ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини

Актуальним є поняття професіоналізму у роботі органів внутрішніх справ, під яким розуміється робота, що характеризується не лише ефективністю, а й законністю, дотриманням закону, який захищає права людини, дотриманням юридичних правил і процедур.

Для досягнення професійної майстерності працівник міліції має набути естетичних (про добро і зло, справедливість тощо), етичних (про низьке, величне, прекрасне, потворне тощо), психологічних знань (про психологічні якості особи: волю, інтелект тощо), духовних (щодогуманістичного характеру правоохоронної, правозастосовної і правовиховної діяльності) переконань.

Працівники міліції постійно вступають в адміністративно-правові відносини з різними суб\'єктами, у тому числі з громадянами щодо забезпечення їх прав і свобод. Органи внутрішніх справ є суб\'єктами адміністративної юрисдикції, які застосовують норми як матеріального, так і процесуального адміністративного права. Хоча в умовах правової держави першочергове значення має судовий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових осіб, що і передбачено ст. 55 Конституції України, все ж важливо забезпечити також можливість адміністративного їх оскарження. Так, Концепцією адміністративної реформи в Україні [11] передбачено запровадження в Україні так званої адміністративної „квазіюстиції\", тобто створення у системі органів виконавчої влади, в тому числі в органах внутрішніх справ, відповідного рівня спеціальних підрозділів щодо розгляду скарг громадян у порядку, наближеному до судового провадження.

Процесуальна форма створює також детально врегульований, обов\'язковий, стабільний та захищений державою правовий режим провадження у кримінальних справах, покликаний забезпечувати істину, свободу і справедливість. Дія принципу „дозволено все, що не заборонено законом\", поширюється лише на громадян. Щодо учасників процесу, які мають розпорядницькі повноваження, беззаперечно має діяти протилежний принцип – „дозволено тільки те, на що уповноважив закон, і тільки у визначеній законом процедурі (формі)\".

Стаття 6 Конституції України визначає, що органи судової влади здійснюють свої повноваження винятково в межах та відповідно до закону. У ній логічно продовжується загальна вимога ст. 19, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов\'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Служба в органах внутрішніх справ формує необхідність розуміння працівником не лише того, що він має робити, але й в ім\'я чого він служить. Необхідно розвивати правову базу діяльності органів внутрішніх справ, орієнтуючи її на рівень загальноприйнятих міжнародно-правових стандартів [12]. Проте й на сьогодні залишаються невизначеними, недостатньо врегульованими законом механізми боротьби з такими явищами, як корупція, організована злочинність, тероризм; ще не отримали належного юридичного оформлення державні та митні кордони; вимагає відповідного оформлення правова відповідальність громадян за створення незаконних збройних формувань тощо.

Важливим завданням є те, щоб повага та дотримання прав і свобод людини набували значної соціальної цінності у діяльності органів внутрішніх справ. Тривале панування адміністративно-командної системи негативно відбилося на діяльності органів внутрішніх справ, що виконували свої завдання нерідко засобами, неприйнятними для правової держави, і які суперечили міжнародним пактам з прав людини. Конституція України, поряд з визнанням пріоритетів соціальних цінностей людини, встановлює відповідальність держави за свою діяльність. Сучасна злочинність стає серйозною небезпекою для існування самої держави, вимагаючи нових підходів до боротьби з нею. Лише за умови дієвості та ефективності роботи забезпечується належне середовище, де громадянин має можливість використовувати належні йому права і свободи.

Таким чином, проведений аналіз функцій органів внутрішніх справ України дозволяє зробити висновок, що незважаючи на різні негативні обставини, міліції вдалося зберегти стабільність і закріпити деякі позитивні тенденції, що намітилися останніми роками. Це стало можливим завдяки обраній структурній побудові Міністерства внутрішніх справ та стратегії наступу на злочинність, складовими якої на сьогодні є: нейтралізація невеликих злочинних осередків, запровадження практики масового відпрацювання міст і регіонів з високою концентрацією та активністю криміналітету, удосконалення тактики їх проведення; оперативне відпрацювання процесів у найбільш прибуткових та, на жаль, криміналізованих галузях економіки, паливно-енергетичній, кредитно-банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній та сфері приватизації.

Література:

1. Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: Монографія.–Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 406 с.

2. Ануфрієв М.І. Реформування ОВС – завдання № 1 // Вісн. Одеськ. ін-ту внутр. справ. – 1998. – № 1. – С. 7–12.

3. Смирнов Ю.О. Виступ-привітання учасників науково-практичної конференції „Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності\": Матер. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, Дніпропетр. юрид. ін-т МВС України, 24–25 вересня 1999 р.) / Гол. ред. кол. О.В. Негодченко. – Д.: Поліграфіст, 1999. – С. 10–12.

4. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1998. – 320 с.

5. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

6. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – О.: Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, 1996. – 55 с.

7. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підруч. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1998. – 258 с.

8. Негодченко О.В. Функції органів внутрішніх справ у контексті забезпечення прав і свобод людини // Вісн. Луганськ. акад. внутр. справ. – 2003. – № 1. – С. 176–185.

9. Коробка В.М., Волвенко П.В. Роль правосознания сотрудников ОВД в обеспечении прав, свобод граждан в условиях социального государства // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності // Матер. Міжвуз. наук.-практ. конф. (Головне управління по роботі з особовим складом МВС України; Донецьк. ін-т внутр. справ МВС України при Донецьк. нац. ун-ті, 27 квітня 2001 р.) / Голов. ред. І.Г. Кириченко. – Донецьк: ДІВС, 2001. – С. 79–85.

10. Про затвердження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.08.98 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 943.

11. Ворушило В.П. Організаційно-правові заходи по зміцненню законності у діяльності органів внутрішніх справ // Вісн. Одеськ. ін-ту внутр. справ. – 2001. – № 3. – С. 23–33.