ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Законодавча техніка: поняття, склад, сутність

Наприклад, в конституційному законодавстві більше застосовується норм-дефініцій, норм-цілей і норм-принципів. Самі ж норми нерідко складаються лише з диспозиції. В цивільному законодавстві традиційною є чітка і детальна структуризація інститутів і норм. Щодо кримінального закону розроблені прийоми законодавчої техніки, які сприяють правильній побудові кримінально-правових норм. Перша група – це точність описаних складів злочинів, це вибір загальних чи спеціальних складів злочину, це визначення санкції і її меж, це термінологія кримінального закону. Друга група – це міра використання казуїстичних і узагальнюючих прийомів в конструюванні складів злочинів. Третя група – це використання або простої, або описової, або бланкетної, або відсилочної диспозиції. Четверта група пов\'язана з вирішенням питання про взаємовідношення загальних і спеціальних складів. П\'ята група стосується правильного встановлення санкції за описані в диспозиції злочинні дії. Шоста група – це межі і види санкцій. Як бачимо, при подібному трактуванні змістовна і технічна сторони правотворення зливаються в одному руслі. Сильним фільтром на шляху просування законопроектів служить юридична експертиза. Її проводять правові служби парламентів і інших структур. Як бачимо, законодавча техніка служить важливим фактором внутрішнього розвитку правових актів і набрання ними офіційно визнаних властивостей. Її значення не можна применшувати, навпаки, воно збільшується в умовах стрімкої правотворчості і масштабного оновлення, розвитку законодавства. Можна виділити чотири основних напрямки комплексного застосування законодавчої техніки.

По-перше, систематичний і планомірний вплив на законодавчу діяльність, коли з її допомогою вдається юридично коректно і детально „вирощувати\", формувати нормативне полотно майбутнього закону, проводити юридичну експертизу з точки зору дотримання правил законодавчої техніки, не допускати і виправляти законодавчі помилки.

По-друге, законодавча техніка впливає на правозастосовчу діяльність, сприяючи правильному розумінню змісту законів і правових норм, [12, с. 8] правильному їх застосуванні як основи для видання підзаконних актів, для здійсненння юридичних дій, для використання правового захисту громадян і юридичних осіб.

По-третє, законодавча техніка виступає як засіб міжнародного обміну інформацією, як спосіб зближення національних законодавств і введення загальних, погоджених режимів. Так, Законом України від 21 листопада 2002 р. №228-IV схвалено Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Згідно з зазначеною Концепцією адаптація законодавства України до законодавства ЄС передбачає поетапне прийняття й впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Євросоюзу. Одним із головних завдань адаптації є забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів законів та інших нормативно-правових актів, вдосконалення порядку планування законотворчої діяльності, розробка єдиних правил підготовки нормативно-правових актів. Одним із головних завдань такого вдосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади в Україні є вдосконалення законодавчої техніки. [13, с. 27]

По-четверте, законодавча техніка є засобом для вивчення основ правотворчості і правозастосування. [14, с. 9-11]

Після з\'ясування природи і призначення законодавчої техніки розглянемо характеристику її елементів більш детально. Кожен з яких являє собою набір вимог та правил, яких необхідно сумлінно дотримуватись. Їх застосування повинно бути послідовним, з врахуванням свого роду етапів зародження і просування законопроекту, і взаємопов\'язаним, оскільки випадіння чи обмеження одного з них зменшує ефект інших.

Перший елемент – пізнавальний – означає оцінку права і закону як способів пізнання громадського життя і його відображення. Це концентроване відображення, причому попереднє. При визначенні предмету законодавчого регулювання відбувається вибір і аналіз процесів, явищ і відносин, які пожуть бути об\'єктом законодавчої дії. Не всі відносини повинні бути предметом закону, оскільки існують та використовуються і інші регулятори – підзаконні акти і способи саморегулювання. Недооцінка їх і штучне перебільшення ролі закону в кінцевому результаті зменшують його ефективність. Тому виправдано виходити з наступних принципів законодавчо регулювальних відносин: високе їх значення для громадськості, держави і громадянина; стабільність ; первинно-нормативне регулювання; відповідність Конституції; правоздатність суб\'єкта законодавчої техніки. . [15, с. 11-13]

З цим пов\'язаний і правильний вибір форми правового акту з врахуванням його місця в правовій системі і класифікації ознак як офіційних, так і доктринальних. [16, с. 26]

В рамках концепції закону дуже важливим є \"набір понять\", які необхідно використовувати. Це перш за все науково-юридичні поняття, які розроблені правовою наукою і необхідні для правильної побудови закону.

Важливим елементом законодавчої техніки є нормативна структуризація тексту закону. Мається на увазі чітка послідовність операцій. До них належить віднести дії по розробці композиції акту, встановленню його складових частин, формулюванню правових приписів (норм), використанню посилань і інших \"юридичних зв\'язок\", визначенню способів і порядку вступу акта в силу, відміни і зміни інших правових актів.

Законодавча техніка включає в себе і такий елемент, як мова закону. Мова йде про більш широке явище мови права як особливого логічно-лексичного виду мови. Ця проблема отримала розробку в юридичній літературі. [17, с. 41] З\'ясування і правильне застосування лексичних засобів вправі означає, по – перше, використання юридичної мови як способу виразу і викладу нормативних приписів, по друге – лаконічність, концентрацію, однозначність і простоту розуміння, по – третє, необхідно просто чітко дотримуватись „мовних заборон\" – уникати метафор і уявних виразів, архаїзмів, іноземних слів і термінів, спрощених і умовних словосполучень.

Для законодавчої техніки є характерним і такий елемент, як правова логіка. Взагалі логіка в праві і для всіх юристів – вчених і практиків – є абсолютно необхідним знанням. [18, с. 50] Використання формальної логіки в правотворчому процесі при правильному застосування закону тотожності дозволяє уникнути полісемії (багатозначності) і інших помилок. Не менш є важливий закон достатньої підстави, закон виключеного третього.

Елементом законодавчої техніки є і набір засобів документального оформлення законопроекту. При всій звичності загальних і спеціальних правил діловодства і документообігу стосовно закону необхідно дотримуватись певних вимог щодо оформлення його тексту. До таких правил відносять: чіткий заголовок (найменування), загальна нумерація, зазначення частин статей арабською цифрою чи буквою, зазначення дати прийняття , підписання закону, реєєстрацінйи номер і т.п.

Елементом законодавчої техніки є дотримання процедурних правил підготовки законопроекту. Це: підготовка первинного тексту, обговорення і погодження тексту, отримання висновку, підготовка необхідних документів – пояснювальної записки, висновків та ін.