ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Зміст договору поставки продукції для державних потреб

Реферат на тему:

Зміст договору поставки продукції для державних потреб

Відповідно до Закону України \"Про поставки продукції для державних потреб\", формування, розміщення й виконання замовлень держави на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для задоволення державних потреб у суб\'єктів господарської діяльності України здійснюються на договірній (контрактній) основі [1].

Однак поставка продукції для державних потреб є відносно новим інститутом цивільного права України, оскільки за умов адміністративно-командної системи управління економікою спеціальних нормативних актів, які б регулювали порядок забезпечення державних потреб, не було. І у новому законодавстві України чітко не визначено зміст даного договору, тобто сукупність умов, необхідних для визнання його укладеним.

Важливо також відмітити, що ця тема є недостатньо розвинутою у наукових публікаціях, головна увага науковців присвячується аналізу договору поставки, а договір поставки продукції для державних потреб, як його різновид детально не досліджувався.

Відтак є потреба чітко визначити зміст державного контракту та виявити його приблизну структуру, яка може бути орієнтиром під час укладення договорів поставки продукції для державних потреб.

Отже, відповідно до ст.153 ЦК України, договір вважається укладеним, коли між сторонами у потрібній у належних випадках формі, досягнуто згоди по всіх істотних умовах.

Істотні умови договору – це ті умови, визнані такими, згідно з законом, або необхідні для договорів певного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

А проте зауважимо, що законодавством України поняття істотні умови договору поставки продукції для державних потреб чітко не визначене. Разом з тим в ч.2 ст.152 ЦК України зафіксовано, що зміст договору, який укладається на підставі державного замовлення, повинен йому відповідати.

Державне замовлення, відповідно до ст.1 Закону України \"Про поставки продукції для державних потреб\", – це засіб державного регулювання економіки шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції, необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організації та інших суб\"єктів господарської діяльності України всіх форм власності.

Отже, з цього визначення випливає, що зміст договору поставки продукції для державних потреб повинен містити в собі умови про асортимент та кількість продукції, а ці умови є необхідними складовими предмета договору.

Предмет договору поставки продукції для державних потреб – це загальна кількість продукції, яка поставлятиметься протягом визначеного періоду на підставі державного замовлення. Певний вид продукції, яка поставлятиметься за договором, є його об\'єктом. Відтак, у договорі поставки продукції для державних потреб сторони, визначаючи предмет, передусім повинні чітко сформулювати його об\'єкт.

Об\'єкт даного договору визначає Закон України \"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти\", який регулює порядок проведення конкурсу на визначення виконавця державного замовлення й порядок укладення державного контракту, і ст.1 якого вказує, що предметом договору є товари – продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому газоподібному станах, включаючи електроенергію, а також послуги, пов\'язані з поставкою товарів, якщо їхня вартість не перевищує вартості самих товарів [1, Ст.148].

Обов\'язковим елементом предмета договору поставки є номенклатура (асортимент) продукції. Асортимент – це конкретизація товарів за видами, моделями, групами та ін. Термін асортимент, як правило, використовується стосовно споживчих товарів (продуктів харчування, одягу й інше), а тому у договорі поставки продукції для державних потреб доцільніше використовувати рівнозначні йому терміни номенклатура або ж склад продукції.

Номенклатура (асортимент) продукції поділяється на групову й розгорнуту. Групова номенклатура – це співвідношення певних груп продукції визначеного роду, кожна з яких поділяється на окремі види (марки, позиції та ін.). Розгорнутаноменклатура – детальніша характеристика продукції, що входить до групової номенклатури. Ця характеристика зазначається за моделями, розмірами. Наприклад, за груповою номенклатурою, згідно з договором поставки продукції для державних потреб, мають бути поставлені автомобілі, в той же час у цьому договорі необхідно обов\'язково зазначити ще й розгорнуту номенклатуру, а саме: автомобіль ВАЗ-2108, заводський номер... та ін.

Номенклатура як істотна умова договору, матиме важливе значення при його виконанні, – адже за загальним правилом, визначеним ст.247 Цивільного кодексу України, поставка товарів одного найменування в більшій кількості, ніж передбачено договором, зараховується в покриття недопоставки товарів інших найменувань, що входять у той самий асортимент, і підлягає поновленню, крім випадків, коли така поставка здійснена за попередньою письмовою згодою покупця.

Поряд з об\'єктом у договорі поставки продукції для державних потреб обов\'язково має бути зафіксовано і кількість продукції. Кількість продукції, яка поставлятиметься за даним договором, визначається за угодою сторін, проте в межах державного замовлення, оскільки саме у ньому визначають потреби держави у певній кількості продукції.

Іншою істотною умовою договору, яка має бути визначена у договорі і яка характеризує предмет поставки, є якість продукції.

Якість як показник продукції досліджувалась багатьма науковцями, зокрема В.В. Луць визначив її як \"сукупність властивостей і характеристик, які відображають рівень новизни, надійність, довговічність, економічність продукції і зумовлюють її здатність задовольняти відповідно до свого призначення потреби споживачів\" [2, с.89].