ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини

Вище вже зазначалося, що адміністративно-правові норми можуть містити і такий елемент, як заохочення. Питання про заохочення як складовий елемент юридичної норми в теорії права майже не розглядається, на жаль не досліджується воно і в літературі, присвяченій проблемам адміністративного права. У той же час вченими адміністративістами приділяється достатня увага заохоченню як одній з форм переконання.

Заохочення як елемент правової норми — це публічне визнання заслуг юридичної і фізичної особи у виконанні адміністративно-правових або громадських обов\'язків. Такі заслуги формулюються (перелічуються), як правило, в диспозиції норми. Підставою для заохочення є визначені нормою

права на дії (поведінку), що стимулюються державою. Наприклад, \"Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту\" містить таку норму: \"за зразкове виконання службових обов\'язків та ініціативність у роботі для працівників залізничного транспорту встановлюються такі види заохочення: оголошення подяки; преміювання;

нагородження цінним подарунком; нагородження почесною грамотою; присвоєння звання кращого працівника за фахом; нагородження нагрудним знаком; нагородження нагрудним значком \"Почесному залізничнику\".

2.Класифікація адміністративно-правових норм.

У зв\'язку з тим, що адміністративно-правові норми різняться за своєю регулюючою спрямованістю, своїм юридичним змістом, їх класифікують за видами. Найпоширенішими є наведені нижче класифікації.

1. За спрямованістю змісту:

а) такі, що закріплюють порядок утворення і правовий стан суб\'єктів. Наприклад:

  • Державну адміністрацію утворює Президент України;

  • Державну митну службу України створює Президент України.Положення про Державну митну службу України затверджує ПрезидентУкраїни;

  • територіальні митні управління створюються Кабінетом МіністрівУкраїни. Створення, реорганізація і ліквідація митниць та інших митнихустанов здійснюється Державною митною службою України за погодженням зМіністерством фінансів України;

  • Державне патентне відомство України Державного комітету України зпитань науки та інтелектуальної власності (Державний патент України)здійснює функції центрального органу державної виконавчої влади в сферіправової охорони промислової власності;

  • Державний комітет рибного господарства України є центральниморганом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України,і входить до складу агропромислового комплексу України;

  • Державний комітет України по туризму (Держкомтуризм) єцентральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим КабінетуМіністрів України; б) такі, що визначають форми і методи управлінської діяльності, наприклад:

• головними завданнями Державного патенту України є: розробкаефективних форм і методів державного регулювання відносин у сфері охоронипромислової власності; забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацієюпро об\'єкти промислової власності;

  • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справахзахисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно допокладених на нього завдань: установлює форми і правила, бере участь урозробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів,охорони навколишнього природного середовища від забруднення та іншогошкідливого впливу, забезпечення екологічної безпеки, визначає критерії,затверджує норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки, транспортування ізберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, поводження звідходами, фізичного захисту ядерних матеріалів, конструювання таексплуатації обладнання атомних станцій та джерел іонізуючих випромінювань;

  • службові особи митних органів при виконанні покладених на нихобов\'язків взаємодіють з представниками органів державної виконавчої влади,місцевого і регіонального самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій;

в)такі, що встановлюють порядок проходження державної служби,права і обов\'язки державних службовців.

Як відомо, в Україні діє Закон від 16 грудня 1993 р. \"Про державну службу\", яким визначається порядок проходження державної служби в державних органах та їх апараті (розділ IV). Стаття 24, регламентуючи проходження державної служби, наголошує: \"Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов\'язаних із службою, проводиться відповідно до категорії посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються .Цим же Законом визначаються правові обов\'язки державних службовців1:

• основними обов\'язками державних службовців є: додержанняКонституції України та інших актів законодавства України; забезпеченняефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їхкомпетенції; недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;безпосереднє виконання покладених на них службових обов\'язків, своєчасне іточне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень івказівок своїх керівників;

• основні права державних службовців такі: користуватися правами ісвободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законамиУкраїни; брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноваженьрішень; одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій,органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію зпитань, що належать до їх компетенції.

Закон також вказує, що конкретні обов\'язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції;

г)такі, що визначають способи і порядок забезпечення законності вдержавному управлінні, наприклад:

  • Держмитслужба контролює відповідно до законодавства Українипроведення митними органами дізнання у справах про контрабанду таздійснення ними провадження у справах про порушення митних правил;

  • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справахзахисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України здійснюєдержавний контроль:

за додержанням вимог законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища, ядерної та радіаційної безпеки; за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, природних територій та об\'єктів природно-заповідного фонду України; додержанням норм і правил екологічної, ядерної і радіаційної безпеки об\'єктів ядерної енергії; додержанням правил зберігання, транспортування, застосування та поховання токсичних радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин і матеріалів, засобів захисту рослин і мінеральних добрив, промислових і побутових відходів;