ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Правова держава → Курсова робота


Резюмуючи усе вищесказане, потрібно відзначити що права людини - це цілісний орієнтир, що дозволяє застосовувати \"людський вимір\" до держави, права, етики, моралі. Права і свободи людини є деяким нормативним виміром її соціально культурної діяльності. Більш того, вони виступають як одна з найбільших культурних цінностей.

При вивченні теорії прав людини неминуче її перетинання з багатьма дисциплінами: історією і теорією держави і права, усіма галузевими і процесуальними юридичними науками.

Таким чином, спираючись на міжнародне гуманітарне право, можна відзначити, що:

 • Права людини - вища цінність, їх повага і дотримання - обов\'язок держави.

 • Забезпечення прав і свобод несумісне з дискримінацією по будь-якому принципу.

 • Здійснення прав і свободи людини не повинно порушувати права і свободи інших осіб.

 • Основні права і свободи повинні бути єдині на всій території держави.

 • Особисті, економічні, політичні, соціальні, культурні права рівноцінні, у єдиній системі цих прав немає ієрархії.

 • Колективні права невід\'ємні від прав індивіда, вони не повинні суперечити індивідуальним правам, обмежувати правовий статус особистості

 • Права людини можуть бути обмежені законом тільки в тому випадку, якщо є пряма погроза державної і суспільної небезпеки, здоров\'ю і моральності населення, права і закони інших осіб.

Нині ми стоїмо біля витоків процесу створення правової держави , для якої головним є захист особи, свободи і прав людини, у тому числі національних меншин, додержання законів і державності. Характер цієї держави мають визначати такі принципи:
 1. верховенство закону в усіх сферах соціального життя;
 2. обов\'язковість закону для всіх державних органів, громадських організацій, офіційних осіб і громадян;
 3. захист і гарантії свободи особи, її прав, інтересів, честі й гідності;
 4. взаємна відповідальність особи і держави;
 5. контроль і ефективний нагляд держави за додержанням законів та інших нормативних актів.
Здійснення усіх накреслених заходів, спрямованих на побудову правової держави , стане для цивілізованого світу ще одним доказом прагнення України до втілення в життя принципів гуманізму і демократії , найвищою метою якої є забезпечення прав і свобод людини, основою нашої державності.

Література

 1. Аристотель. Политика. -М., 1911.

 2. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. — М.: Политиздат, 1955.

 3. Конституція України.

 4. Гуменюк А.Р. О едином правовом пространстве как условии формирования правового государства. - М., 1994

 5. Фаткуллин Ф. Н. Основные учения о праве и государстве.: Учебное пособие. – Казань: Изд. КФЭИ, 1997.

 6. Хропонюк В. Н. Теория государства и права.: Учебное пособие для высших учебных заведений . – М. 1995.

 7. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. - С-Пб., 1995

 8. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. М., 1996

 9. Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 1997

 10. А. Б. Венегеров. Теория государства и права: Часть 1. Теория государства. – М.: Юристъ, 1995.

 11. Макаров О.В. Соотношение права и государства. –С-Пб., 1995.

 12. Общая теория государства и права: Учебник./ Под ред. В. В. Лазерева. – М.: Юристъ, 1996

 13. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство : Введение в теорию. - М., 1993.

 14. В.Н. Лазарев. Общая теория права и государства. М. 1994.

 15. Конституционное право зарубежных стран. Учебник.М.1995.

 16. Дробязко С.Г. Роль законодательства в создании материально-технической базы коммунизма. Минск, 1971.

 17. Туманов В.А. Права человека и исполнительная власть. // Советское государство и право. 1990. № 2.

18. Нерсесянц В.С. Правовой характер взаимоотношений личности, общества и государства // Социалистическое правовое государство: проблемы и суждения. М., 1989.

1 Аристотель. Политика. М., 1911. — С. 155.

2 Монтескье Ш. Избранные сочинения. М., 1955. — С. 289.

3 Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч.2. — С. 233.

4 Конституція України. — Ст. 1.

5 Т. А. Гуменюк - О едином правовом пространстве как условии формирования правового государства. М.1994.С.32

6 Фаткуллин Ф. Н. Основные учения о праве и государстве: Учебное пособие. – Казань: Изд. КФЭИ, 1997.С.45

7 Хропанюк В. Н. Теория государства и права.: Учебное пособие для высших учебных заведений . М. 1995.С.78

8 Спиридонов Л.И. Теория государства и права. СПб., 1995.С.89

9 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. М., 1996.С.96

10 Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 1997.С.126

11 А. Б. Венегеров. Теория государства и права: Часть 1. Теория государства. – М.: Юристъ, 1995.С.123

12 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. - М., 1996.С.150

13 Макаров О.В. Соотношение права и государства 1995.СПб.С.145

14 Там же. С.356

15 Общая теория государства и права: Учебник./ Под ред. В. В. Лазерева. – М.: Юристъ, 1996.С.187

16 Фаткуллин Ф. Н. Основные учения о праве и государстве.: Учебное пособие. – Казань: Изд. КФЭИ, 1997.

17 Хропонюк В. Н. Теория государства и права.: Учебное пособие для высших учебных заведений . – М. 1995.С.153

18 Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство : Введение в теорию. - М., 1993. С.135

19 .В.Н. Лазарев. Общая теория права и государства. М. 1994 г.С.247

20 Конституционное право зарубежных стран. Учебник.М.1995.С.203

21 Дробязко С.Г. Роль законодательства в создании материально-технической базы коммунизма. Минск, 1971. — С. 70.

22 Туманов В.А. Права человека и исполнительная власть. // Советское государство и право. 1990. № 2.

23 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. - М., 1996.

24 Нерсесянц В.С. Правовой характер взаимоотношений личности, общества и государства // Социалистическое правовое государство: проблемы и суждения. М., 1989.

2