ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Інтелектуальна власність: Захист авторського та суміжних прав. Види відповідальності за порушення авторських та суміжних прав. Законодавчі та договірн

Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію.

3. Законодавчі та договірні санкції за порушення авторських та суміжних прав.

Законом України про \" Про авторське право і суміжні права \" передбачена така форма відповідальності.

Стаття 34. Відповідальність за невиконання авторського договору .

 1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов\'язання за авторським договором, зобов\'язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду.

 2. Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умовавторського договору замовлення, він повинен відшкодувати замовникові збитки, в тому числі упущену вигоду.

 3. Спори щодо відповідальності за невиконання умов авторських договорів вирішуються у суді.

Під патентну і ліцензійну охорону в Україні підпадають такі права:

 • право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки ( Закони України \" Про охорону прав на винаходи і корисні моделі \" від 15. 12.1993р. \" Про охорону прав на промислові зразки \");

 • право на раціоналізаторську пропозицію (Тимчасове положення про правову охорону об\'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій, затвердженим Указом Президента України від 18.03.1992року, Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозиції, затвердженим наказом патентного відомства України від 27 серпня 1995 року);

 • право на селекційне досягнення (Закон України \" Про охорону прав на сорти рослин \" від 21.04.1993року, Закон України \" Про племінне тваринництво \" від 15.12.1993року);

 • право на знаки для товарів, робіт і послуг(Закон України \" Про охорону прав на знаки для товарів і послуг \").

Не мають достатньої правової охорони, але можуть підпадати під патентну охорону і дію ліцензійних угод:

право на науково-технічну інформацію і комерційну таємницю (прямо або опосередковано регулюються рядом законодавчих актів);

право на зазначення найменування місця походження товару і право на фірмове найменування (поки ці інститути є законодавчо не врегульованими).

України поставила перед собою мету докорінно оновити суспільство, перебудувати господарський механізм, надати рівні права і не допускати недобросовісної конкуренції для всіх учасників товарного обороту, і врешті решт поліпшити добробут населення. Всі засоби, які забезпечують виконання цієї мети, всебічно стимулюються державою і потребують правового регулювання. Ці засоби включають винахідництво, селекційне досягнення, раціоналізаторські пропозиції, нерозкрита інформація(ноу-хау). Такожринкова економіка зумовлює необхідність чіткого розмежування учасників товарного обороту як для всіх їх прав на вироблену продукцію і наданні послуг, недопущення підробок і забезпечення якості товару, так і захисту споживачів. Отже, виникає необхідність правової охорони перелічених прав відповідно до вимог ринкової економіки, що може бути здійснена шляхом видачі відповідного документу встановленого зразку, що виконує право охорону функцію – патентну (свідоцтва) або ліцензії.

Важливим джерелом патентного права України є міжнародні договори і конвенції (Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Договір про патентну кооперацію).

В Україні залишається відкритим питанням щодо патентного захисту багатьох прав, прослідковується неефективність захисту і як наслідок ряд порушень прав інтелектуальної власності.

Найкраще врегульованими нормативно – правовим актами є право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, право на раціоналізаторську пропозицію, право на селекційне досягнення, право на знаки для товарів, робіт і послуг. Оформлення цих прав відбувається у певній послідовності і з

залученням компетентних органів державної влади. Пропонуємо алгоритм процедури оформлення патентних прав у загальному вигляді.

Виданий патент передбачає встановлення суб\'єктивних прав, що підлягають правовій охороні і розглядаються в судовому порядку.Окрім прав патентотримач несе ряд обов\'язків і відповідальність за їхнедодержання.

Список використаної літератури.

 1. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. Київ – 2004р.

 2. Брижко В.М., Завгородний А.Ф., Пичкур А.В. \"Лицензирование прав и патентование научно-технлогической продукцыи.\" Київ – 1994р.

 3. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. — Київ: Юрінкомінтер, 2001р.

 4. Бурсух О. Д. Закон України \" Про авторське і суміжні права \": Офіційне видання. — Київ: Парламентське вид-во, 1998р.