ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання органів прокуратури

Уявляється доцільним закріпити положення про те, що всі матеріали про кримінальні правопорушення виявлені державними органами повинні направлятися тільки у прокуратуру. Сьогодні такі вимоги містяться лише у відношенні контролюючих органів.

Слід не лише піднести активність прокурорів, а й усіх правоохоронних органів щодо організації протдії злочинності та порушенням законності. Маючи унікальний досвід практичного застосування законів, органи прокуратури повинні більш грунтовно та поглиблено аналізувати спільно з іншими фахівцями практику не лише з позиції виявлених недоліків, а й встановлення причин, чому не працює той чи інший закон, чому немає тих результатів, які очікувалися і заради яких і приймаються відповідні закони.

Прокуратура-це орган нагляду за додержанням законів у боротьбі зі злочинністю, яку повинні вести професіонали міліції, служби безпеки, Державного митного комітету і охорони кордону, органів податкової та контрольно-ревізійної служб тощо, що прямо приписується їм законом.

Ще одним недоліком чинного законодавства про прокурорський нагляд є відсутність в законі інституту чітких підстав прокурорсько-наглядової діяльності. Прокурорський нагляд-різновид прокурорської діяльності, тому він потребує точного визначення свого вихідного моменту, юридичного факту, який породжує обов\'язок прокурора вживати необхідні заходи12.

Нині обгрунтовується доцільність створення в системі органів прокуратури нових підсистем, зокрема організації спеціалізованих природоохроних прокуратур та прийняття положень про них. Це сприяло б усуненню дублювання під час здійснення цими прокурорами їх правомочності, більш оперативному виявленню порушень у різних сферах суспільних відносин.

Отже потрібний чи не потрібний буде прокурорський нагляд у правовій державі – покаже життя. Поки ж очевидно, що будівництво правової держави – це досить тривалий процес. Правова держава характеризується тим, що в ній править Закон

1.3Спеціальне законодавство про прокуратуру.

Верховна Рада Української РСР 24серпня 1991року проголосила створення незалежної самостійноі української держави-України. Розпочалася активна боротьба за створення правової бази незалежної держави. Верховна Рада України 5 листопада 1991 року прийняла Закон Украіни ,,Про прокуратуру\". Цим законом визначені сьогоднішні завдання, функції та повноваження органів прокуратури.

Закон України ,,Про прокуратуру\" розроблений відповідно до \"Декларації про державний суверенітет України\", чинної Конституції, і визначає місце прокуратури в системі розподілу влади: законодавчої, виконавчої і судової. Зміст Закона України ,,Про прокуратуру\" свідчить про те, що законодавець розглядає прокуратуру як орган, діяльність якого спрямована на охрану Конституції України та забезпечення верховенства закону у всіх галузях державного, економічного, громадського життя створеного в Україні громадського суспільства, а також захист прав людини та громадян13.

Тепер за Законом України ,, Про прокуратуру\", виходячи із встановленої системи органів прокуратури, всю систему і Генеральну прокуратуру очолює Генеральний прокурор України.

З 1991 року одним з пріоритетних напрямів прокурорської діяльності є конституційних прав і свобод громадян. Органи прокуратури безкоштовно і оперативніше, ніж нинішні суди, реагують на порушення чинного законодавства. Тому громадяни надають прокуратурі у захисті від сваволі.

Як відомо, згідно з новою Конституцією України, яку ухвалили 28 червня 1996 року, органи прокуратури України позбавлені функцій проведення попереднього слідства і здійснення загального нагляду .

Перехідними положеннями їх залишено у продовж п\'яти років до створення спеціальних державних органів, що будуть ці функції виконувати.

Змістом загального нагляду складає нагляд за виконанням законів міністерствами, державними комітетами і відомствами, підприємствами, установами, організаціями, місцевими Радами народних депутатів їх виконавчими та розпорядчими органами, громадськими організаціями і посадовими особами.

Сутність та призначення загального надзору складається у тому, щоб забезпечити нагляд прокуратури за точним виконанням законів у всіх сферах держави, а також посадовими особами та громадянами14.

Закон ,,Про прокуратуру\" (ст.4) визначає, що діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження, верховенства закону, зміцнення правопорядку і ставить своїм завданням захист неправомірних посягань:

  1. на закріплені Конституцією України незалежність республіки, суспільний та державний лад, політичну та економічну системи, права національних груп та територіальних утворень;

  2. гарантовані Конституцією, іншими законами України і міжнародними правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті права та свободу людини і громадянина;

  3. основи демократичного ладу державної влади, правовий статус місцевих Рад народних депутатів, органів територіального суспільного самоврядування.

До предмету загального нагляду включені законність актів, виданих органами державного управління, місцевими Радами народних депутатів і їх виконавчими та розпорядчими органами, громадськими організаціями і посадовими особами. До числа таких правових актів відносяться накази, рішення, ухвали, розпорядження, інструкції та інші нормативні документи як загального, так і індивідуального характеру.

Наглядом за додержанням законів в галузі економічних міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митної та зовнішньоекономічної діяльності складає значну частину роботи прокуратури.

Прокурори зобов\'язані послідовно і наполегливо використовувати передбачені законом засоби у справі укріплення законності в економіки, в тому числі у раціональному використовуванні її ресурсів; застосувати весь спектр правових та економічних санкцій у відношенні осіб та громадян, порушивших закон. При цьому прокурор повинен приймати заходи до виявлення і припинення порушень, незважаючи ні на які місцеві розрізнення і всупереч яким би то не було місцевим та відомственим впливом.

Виконуючи загальний нагляд, прокурор користується широкими повноваженнями, які регламентовані ст. 20 Закона ,,Про прокуратуру.\"При цьому необхідно виходи із того, що прокурору не надано право відміняти чи зміняти рішення, які є незаконними або не обгрунтованими. Його повноваження складаються у тому, що він зобов\'язаний своєчасно виявляти порушення закону та прийняти заходи до усунення виявлених порушень, причин та умов, які сприяли їм, а також притягти порушника закону до відповідальності15.

Загальний нагляд прокуратури протягом усього періоду його існування був предметом наукових досліджень та суперечок.

Потреба в нагляді за додержанням законів нині не тільки не змінилося, а все більш зростає. Ця функція прокуратури повинна залишатися до створення справді прав. Держави з високою політичною культурою народу, надійною державною владою, відповідними державними традиціями.