ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Юридична відповідальність за податкові правопорушення: проблеми правового регулювання та шляхи їх подолання

Реферат на тему:

Юридична відповідальність за податкові правопорушення: проблеми правового регулювання та шляхи їх подолання

Питання оподаткування завжди були й будуть актуальними для будь-якої держави. З проголошенням незалежності та з потребою забезпечувати себе необхідними фінансовими ресурсами для фінансування найважливіших сфер діяльності Україна приступила до створення системи загальнодержавних і місцевих податків, зборів, інших обов\'язкових платежів. На жаль, процес формування податкової системи часто супроводжується порушенням податкового законодавства, що зумовлює застосування до винних заходів юридичної відповідальності.

Проблемиохорони податкової системидосліджувалися багатьма науковцями. Загальний аналіз податкових правопорушень здійснили Є. Бєлінський [1], П. Гега [2], О. Дудоров [3], О. Савченко [4]. Особливості ухилення від сплати податків та правопорушень у сфері оподаткування з використанням фіктивного підприємництва досліджував В. Лисенко [5, 6]. Участь банків у податкових правопорушеннях аналізували Я. Берназюк [7] та А. Савченко [8]. Використання офшорних зон для здійснення правопорушень у сфері оподаткування вивчав І. Галкін [9]. Питання юридичної відповідальності за податкові правопорушення розглядали О. Бєлінський, В. Філіпов, В. Лобач [10, 11], Р. Гревцова [12] тощо.

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, у них не міститься системного аналізу проблем правового регулювання юридичної відповідальності за податкові правопорушення. Завданням статті є не лише проаналізувати їх, а також сформувати основні напрями щодо удосконалення механізму юридичної відповідальності за податкові правопорушення.

Проблеми юридичної відповідальності за податкові правопорушення, на нашу думку, пов\'язані з невизначеністю деяких базових категорій та існуванням прогалин, суперечностей та неузгодженостей між нормами різних законодавчих актів, що встановлюють юридичну відповідальність за податкові правопорушення в Україні.

Важливою проблемоющодо встановлення юридичної відповідальності за податкові правопорушення є відсутність визначення податкового правопорушення у нормативно-правових актах і різні підходи до його тлумачення у фінансово-правовій теорії, під яким часто розуміють або протиправний, винний вчинок (дія чи бездіяльність) особи, пов\'язаний з невиконанням чи неналежним виконанням обов\'язків зі сплати податку, за що встановлена юридична відповідальність [13, с. 279], або протиправну дію або бездіяльність винної особи, якою не виконуються обов\'язки, порушуються права та законні інтереси учасників податкових правовідносин, за що встановлена юридична відповідальність [14, с. 100].

На нашу думку, проблеми тлумачення поняття „податкове правопорушення\" пов\'язані з невизначеністю елементів його складу: суб\'єктів та об\'єкта.

До суб\'єктів податкових правопорушень дослідники найчастіше відносять суб\'єктів податкових правовідносин, а саме: платників податків, органи державної податкової служби та кредитні органи\" [15, с. 241]. Аналіз чинного законодавства та фінансово-правової літератури дозволяє до таких суб\'єктів віднести також контролюючі та інші органи (наприклад, органи місцевого самоврядування, банки). Оскільки останнім часом набувають поширення правопорушення, що вчиняються службовими особами зазначених органів, а також податковими агентами, то є всі підстави вважати таких осіб суб\'єктами податкових правопорушень. Разом з тим чинним законодавством України не визначено механізм відповідальності таких суб\'єктів.

Отже, вважаємо, що суб\'єктом податкового правопорушення виступають:

– платник податку, в тому числі і податковий агент який несе відповідальність у разі: ухилення від сплати податку, іншого обов\'язкового платежу; заниження об\'єкта оподаткування; несвоєчасної сплати податку, іншого обов\'язкового платежу; неподання (несвоєчасного подання) податкових декларацій, розрахунків, інших документів, необхідних для обчислення податків, обов\'язкових платежів до податкових органів; неподання (несвоєчасного подання) до банку платіжних доручень на сплату податків, інших обов\'язкових платежів; недопущення перевіряючих для обстеження приміщень, що використовуються для отримання доходів, тощо;

– контролюючі та інші органи, їх посадові особи, які несуть відповідальність у випадках: безпідставного завищення об\'єкта оподаткування за результатами перевірки платника податку; нанесення збитків платнику податку; вимагання від платників податкової звітності чи іншої документації, ведення або надання якої не передбачено законодавством; відмови від розгляду або неналежного розгляду скарг платників службовими особами, зобов\'язаними здійснювати такий розгляд; неправомірної відмови службових осіб контролюючих органів від взяття платника на облік тощо;

– банки (за неповідомлення податкових органів про відкриття або закриття рахунків платникам податків; за порушення строків перерахування податків, інших обов\'язкових платежів до бюджету, державних цільових фондів тощо).

Для розуміння сутності податкового правопорушення важливо визначити його об\'єкт – соціальні цінності, на які спрямовані конкретні посягання у сфері оподаткування. Потрібно погодитися з думкою М.І. Кучерявенка і визнати, що податкові правопорушення спрямовані не лише проти системи податків, а й на інші соціальні цінності у сфері оподаткування, а саме: на права та свободи платників податків, порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності, контрольні функції податкових органів тощо [16, с. 198]. Але визначаючи об\'єкт податкового правопорушення, обов\'язково доцільно зазначати, що таке протиправне посягання призводить до ненадходження коштів до дохідної частини бюджету чи державних цільових позабюджетних фондів.

Отже, податкове правопорушення – це протиправне винне діяння (дія чи бездіяльність) платника податку, в тому числі і податкового агента, контролюючого та іншого органу, банку, їх службової особи, спрямоване на соціальні цінності у сфері оподаткування (систему податків, прав і свобод платників податків, порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності, контрольні функцій податкових органів), що призводять до ненадходження коштів до дохідної частини бюджету чи державних цільових позабюджетних фондів, і за які встановлена юридична відповідальність (застосування санкцій фінансово-правових норм, притягнення до адміністративної, кримінальної чи дисциплінарної відповідальності). Це розуміння податкового правопорушення в широкому значенні. Податкове правопорушення у вузькому значенні – це правопорушення, за які застосовуються тільки фінансові санкції.

Окремо хочеться висловити міркування щодо конституційного принципу про неможливість бути двічі притягненим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Виникає питання, чи не суперечить такому принципу притягнення за податкові правопорушення до кримінальної відповідальності за податковий злочин і накладення адміністративних стягнень, фінансових (штрафних) санкцій за діяння, що утворює склад цього злочину. Щодо притягнення особи, винної у вчиненні протиправного діяння у сфері оподаткування, до кримінальної відповідальності, і накладення на неї за теж саме діяння адміністративного стягнення, то це, на нашу думку, є недопустимим. Разом з тим може вважатися виправданою можливість притягнення особи до кримінальної відповідальності за податковий злочин і накладення на неї за вчинення того ж протиправного діяння фінансових (штрафних) санкцій, передбачених, наприклад, підпунктами 17.1.9 та 17.2 Закону України „Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами\". Таке поєднання, на нашу думку, можливе через те, що фінансові (штрафні) санкції є, як правило, заходами відновлювального характеру, спрямованими на відшкодування збитків, заподіяних податковим правопорушенням, а кримінальне покарання спрямоване на покарання та виправлення засуджених. Проблеми, перш за все, стосуються механізму застосування фінансових (штрафних) санкцій за податкові правопорушення, які не завжди встановлюються у розмірі, необхідному для покриття збитків державі. Крім того, у разі встановлення за одне податкове правопорушення юридичної відповідальності різних видів різними законодавчими актами, положення цих актів часто вступають між собою у суперечність і створюють проблеми під час їх застосування.