ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Предмет і методи господарського права

Реферат на тему:

Предмет і методи господарського права

План

1. Поняття господарського права.

2. Суб\'єкти господарського права.

3. Господарські правовідносини.

1. Господарське право це самостійна галузь права, яка визначає основні засади господарювання і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб\'єктами господарювання і іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Зміст предмету господарського права складається з 2 понять.

1. Господарської діяльності.

2. Організ. правові форми суб\'єкту господарювання.

Відповідно до закону \"Про економ. самост. основ суб\'єктом господарства є підприємства різних організаційно-правових форм видів діяльності, яка здійснюється підприємством, як суб\'єктами господарства в цілому становить народногосподарствий комплекс пр. господ. діяльн. базується на 2 концептуа. праці.

1. Дозволено в се що не заборонено законом.

2. Суб\'єкти господар. повинні вчиняти так, к визначають нормативно-правові акти (це й при стос.суб\'єк., які здійснюють контроль і управління у сфері господарювання.

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб\'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва спрямована на виготовлення і реалізацію продукції (товарів) виконання робіт, надання послуг. (господ. діяльн.) перед. різноманітні види діяльності які як правило здійснюються для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

Врегулювання господарських відносин в господарському праві відбув за допомогою 3 методів.

1. Імперативних приписів – визначає дотримання суб\'єктами господарювання певних норм поведінки, визначених у нормативно-правових актах.

2. Метод Автономних рішень – передбачає, що суб\'єкти господ. для здійснення господарської діяльності самостійно приймають певні правові норми.

3.Метод рекомендацій – за даним методом законодавець не зобов\'язує, а рекомендує суб\'єктам господарюванням типові моделі процесуального певних правовідносин.

В свою групу імперативний методи поділяється на два види методів, які забезпечують державне керівництво економікою.

- Адміністративним

- Економічним.

Адміністративний метод – це спосіб впливу держави, коли необхідний суспільству результат досягається прямим наказом компетентного органу, що підлягає обов\'язковому виконанню:

1. Державна реєстрація суб\'єктів господарювання

2. Реєстрація деяких видів господарів

3. Ліцензування

4. Встановлення податкових ставок, та інших платежів, тощо.

Економічні методи – це такі способи впливу держави на господарські правовідносини, коли необхідний суспільний результат досягається шляхом економічної заінтересованості виконавців, до них відносяться:

1. Встановлення податкових пільг.

2. Державне кредитування суб\'єк. господар.

3. Надання дотацій.

3. Застосування господарсько-правих санкцій у сфері господарювання. У сучасних застосовуються у комплексі.

2. Суб\'єктами господарських правовідносин є – організації, підприємства які мають ряд ознак закріплених господарським законодавством:

1. Наявні певної організаційно-правової форми.

2. Юридично-відокремлена і закріплено за суб\'єктом майно у вигляді основних фондів і обігових коштів і інших цінностей (Баланс).

3. Господарська правосуб\'єктність.

З урахування особливостей функцій суб\'єктів господарювання, законодавство визначає, їх правове становище і відносить до суб\'єктів господ. права, а саме:

- підприємства та їх структури підрозділи;

- об\'єднання підприємств.

- фінансові і посередницькі інститути

- органи держ. вик. види і інші.

Органи, які забезпечують управління і контроль за діяльністю суб\'єктів.

Названі суб\'єкти можуть здійснювати господарську діяльність після проведення держ. реєстру і отримання статусу юридичної особи.

Фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність проходять держ. реєстр без ств. юр. особи, але мають статус суб\'єктів підпр. діял. Адже порівнянь з цим правом коло суб\'єктів у господарському праві значно обмежено це юридичні особи і підприємці.

3. На підставі узагальнення указаних господарські правовідносини це визначення, що господарські правовідносини, це врегульовані нормами права суспільні відносини, котрі виникають у сфері господ.діляьності та /або організацій /керівництва такою діяльністю.

Характеризується особливим суб\'єктив. складом (юр.особи і підприємці), а також бюджетним організаційних майнових елементів.

Відповідно до ст. 3 ч.4 ГК сферу господарських відносин становлять господарсько виробничі організаційно господ. внутрішньо господарські.

Господарсько-виробничі – є майнові та інші відносини, що виникають між суб\'єктами господарювання, при безпосередньому здійсненні господарської діяльності.

Орган. госп. – відп. –визначаються відносини, що складаються між суб\'єктами господ та суб\'єкт. організаційно господ. повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

Внутрішньо господарські відносини складаються між організаційною структурою (під уст. Організація) і тт. структурними підрозділами в особі керівників підрозділів а також наявним складом працівників відповідно до штатного розпису.

Ст. 4. ГК визначає, що значну частину правовідносин, які вимагають в процесі здійснення господарської діяльності регулюють коло галузі права зок.- цим. Трудове, земельне, аграрне, еконлогічен, банкове.

ст. 4 передбачає розмежування правовідносин з іншими галузями права.

Використана література

  1. Щербина Валентин Степанович Господарське право.- К: Юрінком Інтер, 2005.-

  2. Щербина Валентин Степанович Господарське право України.- К.: Юрінком Інтер, 2002.-

  3. Робоча програма з дисципліни \"Господарське право\" для студентів юридичного факультету.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 13с.

  4. Пилипенко Анатолій Якович, Щербина Валентин Степанович Господарське право.- К.: Вентурі, 1996.- 288с.

  5. Щербина В.С.,Пронська Г.В.,Вінник О.М.,Беляневич О.А.,Повар П.О.,Годун С.В. Господарське право.- К: Юрінком Інтер, 2001.- 320с.

  6. Методичні рекомендації з дисципліни \"Господарське право України\" для студентів юридичного факультету (денної та заочної форми навчання).- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 51с.

  7. Щербина В.С. (Щербина, Валентин Степанович) Господарське право України: Навчальний посібник для студ.юридичних вузів і факультетів.- К.: Атіка, 1999.- 336с.