ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Шляхи удосконалення нагородної справи в Україні

2. Удосконалення організаційного забезпечення нагородної справи.

3. Запровадження належного науково-методичного забезпечення нагородної справи.

4. Врегулювання питань інформаційного забезпечення у сфері нагородної справи.

5. Впровадження принципів гласності, прозорості та відкритості у нагородну справу відповідно до засад демократизації українського суспільства.

Таким чином, нагородна справа – комплекс цілеспрямованих і взаємопов\'язаних заходів правового, організаційного, науково-методичного та інформаційного характеру, спрямова-них на формування і ефективне функціонування цілісної системи нагород для вшанування громадян за видатні досягнення і заслуги у різних галузях суспільного життя, створення належних умов реалізації нагородного процесу.

В іншому випадку, термін „нагородна справа\" у буквальному розумінні – це конкретно спрямована організаційно-правова діяльність органів державної влади або її інституцій на вироблення, формування та реалізацію засад і принципів державної нагородної політики.

1. Створення ефективного правового регулювання та вдосконалення практики відзначен-ня державними нагородами – комплексне завдання, яке вимагає грунтовної і змістовної роботи щодо:

– удосконалення нагородного законодавства, у тому числі і Закону України „Про державні нагороди України\";

– законодавчого врегулювання питань нагородного процесу;

– приведення у відповідність з Законом України „Про державні нагороди України\" статутів і положень до державних нагород;

– підготовки проектів актів Президента України та інших нормативно-правових докумен-тів, якими передбачається внесення змін в організацію роботи органів і служб, що реалізують питання нагородної справи;

– розширення системи державних нагород і встановлення нових відзнак, зокрема, на відзначення заслуг громадян у розвитку демократичних засад українського суспільства, утвердження ідеалів свободи, демократії, прав людини і суверенітету громадян, чесну і плідну громадсько-політичну діяльність, а також відзнаки на вшанування активної дії, спрямованої на збереження життя людини, благодійну та гуманістичну діяльність у справі охорони здоров\'я громадян України;

– розмежування порядку присвоєння почесних звань України „заслужений\" і „народний\";

– удосконалення питань регламенту щодо внесення клопотань про нагородження держав-ним нагородами України різними право-суб\'єктами, удосконалення критеріїв оцінки заслуг кандидатур, які представляються до нагородження;

– деталізації порядку внесення клопотань про присвоєння почесного звання „Мати-героїня\";

– визначення порядку носіння державних нагород України;

– встановлення порядку видачі дублікатів нагород і документів про нагородження замість утрачених;

– забезпечення державою гарантій захисту прав нагороджених державними нагородами України та колишнього СРСР, підвищення престижу державних нагород у суспільстві;

– визначення переліку пільг для осіб, нагороджених державними нагородами України;

– удосконалення правового механізму захисту державних нагород України;

– встановлення дієвих норм щодо відповідальності за порушення законодавства про державні нагороди України;

– опрацювання нормативно-правового документа про надання Банкнотно-монетному двору Національного банку України виключного права на виготовлення усього переліку державних нагород України.

2. Без чіткої внутрішньої та зовнішньої структурованої організації нагородної справи не можна налагодити й поточну роботу, не говорячи вже про зрушення кардинального характеру.

Головними напрямами розвитку організаційного забезпечення всієї нагородної справи є:

– визначення дорадчих органів і служб, на які покладається забезпечення процесів, пов\'язаних з розвитком нагородної справи, їхнього персонального складу, порядку та форми роботи;

– підпорядкування питань відзначення Державними преміями України єдиному органу з питань державної нагородної політики;

– налагодження ефективної взаємодії Комісії державних нагород та геральдики з Кабіне-том Міністрів України, Верховною Радою України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами судової влади та прокуратури у питаннях внесення кандидатур до відзначення державними нагородами України;

– удосконалення організації діяльності Комісії державних нагород і геральдики, перегляд її складу, запровадження періодичної ротації членів Комісії, забезпечення регулярного проведення засідань, удосконалення організаційного та матеріально-технічного забезпе-чення її діяльності;

– удосконалення організаційного забезпечення діяльності комісій з питань нагородження при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що діють як дорадчі органи, що здійснюють свої повнова-ження на громадських засадах, з широким залученням до роботи в них представників громадськості, компетентних, висококваліфікованих фахівців, створити необхідні умови для їхньої роботи;

– удосконалення структури служб та органів, які реалізують нагородну справу відповідно до вимог забезпечення конституційних повноважень Президента України, утвердження демократичних засад процесу нагородження і налагодження дієвої його організації;

– забезпечення створення відповідних структурних підрозділів у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для реалізації пріоритетних напрямів нагородної справи в Україні;

– розвиток кадрового забезпечення діяльності органів і служб, що здійснюють реалізацію нагородної справи, підготовки і залучення до державної служби фахівців із питань нагород-ної справи;

– запровадження ефективних і більш дієвих форм роботи органів виконавчої влади у нагородному процесі;

– забезпечувати на постійній основі взаємодію з Секретаріатом Президента України, Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України при вирішенні питань нагородного процесу, вдосконаленні пріоритетних напрямів нагородної справи в Україні, здійсненні комплексних перевірок органів виконавчої влади, що мають порушення у дотриманні вимог законодавства України про державні нагороди;

– періодичне проведення семінарів та інших заходів з метою підвищення кваліфікації працівників нагородних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади;

– вдосконалення діяльності нагородних служб та органів щодо питань, пов\'язаних з відзначенням нагородами України та колишнього СРСР, а саме:

а) збереження статусу нагороджених у випадках втрати документів про нагородження державними нагородами СРСР та України;