ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правова характеристика договору лізингу

У договорі фінансового лізингу може передбачатися право викупу об\'єкта лізингу лізингоодержувачем після закінчення або до закінчення строку договору, але не раніше строку, протягом якого амортизується 60 відсотків вартості об\'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору лізингу. Право власності на об\'єкт фінансового лізингу набувається лізингоодержувачем після сплати повної вартості об\'єкта лізингу відповідно до умов договору лізингу та законодавства України.

При цьому право користування об\'єктом лізингу належить лізингоодержувачу тільки на умовах, визначених договором лізингу.

У разі банкрутства лізингоодержувача, арешту чи конфіскації його майна об\'єкт лізингу відокремлюється від загального майна лізингоодержувача і підлягає поверненню лізингодавцю, який може розпоряджатися ним на власний розсуд. Порядок відшкодування збитків, завданих у зв\'язку з банкрутством лізингоодержувача, визначається згідно з умовами договору лізингу та законодавством України.

1.3. Права та обов\'язки сторін договору лізингу.

Права та обов\'язки сторін договору детально визначені законом. Так, лізингодавець має право:

1) здійснювати за власний рахунок контроль за умовами експлуатації;

та цілеспрямованим використанням об\'єкта лізингу лізингоодержувачем згідно з умовами договору лізингу, вимогами та інструкціями продавця щодо експлуатації об\'єкта лізингу, а також відповідно до законодавства України;

2) вимагати повернення у безспірному порядку майна, переданого влізинг, якщо лізингоодержувач не сплатив лізингові платежі протягом двохчергових строків;

3) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків, завданихвнаслідок його дій або бездіяльності, відповідно до умов договору[10].

При цьому лізингодавець зобов\'язаний:

1) передати належне йому на праві власності майно в користуваннялізингоодержувачеві або за дорученням лізингоодержувача відповідно дойого вибору та визначеної ним специфікації укласти договір купівлі-продажу майна з відповідним продавцем і передати майно в користуваннялізингоодержувачеві;

2) не втручатися у вибір лізингоодержувачем продавця майна та у

визначення специфікації об\'єкта лізингу;

  1. набуваючи майно для лізингоодержувача, повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі в лізинг конкретній особі;

  2. своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов\'язання перед лізингоодержувачем щодо утримання об\'єкта лізингу (ремонт, технічне обслуговування тощо) відповідно до умов договору;

5) прийняти об\'єкт лізингу від лізингоодержувача після закінченнястроку договору лізингу, якщо об\'єкт не буде викупленолізингоодержувачем.

Відповідно до ст. 123 Закону України \"Про лізинг\" лізингоодержувач має право:

1) відмовитися від прийняття об\'єкта лізингу, який не відповідає

умовам договору, затримати належні лізингодавцеві платежі до усунення ним виявленого порушення умов договору за умови попереднього повідомлення лізингодавця;

  1. вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні договору лізингу відповідно до умов договору;

  2. лізингоодержувач має право пред\'являти продавцеві об\'єкта лізингу всі права та вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу цього майна, зокрема щодо його якості та комплектності, строків передачі, гарантійних ремонтів тощо. Однак лізингоодержувач не має права припиняти дію договору купівлі-продажу між лізингодавцем і продавцем або змінювати його умови.

Лізингоодержувач зобов\'язаний:

1) прийняти та належним чином користуватися об\'єктом лізингу,утримувати його відповідно до погоджених сторонами умов договору,згідно з якими воно було передано, з урахуванням природного зносу та змінстану майна;

  1. своєчасно та в повному обсязі за погодженим з лізингодавцем графіком виплачувати лізингові платежі відповідно до умов договору;

  2. у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу лізингодавця повернути йому об\'єкт лізингу;

4) у зазначені договором лізингу строки відповідно до його умовнадавати лізингодавцю відомості про технічний стан об\'єкта лізингу та свійфінансовий стан, доступ для перевірки об\'єкта лізингу та умов йогоексплуатації;

5) у разі, якщо він не реалізує своє право викупу об\'єкта лізингу та непродовжить строк його використання після припинення дії договору,повернути об\'єкт лізингу лізингодавцеві у стані, зазначеному в договорі.

З метою забезпечення інтересів суб\'єктів лізингу під час виконання ними лізингових операцій об\'єкт лізингу та ризики, пов\'язані з виконанням лізингових договорів, ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження об\'єктів лізингу підлягають страхуванню за домовленістю сторін договору лізингу відповідно до законодавства.

При фінансовому лізингу всі витрати на утримання об\'єкта лізингу, пов\'язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом, несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором лізингу.

При оперативному лізингу всі витрати на утримання об\'єкта лізингу, крім витрат, пов\'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором лізингу.

Основним обов\'язком лізингоодержувача є своєчасна сплата лізингових платежів за користування об\'єктом лізингу, які мають періодичний характер. Величина періоду, за який вноситься лізинговий платіж, встановлюється за договором лізингу і може бути нерівномірною.

Відповідно до ст. 16 Закону України \"Про лізинг\" лізингові платежі включають:

  • суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об\'єкта лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж;

  • суму, що сплачується лізингодавцю як відсоток за залучений ним кредит для придбання майна за договором лізингу;

— платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

— відшкодування страхових платежів за договором страхуванняоб\'єкта лізингу, якщо об\'єкт застрахований лізингодавцем;

— інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

Розміри, спосіб, форма і строки внесення лізингових платежів та умови їх перегляду визначаються у договорі лізингу за домовленістю сторін відповідно до вимог цього Закону та законодавства України. Лізингові платежі відповідно до законодавства України відносяться на валові витрати виробництва та обігу лізингоодержувача[9].

Спеціальні норми щодо реєстрації договору лізингу у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку встановлені для випадків, коли об\'єктом лізингу є державне майно або договір пайового лізингу, що передбачає залучення державних коштів, чи для забезпечення виконання лізингового договору надаються державні гарантії. Договори, не зареєстровані у встановленому порядку, визнаються недійсними.