ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Види припинення права користування надрами

Тобто, в таких випадках мова йде про припинення, зупинення або обмеження права надрокористування самим користувачем хоча і за вимогою закону, але за власного рішення. Загальним проблемам правового регулювання використання та охорони рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон присвячені роботи А.Г. Бобкової [4] і Ткаченко О.М. [5, с. 421-432], але вони не досліджують порядок припинення права користування ділянками надр у випадках зміни правового режиму цих ділянок.

На мою думку, в положеннях ст.59 КУпН передбачається припинення права користування надрами не у зв\'язку із зміною виду надрокористування, а саме зміна правового режиму визначеної ділянки надр, що в подальшому обумовить і зміну виду її використання і заходи охорони.

Одним з різновидів припинення права користування ділянкою надр є змінення виду користування надрами одним й тим самим надрокористувачом. А саме, як показує аналіз чинного законодавства, до таких можна відносити випадки, коли є рішення спеціального уповноваженого державного органу стосовно надання спеціального дозволу на користування ділянкою надр у разі, якщо надрокористувач, провівши геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, здійснив підрахунок запасів корисної копалини, або стосовно надання спеціального дозволу на користування ділянкою надр у разі розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки (на підставі п.7 Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами [3]).

За таких підстав отримання права користування надрами, припинення права користування надрами пов\'язано з отриманням нового спеціального дозволу для здійснення нового виду надрокористування при існуючому праві користування ділянкою надр в межах відрізку часу, або строку дії спеціального дозволу, наданого раніше для здійснення іншого виду надрокористування.

Далі, частина 1 пункту 16 Положення про порядок надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами [3] і Розділ 1 Порядку переоформлення та видачі дублікатів спеціальних дозволів на користування надрами у 2007 році передбачають випадки, коли право користування надрами переходить до іншого суб\'єкта підприємницької діяльності через переоформлення спеціального дозволу. Таке можливо, наприклад, у разі реорганізації юридичної особи (надрокористувача) відповідно до законодавства, якщо юридична особа має намір продовжити користування надрами.

Не виникає сумніву, що при цьому у суб\'єкта підприємницької діяльності - користувача надрами, від якого це право переходить, відбувається припинення права користування цією ділянкою надр. У зв\'язку з цим обсяг прав і обов\'язків в повному незміненому обсязі якісного і кількісного складу переходять до іншого суб\'єкта підприємницької діяльності.

Існує ще одна ситуація, коли в процесі розробки ділянки надр настає час коли подальша розробка родовища стає невигідною, незважаючи на наявність в структурній системі масиву цієї ділянки надр корисної копалини. Таке виникає на практиці, коли за сучасного рівня розвитку технології та технічних засобів і рівні оподаткування подальші роботи на родовищі стають нерентабельними.

В законодавстві про надра відсутні норми, що регламентують припинення права користування ділянкою надр у зв\'язку з переходом на більш пільговий режим надрокористування. Не передбачено також спрощеного порядку передачі права користування такою ділянкою надр іншому суб\'єкту підприємницької діяльності, наприклад, на умовах оренди.

Окремо слід вказати такий вид припинення права користування надрами, який існує для землевласників і землекористувачів, право яких на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних вод та права користування надрами для господарських і побутових потреб не можна віднести до спеціального надрокористування, а має ознаки загального надрокористування.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити наступні висновки.

До видів припинення права користування надрами за способом реалізації необхідно віднести такі як: ліквідація і консервація об\'єктів, пов\'язаних з використанням і охороною надр; зміна виду користування надрами; зміна правового режиму ділянки надр; переоформлення спеціального дозволу на користування надрами; припинення права користування надрами землевласниками і землекористувачами.

Зважаючи на перспективи розвитку відносин використання і охорони надр, в законодавстві про надра слід передбачити ще й такі види припинення (зупинення, обмеження) права користування надрами як: припинення права загального надрокористування; припинення права вторинного надрокористування; у зв\'язку з переходом на більш пільговий режим користування надрами.

Що стосується особливостей правового механізму реалізації окремих видів припинення права користування надрами та вирішення проблемних питань, які виникають у правозастосовній практиці, то необхідно провести детальне теоретичне дослідження, розробити і нормативно закріпити процесуальний порядок припинення цього права.

Література:

  1. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. (із змінами та доповненнями на 19.12.2006 р.) // Відомості Верховної Ради. - 2007. - № 7-8. - Ст.66.

  2. Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об\'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 46. - Ст.637.

  3. Порядок надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами. Затверджено постановою КМУ від 14 березня 2007 р. № 480 / Урядовий кур\'єр. - 4 квітня 2007. - № 60.

  4. Бобкова А.Г. Право природокористування для рекреаційних цілей. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк. - 2000. - № 4. - С.34-40.

  5. Экологическое право Украины: Учебное пособие // Анисимова А.В., Гетьман А.П., Гордеев В.И., Разметаев С.В. и др. / Под ред. профессоров Гетьмана А.П., Шульги М.В. - Х.: ООО \"Одиссей\", 2007. - 464 с.