ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Господарське право та господарське законодавство. Предмет і метод господарського права

Якщо розглядати систему всіх законів і підзаконних актів України з питань господарського законодавства, то їх можна поділити на групи нормативних актів, які..регулюють:

— господарську діяльність підприємств, організацій, установ, об\'єднань;

—оподаткування;..договірні..відносини;

—фінансову..діяльність;

—зовнішньоекономічну..діяльність;

—страхування;

—господарські..спори;

—антимонопольну..діяльність.

Важливе значення в сучасних умовах трансформації ринкових відносин на Україні має прийняття в 2003 році Господарського та Цивільного кодексів України, які набирають чинності 1 січня 2004 року.

Так, Господарський Кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності або господарювання, які базуються на різноманітності господарювання різних форм власності, де предметом регулювання є

господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб\'єктами господарювання. Учасниками відносин у сфері господарювання є суб\'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб\'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Відповідно до ст. 8, 10 Господарського кодексу України держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть бути суб\'єктами господарювання, однак держава повинна впроваджувати основні напрямки економічної політики якими є:

— структурно-галузева політика, яка повинна бути спрямована на здійснення державою прогресивних змін у структурі народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій, стимулювання розвитку галузей, які визначають науково-технічний прогрес, забезпечують конкурентоспроможність вітчизняної продукції та зростання рівня життя населення;

— інвестиційна політика, спрямована на створення суб\'єктам господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а також забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним;

— амортизаційна політика, спрямована на створення суб\'єктам господарювання найбільш сприятливих та рівноцінних умов забезпечення процесу простого відтворення основних виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно новій техніко-технологічній основі;

— політика інституційних перетворень, спря-

мована на формування раціональної багатоукладної економічної системи шляхом трансформування відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і господарювання, еквівалентності відносин обміну між суб\'єктами господарювання, державну підтримку і захист усіх форм ефективного господарювання та ліквідацію будь-яких протизаконних економічних структур;

— цінова політика, спрямована на регулювання державою відносин обміну між суб\'єктами ринку з метою забезпечення еквівалентності в процесі реалізації національного продукту, дотримання необхідної паритетності цін між галузями та видами господарської діяльності, а також забезпечення стабільності оптових та роздрібних цін;

— антимонопольно-конкурентна політика, спрямована на створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб\'єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб\'єктів іншими, насамперед у сфері монопольного ціноутворення та за рахунок зниження якості продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної соціально орієнтованої економіки;

— бюджетна політика, спрямована на оптиміза-цію та раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у народне господарство, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості під час перерозподілу національного доходу;

— податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб\'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб\'єктів, а також дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів;

— грошово-кредитна політика, спрямована на забезпечення народного господарства економічно необхідним обсягом грошової маси, досягнення ефективного готівкового обігу, залучення коштів суб\'єктів господарювання та населення до банківської системи, стимулювання використання кредитних ресурсів на потреби функціонування і розвитку економіки;

— валютна політика, спрямована на встановлення і підтримання паритетного курсу національної валюти щодо іноземних валют, стимулювання зростання державних валютних резервів та їх ефективне використання;

— зовнішньоекономічна політика, спрямована на регулювання державою відносин суб\'єктів господарювання з іноземними суб\'єктами господарювання та захист національного ринку і вітчизняного товаровиробника.

Всі ці напрямки економічної політики держави в сфері господарювання і є предметом вивчення в цьому навчальному посібнику з господарського права України.

Список використаної літератури:

  1. Господарський процесуальний кодекс України. — К.: Школа, 2002. — 96 с

  2. Господарське право : Посібник / В.К. Мамутов, Г.Л Знаменський, В.В. хахулін та ін.; за редакцією Мамутова В.К.- К.: Юринком Інтер. 2002. – С. 109-112.

  3. 3.Господарський кодекс України. — К.: Школа, 2003. — 192 с.

  4. Цивільний кодекс України. — К.: Школа, 2003. — 384 с

  5. Жук Л. А. Правовое и организационно-экономическое регулирование хозяйственной деятельности. — К.: Кондор, 2002.

  6. Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. — К.: Вентурі, 1996.

  7. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. по-сіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець: Наук, керівник Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. — 292 с.

  8. Правові основи підприємницької діяльності (під редакцією Шакуна В. І., Мельника П. В., Поповича В. М.). — К.: Правові джерела, 1997. — 867 с