ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Тлумачення міжнародного договору в сучасному законодавстві України

Реферат на тему:

Тлумачення міжнародного договору в сучасному законодавстві України

Проголошення державного суверенітету 16 липня 1990 року означало, що Україна затвердила свою повну міжнародну правосуб\'єктність, а отже, і право на укладання міжнародних договорів. Ця подія визначила новий етап у розвитку концепції міжнародного договору в праві України. Одним із важливих елементів цієї концепції є тлумачення норм міжнародного договору.

Питання тлумачення норм міжнародного договору вивчалося у працях багатьох дослідників як минулого, так і сучасності. Це Г. Гроцій, Г. Кельзен, С.С. Алексєєв, Ю.Л. Власов, І.І. Лукашук, М.Б. Миронов, І.С. Перетерський, А.М. Талалаєв, Г.І. Тункін, М.В. Филимонова, О.О. Мережко, О.Ф. Скакун та інші.

Ця стаття ставить за мету аналіз українського законодавства у царині формування та реалізації правового забезпечення тлумачення норм міжнародного договору як складової концепції міжнародного договору в праві України.

Аналіз проблем, пов\'язаних з тлумаченням норм міжнародного договору у контексті розвитку концепції міжнародного договору в праві України, перш за все, являє собою системний підхід до даного поняття сучасного міжнародного права. Принципи міжнародного права, міжнародні правила, звичаї, національні законодавчі акти, судові рішення тощо, які стосуються регулювання тлумачення норм міжнародного договору у міжнародному та національному праві складають єдине ціле у контексті концепції міжнародного договору.

Необхідність і важливість тлумачення норм міжнародних договорів, з\'ясування сутності самого терміна знайшли відображення як у доктрині міжнародного права, так і в рішеннях міжнародних судових інстанцій. Міжнародний суд ООН зазначав, що тлумачення являє собою „... уяснение смысла и значения того, что определено с обязательной силой решением\" [12, с. 149].

Аналіз питань, пов\'язаних з тлумаченням норм міжнародного договору, практично завжди певним чином торкається проблеми сутності самого терміна. Тлумачення норм міжнародного договору іноді вбачається не тільки як комплекс дій, підпорядкованих певним правилам і спрямованих на зрозуміння смислу і змісту норм укладеного міжнародного договору, але й як інструмент для використання у період підготовки та узгодження майбутнього договору. Логічно, що тлумачення враховується під час підготовки майбутнього міжнародного договору [11, с. 231]. А тому тлумачення також повинно бути враховано і для цілей національного права відповідно до сторін договору на підставі необхідності точної реалізації норм. Останнє пов\'язане з питанням регулювання тлумачення в межах національного права. Таким чином, виникає проблема просторово-часового характеру терміна тлумачення норм міжнародного договору. Взагалі, термін тлумачення як відбиток системи дій має свій відлік і виникає тоді, коли є предмет, який „определен с обязательной силой решением\", тобто коли укладено міжнародний договір, живе норма і виникає потреба довести її смисл і зміст до виконавців. Щодо просторово-часової проблеми тлумачення, то існуюча практика підтверджує, що тлумачення як термін може застосовуватися до реально існуючих норм міжнародного договору, а не до процесу їх створення. Дух розділу 3 Конвенції 1969 р. також не спрямовує до застосування терміна тлумачення при створенні норм міжнародних договорів. Розширення сфери застосування поняття тлумачення норм міжнародного договору, здається, ускладнює проблему. Як спосіб з\'ясування означеної вище проблеми терміна тлумачення міжнародного договору, вбачається розгляд тлумачення у межах концепції міжнародного договору, яка може логічно поєднати елементи як міжнародного, так і національного права щодо тлумачення.

Взагалі, на практиці, для виконувачів норм процедура тлумачення постає у вигляді комбінації дій офіційних і неофіційних суб\'єктів тлумачення, спрямованих на зрозуміння смислу і змісту норм з метою їх правильного застосування і реалізації. Прикладом цього є галузі міждержавної сфери, де відбувається широке практичне застосування норм міжнародних договорів (повітряні, морські сполучення тощо), а тому набуває особливого значення розуміння їх смислу і змісту. У цьому вбачається головне призначення і сутність тлумачення, – в зрозумінні смислу і змісту закладених у міжнародні норми із метою їх правильного застосування та реалізації.

Закономірно постає питання ще про одну важливу проблему тлумачення міжнародних договорів, а саме: коло суб\'єктів тлумачення. Дослідник О.Я. Трагнюк виокремлює суб\'єктів, які дають офіційне тлумачення, і суб\'єктів неофіційного тлумачення. Норми міжнародного договору можуть тлумачитись як суб\'єктами міжнародного, так і суб\'єктами внутрішньодержавного права. Проблема суб\'єктів тлумачення постає непростою.

Таким чином, проблеми терміна, просторово-часової характеристики тлумачення норм міжнародного договору, кола суб\'єктів тлумачення, способів міжнародно-правового і внутрішньодержавного регулювання тлумачення цілком виправдано постають як складові і водночас взаємопов\'язані елементи концепції міжнародного договору і в праві України.

Концепцію міжнародного договору в праві України можна розглядати також як середовище, у якому на системному рівні забезпечується розвиток тлумачення міжнародного договору, інших категорій права міжнародних договорів.

Суттєве значення для розвитку концепції міжнародного договору в праві України мало прийняття Віденської конвенції 1969 р. „Про право міжнародних договорів\", яка відбиває насущні потреби у розвитку міжнародно-договірної практики. Ця конвенція стала одним з основних міжнародно-правових документів у царині регулювання права міжнародних договорів. Тлумаченню міжнародного договору у Конвенції 1969 р. присвячено цілий розділ 3, що суттєво підтверджує важливість тлумачення для міжнародно-договірної практики.

Конвенцію 1969 р. можна розглядати як правове явище інституційного характеру в міжнародно-договірній практиці, що обумовлює важливість аналізу умов, які передували її укладенню, мали значення та вплив на формування її положень, у тому числі і на положення щодо тлумачення.

Конвенція „Про право міжнародних договорів\" 1969 р. створювалася як кодифікаційний документ у сфері міжнародних договорів. Комісія міжнародного права з самого початку своєї діяльності зіткнулася з проблемою кодифікації величезної кількості міжнародно-правових актів, укладених протягом тривалого часу. Використання традиційного методу кодифікації до права міжнародних договорів, коли виникла необхідність аналізу та узагальнення великої кількості міжнародних договорів по різних напрямах, ставилося під сумнів. Ураховуючи ці труднощі, Комісія міжнародного права ООН обрала інший шлях, а разом з ним і інший метод кодифікації. Цей метод полягав у аналізі та узагальненні не самих матеріальних норм міжнародних договорів, а положень і правил, на підставі яких укладаються, діють або припиняють дію міжнародні договори.