеріалів банківської практики випливає, що кредитна політика банку базується більш на попиті та пропозиції, відповідно і на депозитних відсотках, процесах інфляції у країні, і відсоткова ставка за кредитну послугу, як правило, набагато перевищує облікову ставку НБУ. Оскільки лише між банками – юридичними особами можливе кредитування за цією ставкою, а відділення від імені юридичної особи не уповноважені на цю операцію, то вони фактично опиняються на місцях більш прив\'язаними до інфляційних процесів у державі. Щодо короткострокових кредитів (до одного року) можливим є приблизне прогнозування інфляційних процесів, але стосовно кредитів, виданих на значні терміни, кредитний ризик стає занадто великим і банки продовжуватимуть закладати таку умову в договір.

Керуючись принципом розумності і справедливості, закон повинен з цього приводу встановити деякі межі свободи договору. Щоб вирішити окреслене дискусійне питання, пропонується для визначення розміру відсотків як плати за послугу і права банку на їх зміну запозичити практику нарахування орендної плати з урахуванням індексу інфляції.

Згідно з пунктом 13 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 року (зі змінами станом на 16.11.2002 року), розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Державний комітет статистики України щомісяця публікує в \"Урядовому кур\'єрі\" індекс інфляції за минулий місяць. Однак, враховуючи те, що орендна плата сплачується до 15 числа наступного місяця за минулий місяць, а плата за кредит вноситься в кінці поточного місяця, то для цих відносин доведеться застосовувати індекс інфляції за попередній місяць.

Отже, пропонується в кредитне законодавство включити норму: \"Щодо кредитних договорів, укладених на строк, не більше року (включно), забороняється зміна умови про плату шляхом збільшення відсоткової ставки. Щодо кредитних договорів, укладених на строк, більше одного року, починаючи з другого року, кредитодавець в односторонньому порядку має право розмір відсоткової ставки за кожний наступний місяць визначати із врахуванням індексу інфляції за попередній місяць. Про відсутність у кредитодавця такого права повинно бути зазначено у кредитному договорі. Сторони за взаємною згодою мають право змінювати розмір відсоткової ставки з інших підстав. Якщо позичальник не згоден на таку зміну з підстав інших, ніж індекс інфляції, то кредитодавець не має права вимагати дострокового повернення коштів\".

Кредитне законодавство не містить обмежень щодо зміни й будь-яких інших умов договору, вимагаючи для цього взаємної згоди сторін, вираженої у такій же формі, як і сам договір. Однак відсутність у законі випадків, коли у сторони виникало б право односторонньої зміни умов договору, зокрема, і за допомогою суду, підкреслює деяку декларативність та упущення чітких підстав застосування п.5 ч.1 ст.6 ЦК УРСР, за яким зміна правовідносин чи їх припинення розглядається як спосіб захисту цивільних прав. Єдине, що презюмується, це порушення контрагентом виконання свого зобов\'язання. У кожному конкретному випадку суд має право визначати, чи є достатньою підставою для зміни або розірвання вчинене правопорушення. Для кредитування такими можуть бути нецільове використання кредиту, прострочення погашення банком чергових платежів, відсутність забезпечення (наприклад, у товарно-матеріальних цінностях, що підлягають періодичному поновленню).

В той же час закон навіть не містить вимоги щодо суттєвості таких порушень. Важливо також звернути увагу на такий вагомий недолік судової практики, як відсутність вказівки в самих судових рішеннях на правові наслідки примусового розірвання кредитних договорів, хоч іноді це вкрай необхідно (наприклад, справа №1/314-9/166 Львівського господарського суду).