ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Удосконалення механізмів контролю у сфері обігу підакцизних товарів

Реферат на тему:

Удосконалення механізмів контролю у сфері обігу підакцизних товарів

Аналіз проблемної ситуації у сфері обігу підакцизних товарів свідчить про теоретичні та практичні проблеми щодо створення автоматизованої системи контрольно-попереджувального моніторингу в зазначеній сфері. З одного боку, нині практично відсутні науково-дослідні розробки зазначених проблем, з іншого – відсутність комплексної системи контролю в сфері обігу підакцизних товарів сприяє вчиненню ухилень від оподаткування та тінізації відносин у даній сфері. Розв\'язанню зазначених проблем, на нашу думку, може сприяти розробка та впровадження всебічно вивіреної і науково обгрунтованої автоматизованої системи контрольно-попереджувального моніторингу в сфері обігу підакцизних товарів (далі – АСКПМ), яка складається з підсистеми спеціального декларування руху всіх видів підакцизних товарів і підсистеми ідентифікації щодо виявлення фальсифікації алкогольної та тютюнової продукції.

Упровадження першого елемента зазначеної системи може зустріти опір суб\'єктів підприємницької діяльності і потребує особливої уваги в процесі її розробки. Другий – повинен зацікавити добропорядних виробників-підприємців, оскільки сприятиме захисту їх продукції від підробки та усуне будь-яку можливість реалізації фальсифікованої продукції під їх торговою маркою.

Підсистема декларування руху підакцизних товарів має особливу (спеціальну) мету – самодокументування руху підакцизних товарів їх виробниками та іншими суб\'єктами підприємницької діяльності в цій сфері. Елементом зазначеного механізму повинна бути спеціальна декларація про рух підакцизного товару, яка складається в електронному вигляді. З метою уникнення збільшення непродуктивного документообігу цей документ за своєю функціональною сутністю може стати універсальним, тобто об\'єднати в собі ряд первинних документів, що обслуговують рух товарно-матеріальних цінностей. Перед здійсненням певної господарської операції, наприклад, поставки спирту на лікеро-горілчаний завод, постачальник сировини зобов\'язується здійснити декларування, тобто використати наданий йому спеціальний програмно-апаратний комплекс (надалі – ПАК) або передати електронну версію декларації представнику податкового органу за місцем відвантаження сировини. В одному випадку постачальник сам вводить інформацію в електронному вигляді на магнітному або оптичному носії в ПАК, де вона зчитується, друкується на паперовому носії, з відповідною поміткою, констатуючи факт декларування, дату та час. В іншому – за постачальника цю операцію виконуватиме представник податкового органу.

Віддрукована декларація на паперовому носії повинна бути обов\'язковим і єдиним супроводжуючим підакцизний товар документом. Щодо електронного варіанта декларації, то після зчитування її з носія під час друку на паперовий носій ПАК одночасно, використовуючи засоби зв\'язку, направляє задекларовану інформацію в базу даних АСКПМ ДПА України. Тільки після цього сировина підлягає поставці замовнику – виробнику лікеро-горілчаної продукції. Виробник перед прийняттям сировини повинен також здійснити декларування зазначеної операції за вищевикладеним порядком.

Декларування передачі готової продукції на склад і далі, наприклад суб\'єктам оптової чи роздрібної торгівлі, також повинне здійснюватися відповідно до запропонованого механізму щодо кожної господарської операції в процесі руху підакцизних товарів і матиме значення для здійснення ефективного контролю за сплатою податкових платежів.

На перший погляд, процедура декларування є складною для суб\'єктів підприємницької діяльності, але апаратно-програмне забезпечення, яке повинне супроводжувати даний процес, не тільки зробить цю процедуру простою й нетрудомісткою, а й призведе до спрощення обслуговування суб\'єктами підприємницької діяльності задіяних процесів документообігу завдяки уніфікації документів, супроводжуючих товар в єдиний універсальний документ та введення ПАК. Крім цього, запровадження системи спеціального декларування господарських операцій надасть можливість удосконалити нормативно-правову базу у сфері обігу підакцизних товарів шляхом скорочення кількості та уніфікації існуючих нормативно-правових актів.

Таким чином, під спеціальним декларуванням ми розуміємо законодавчо врегульовану процедуру, що передбачає надання декларації встановленої форми про намір здійснити конкретну визначену контрольовану державою господарську операцію, пов\'язану з рухом підакцизних товарів, яка матиме статус товаросупроводжувального документа та включатиметься до бази даних відповідної АСКПМ.

Додатковою і більш складною складовою системи контрольно-попереджувального моніторингу в сфері обігу таких підакцизних товарів, як алкогольні та тютюнові вироби, може бути підсистема, побудована на основі ідентифікації продукції. Вона повинна діяти на одному з етапів контрольно-попереджувального моніторингу і може включати в себе лабораторну перевірку якості, наприклад, алкогольної продукції, а також підтвердження легальності її введення в оборот, наприклад, відповідною госпрозрахунковою установою, зобов\'язаною співпрацювати з відповідним підрозділом податкової міліції.

Для одержання дозволу на продаж у торговельну мережу постачальниками подаватиметься спеціальна заявка на маркування партії алкогольної продукції. Найбільш повна інформація про партію спиртних напоїв, що пройшла обов\'язковий контроль, повинна концентруватися також у вигляді бази даних АСКПМ. Такий вид збереження інформації дозволить швидко одержати достовірні й оперативні відомості про стан ринку алкоголю всім зацікавленим споживачам і державним службам.

У випадку позитивних результатів проходження контролю на партію алкогольної продукції повинен видаватися дозвіл на реалізацію, а також на використання спеціальних регіональних захисних марок (далі – СРЗМ) для маркування кожної пляшки. СРЗМ являтиме собою самонаклеювальну етикетку зі спеціальним захистом: голографічним малюнком і бінарним штриховим кодом, що міститиме у собі інформацію про виробника, оптового і роздрібного постачальників, назву алкогольної продукції, код державної реєстрації продукту, міцність, ємність, код регіону і розряди спеціальних марок акцизного збору, дату розливу, код державного органу сертифікації, а також кількість пляшок і номер пляшки у даній партії), що дозволяє при його зчитуванні сканером протягом 2–3 секунд найбільш точно і об\'єктивно ідентифікувати джерело походження алкогольної продукції і підтвердити легальність її обороту. Це, у свою чергу, відповідатиме законодавству у сфері захисту прав споживачів – для зручності споживачів на СРЗМ повинна бути інформація й у текстовому вигляді про найменування організації, що замовила СРЗМ, назву продукції та ємності тари.

Одним із завдань, які повинне розв\'язувати підсистема, є організація і технічне забезпечення щоденних комплексних перевірок роздрібної мережі контролюючими, фіскальними та правоохоронними органами. Перевірки здійснюватимуться мобільними групами, у складі фахівців-експертів і працівників зазначених органів, оснащених автотранспортом, радіозв\'язком, сканерами і ноутбуками, що міститимуть у собі або матимуть оперативний доступ до бази даних про поставлені легальні спиртні напої.

Результати проведених перевірок будуть абсолютно достовірними, об\'єктивними і не залежатимуть від особи, яка проводить перевірку. У результаті зчитування СРЗМ на екрані ноутбука з\'являтиметься повна інформація про походження даної одиниці алкогольної продукції та легальності її обороту. Надалі вся інформація про проведені перевірки заноситиметься в базу даних перевірок, що дозволить у кілька разів скоротити час перевірок кожного підприємства та підвищити їх якість.

Отже, робота даної підсистеми може підвищити оперативність контролю якості і легальності походження підакцизної продукції, спростити взаємини між її виробниками і постачальниками, підвищити рівень податкових надходжень та ефективність захисту прав споживачів. За рахунок застосування СРЗМ з ринку витіснятимуться виробники та інші постачальники фальсифікованої алкогольної продукції, збільшиться її легальне виробництво.

Таким чином, створення та запровадження АСКПМ на основі підсистем спеціального декларування господарських операцій та ідентифікації продукції забезпечить:

– ефективний захист здоров\'я населення України від споживання недоброякісної продукції;

– зменшення рівня тінізації сфери обігу підакцизних товарів;

– підвищення ефективності попередження, виявлення та розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів;

– зменшення кількості персоналу контролюючих органів у сфері обігу підакцизних товарів і, відповідно, економії державних коштів;

– збільшення доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок повного обліку виробництва й обороту кожної одиниці підакцизної продукції в Україні;

– створення єдиного інформаційного простору і формування двох унікальних електронних баз даних про рух сировини та готової продукції від виробника до останнього реалізатора, про виробництво та проведену перевірку кожної одиниці підакцизної продукції на території України;

– зменшення рівня корупційних діянь працівників державного апарату, оскільки підсистеми виключають суб\'єктивний фактор при ухваленні рішень щодо результатів перевірок;

– створення умов для державного регулювання ринку підакцизних товарів та оперативне одержання достовірної інформації про результати і наслідки проведених заходів в Україні;

– покращить координацію та взаємодію роботи державних і громадських організацій з контролю за оборотом підакцизної продукції на основі обміну інформацією;

– спрощення документообігу.