ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини

  1. Відносини, що передують прийняттю нормативного акта. Вони єпередумовою вертикальних і призначені для створення умов, необхідних дляприйняття одностороннього юридично-владного рішення. Це зв\'язки міжсуб\'єктами, що перебувають на однаковому правовому рівні, в які вонивступають з приводу підготовки прийняття спільних нормативних актів,узгодження спільних управлінських дій; відносини між органами виконавчоївлади і профспілковими органами з приводу задоволення вимог останніх(укладення або зміна тарифних угод).

  2. Це відносини, під час яких виробляються спільні заходи щодовиконання нормативних актів (проведення спільних ревізій, формуванняміжвідомчих комісій).

  3. Відносини адміністративно-договірного характеру, що мають формурізного роду угод (попереднє погодження про прийом на посаду).

Ведучи мову про горизонтальні адміністративні відносини, треба враховувати, що багато процедурних зв\'язків не врегульовано юридичне і через це далеко не всі мають адміністративно-правовий характер (хоч і не втрачають управлінських якостей), будь-які спільні дії одно порядкових суб\'єктів переростають у вертикальні відносини. Таким чином, горизонтальні відносини мають чітко виражений допоміжний і тимчасовий характер.

3. Реалізація адміністративно-правових норм.

Встановлені адміністративно-правові норми виконують свої функції у тому разі, якщо вони реалізуються реалізація норм означає практичне використання правил поведінки, що містяться в них, з метою регулювання управлінських відносин, тобто втілення у життя волевиявлення, яке вони містять.

Відомо кілька підходів до питання про реально існуючу кількість способів реалізації адміністративно-правових норм. Найчастіше виділяють чотири способи: виконання, використання, додержання, застосування. Рідше виділяють тільки два способи: застосування і виконання, а використання і додержання розглядаються як форми виконання. Однак практика показує, що перший варіант краще відображає її потреби, та й у теоретичному розумінні переконливіший.

Виконання — це активна поведінка суб\'єкта адміністративних правовідносин щодо виконання юридичних обов\'язків. До даного варіанта реалізації адміністративно-правових норм належать такі дії, як сплата податків, по\" дання звітів, здійснення реєстрації, одержання паспорта тощо .

Використання — це активна поведінка суб\'єкта адміністративних правовідносин щодо здійснення наданих йому юридичних прав (можливостей). Діями щодо використання адміністративно-правових норм є: подання скарги, заява про відпустку, використання наданих державою пільг тощо.

Додержання — це пасивна поведінка суб\'єкта адміністративних правовідносин, який не допускає порушень адміністративно-правових заборон.

Застосування — це діяльність державних виконавчо-розпорядчих органів з вирішення управлінських справ і видання індивідуальних юридичних актів, що ґрунтуються на вимогах матеріальних або процесуальних норм.

У юридичній літературі неодноразово зазначалося, що неправильне застосування норм кримінального, кримінально-процесуального, цивільного та інших галузей права завдає суспільству значної шкоди. На жаль, про наслідки неправильного застосування норм адміністративного права згадується значно рідше. Неправильне їх застосування завдає шкоди не менше, а інколи навіть і більше.

Неправильне тлумачення норм адміністративного права, необ\'єктивна оцінка фактичних обставин справи, до яких застосовується норма, видання незаконного, необґрунтованого, недоцільного акта реалізації норми завдає шкоди не тільки окремій особі, а й колективам людей, суспільству в цілому. Це пояснюється особливою значущістю управлінських відносин, що регулюються адміністративно-правовими нормами. Вони торкаються інтересів громадян, організацій, закладів, підприємств, цілих галузей і сфер управління, а різні реорганізації управлінських структур коштують платникам податків великих сум. На жаль, великі й малі реорганізації державно-управлінських структур в Україні перетворилися на безперервний процес (чого коштують тільки зміни у системі місцевих органів державної виконавчої влади). Сюди ж треба віднести

прийняття слабо продуманих нормативних актів, найбільш характерним з яких став декрет Кабінету Міністрів \"Про довірчі товариства\" від 17 березня 1993 р. (сумно-відомі \"трасти\")1.

Усе це свідчить про те, наскільки важливо додержуватися основних вимог щодо застосування адміністративно-правових норм.

До таких вимог (належать законність, обґрунтованість, доцільність.

Законність застосування норм полягає в тому, що компетентні органи і посадові особи в процесі вирішення управлінської справи зобов\'язані застосовувати норму тільки в межах своїх повноважень і відповідно до її змісту. Порушення цих правил може призвести до шкідливих наслідків.

Разом з тим, на практиці відомі випадки, коли формальне додержання нормативних приписів, без всебічної оцінки обставин справи, дискредитує державні органи та їх діяльність. Законність вимагає суворо додержуватися встановленого процесуального порядку застосування норм. Це не пуста формальність, а необхідність, адже правильно зрозумілі й виконані умови застосування норми — гарантія охорони інтересів громадян, органів управління, підприємств, організацій.

Законність — це не тільки право, а й обов\'язок органів управління та їхпосадових осіб застосовувати адміністративно-правові норми. Незастосуваннянорми, у випадках, коли це приписується законом, означає порушеннязаконності. ,

Обґрунтованість — ця вимога звернена до фактичних основ застосування адміністративно-правової норми. Предметом зацікавлення суб\'єкта застосування норми повинні бути не тільки факти (події, дії, обставини), для регулювання яких застосовується норма, а й уся інформація про них, про саме явище, зовнішні умови, в яких воно перебуває.

Вимога обґрунтованості зобов\'язує суб\'єкта правозастосування вирішувати справу після всебічної перевірки фактів. Сумнівні і неперевірені обставини не можуть бути покладені в основу рішення у справі, не повинні братися до уваги.

Вимога обґрунтованості тісно пов\'язана із Законністю. Цей зв\'язок полягає в тому, що повне і всебічне дослідження обставин справи є неодмінною умовою законності.

Доцільність. Суб\'єкт застосування адміністративно-правової норми, з\'ясувавши її зміст і розібравшись у фактичних обставинах справи, зобов\'язаний прийняти найбільш доцільне рішення. Доцільність застосування норми — це оптимальний шлях досягнення мети, передбаченої нормою. Таким чином, йдеться про доцільність у рамках законності.

Доцільність органічно пов\'язана із законністю і обґрунтованістю, однак, співпадає з ними не завжди. Тобто доцільність може виступати як самостійна категорія, мати самостійне значення, відігравати у правозастосуванні самостійну роль.

Про це свідчить та обставина, що в управлінській практиці нерідко трапляються випадки відміни законних актів управління внаслідок їх недоцільності. Як приклад можна розглядати рішення про відміну окремих нормативних актів, що регулюють правовідносини у певній сфері, у зв\'язку з

прийняттям нормативного документа, який сприяє комплексному і системному здійсненню цього процесу.