ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Юрисдикційна діяльність податкової міліції

3) застосування адміністративних заходів, примусу, які забезпечують охорону адміністративно-правових відносин і правовий захист прав їхніх суб\'єктів або прийняття державно-владного рішення про застосування відповідної правової санкції, відновлення порушеного права [5, с. 30; 1, с. 214].

Зважаючи на викладене, важливо проаналізувати повноваження податкової міліції як суб\'єкта правоохоронної, зокрема адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Податкова міліція створена як спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями у складі органів державної податкової служби. У зв\'язку з наданим спеціальним статусом податкова міліція повинна здійснювати свою діяльність, у першу чергу, відповідно до Закону України „Про державну податкову службу в Україні\".

До прийняття цього Закону відповідні підрозділи існували у складі органів внутрішніх справ як підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування. Вони були створені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 року № 510 „Про утворення державної служби боротьби з економічною злочинністю\".

Отже, саме ці підрозділи були передані в підпорядкування центральному органу виконавчої влади – Державній податковій адміністрації України на підставі Указу Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96 „Про створення Державної податкової адміністрації України і місцевих державних податкових адміністрацій\".

Таким чином, здійснення правоохоронної діяльності у складі органів державної податкової служби було покладено на фахівців спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ, які вже набули досвіду адміністративно-юрисдикційної діяльності. Крім того, було передбачено збереження за працівниками підрозділів податкової міліції приміщень, автотранспорту, оргтехніки, зв\'язку і медичного забезпечення, як і в системі МВС. За новоствореними підрозділами органів державної податкової служби і їхніми посадовими особами під час здійснення правоохоронної діяльності були збережені також певні повноваження, що раніше були передбачені для системи органів внутрішніх справ законами України „Про міліцію\" і „Про оперативно-розшукову діяльність\".

Такий шлях формування підрозділів податкової міліції обумовив особливості їхніх функцій і правового статусу, зокрема юрисдикційної діяльності. Це відображено в розділі 5 Закону України „Про державну податкову службу в Україні\". Саме в цьому розділі встановлено, що податкова міліція діє у складі відповідних органів державної податкової служби і проводить контроль щодо дотримання податкового законодавства, здійснює оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну і охоронну функції (ст. 19).

Завдання податкової міліції, з якими пов\'язано здійснення цих функцій, за своєю природою універсальні. В умовах демократії їхня соціальна значущість стає все більш відчутною. За змістом вони не обумовлені якою б то не було кон\'юнктурою. Їхнє виконання носить постійний, триваючий у часі характер. Ці завдання можуть змінюватися в своїх формулюваннях, але незмінною залишається суспільна потреба в їхньому вирішенні, у визначенні оптимальних шляхів подолання тих проблем, що пов\'язані із цими завданнями.

За законодавством податкова міліція покликана запобігати злочинам і іншим правопорушенням у сфері оподаткування, розкривати їх і здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення. Серед завдань, поставлених перед нею, чільне місце займає також розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів. Податкова міліція повинна також запобігати корупції в органах державної податкової служби і виявляти такі факти. Найважливішим її завданням є забезпечення безпечної діяльності працівників органів державної податкової служби, їхнього захисту від протиправних посягань, пов\'язаних із виконанням службових обов\'язків.

Для виконання своїх завдань податкова міліція наділена неоднорідними повноваженнями. З одного боку, за нею збережені універсальні для всієї міліції (незалежно від відомчої підлеглості) повноваження, спрямовані на забезпечення правоохоронних функцій. Так, відповідно до ст. 22 Закону „Про державну податкову службу в Україні\" співробітникам податкової міліції надано певні права, передбачені окремими статтями Закону України від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ „Про міліцію\". Зокрема, відповідно до п. п. 1-4 ст. 11 Закону „Про міліцію\" за посадовими особами податкової міліції закріплені права: вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушення і дій, які перешкоджають здійсненню повноважень міліції; перевіряти у громадян при підозрі на здійснення ними правопорушень документи, які підтверджують їх особу, а також інші документи, необхідні для з\'ясування питання щодо дотримання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію; викликати громадян і службових осіб у справах про злочини і у зв\'язку з матеріалами, що знаходяться у їхньому провадженні, та ін. Повноваження податкової міліції цього виду реалізуються в процесі виконання нею оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функцій.

У той же час за податковою міліцією закріплені спеціалізовані повноваження юрисдикційного характеру, вони пов\'язані з виконанням нею своєї мети. У процесі їхньої реалізації податкова міліція у встановленому порядку і в межах своєї компетенції порушує кримінальні справи за ухилення від сплати податків і здійснює провадження по них.

Не можна ігнорувати той факт, що підрозділами податкової міліції здійснюються комплексні організаційно-правові і практичні заходи щодо попередження і розслідування резонансних злочинів і викриття масштабних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і забезпечення надходжень коштів до бюджету за рахунок тіньового обороту. Як відомо, співробітниками податкової міліції були виявлені і ліквідовані схеми приховування доходів від оподаткування, зокрема з використанням фіктивних підприємств і так званих „конвертацій центрів\", переказів коштів у зарубіжні банки тощо.

Одними з важливих проблем, пов\'язаних із особливостями реалізації повноважень підрозділами податкової міліції, є питання про суб\'єктний склад органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. У цьому питанні є певні розбіжності законодавчого характеру.

Отже, доцільно з\'ясувати як теоретично, так і в нормотворчому аспекті найбільш доцільні підходи до визначення переліку таких розбіжностей, усунути всі суперечності та прогалини. Це важливо ще й тому, що чітке і досконале визначення позицій не тільки з боку науковців, але і з боку законодавця є однією із найважливіших умов для подолання перешкод у процесі досягнення ефективного здійснення завдань правоохоронної діяльності відповідних державних органів, зокрема податкової міліції.

Література:

1. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Бітяк, В.М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін..; За ред.. Ю.П. Бітяка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

2.Алексєєв С.С. Проблеми теорії права. – Т. 2. – Свердловськ, 1973. – 332 с.

3.Анохіна Л.С. Суб\'єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Автореф. канд. ю.н. – Харків, 2001. – 10 с.

4. Бандурка О.О. Деякі питання визначення результативності діяльності підрозділів податкової міліції // Право і безпека. – 2004. – № 3–4. – С. 42–44.

5. Піліпенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії // Право України. – 2004. – № 2. – С. 26–31.

6.Саліщева Н.Г. Громадянин і адміністративна юрисдикція. – М.: Наука, 1970. – 219 с.

7. Шергин А.П. Адміністративна юрисдикція. – М.: Юрид. літ., 1979. – 144 с.

8. Тіщенко М.М. Адміністративно-процесуальна діяльність / У кн..: Адміністративне право України. – Гл. 16.

9.Якина А. Ю. Органи внутрішніх справ як суб\'єкти адміністративної юрисдикції: Автореф. канд. ю.н. – М., 1997. – 21 с.