ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Сутність та загальна характеристика кадрової політики в правоохоронних органах

Настав час усвідомити, що ефективність кадрової політики визначається не кількістю завдань, які вона декларує, а отриманням кінцевих результатів діяльності органів внутрішніх справ – надійної охорони громадського порядку, оперативного розкриття злочинів та інших правопорушень забезпечення громадської безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, що в кінцевому результаті позитивно відобразиться на іміджі працівників органів внутрішніх справ, повазі до їх роботи з боку населення.

Таким чином, під кадровою політикою в органах системи Міністерства внутрішніх справ необхідно розуміти систему основних цілей, принципів, форм, методів, завдань і способів нормативно визначеної і цілеспрямованої діяльності спеціально уповноважених посадових осіб щодо професійної орієнтації, прогнозування і планування кадрових потреб, відбору, підготовки, розстановки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та їх соціально-правової захищеності, тобто забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ кадрами, які володіють необхідними діловими, моральними та професійними якостями.

Література:

1. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. О.М. Бандур-ки. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 305 с.

2. Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер\'янова. – К.: Видавничий Дім Ін-Юре, 1999. – 272 с.

3. Венедиктов В.С., Іншин М.І. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: Наук.-практ. посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 188 с.

4. Іншин М.І. Соціально-правова природа державної служби // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 19. – С. 258–264.

5. Петришин О.В. Державна служба в Україні: особливості загальної теорії права // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 34–41.

6. Кудрявцев А.В., Сергун П.П. Служба в органах внутренних дел. – М.: Юрид. лит., 1996. – 234 с.

7. Телегин А.С. Некоторые вопросы прохождения государственной службы в органах милиции // Служба в государственных и общественных организациях: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Д.Н. Бахрах (отв.ред.) и др. – Свердловск: СЮИ, 1988. – С. 87–91.

8. Фатула А.В. Закрепления кадров в органах внутренних дел интенсивно развивающе-гося региона. – М.: Академия МВД СССР, 1988. – 59 с.

9. Роша А.Н. Проблема кадров и варианты ее решения в горрайорганах внутренних дел // Теория и практика управления горрайорганов внутренних дел. – М.: Академия МВД СССР, 1980. – С. 43–48.

10. Дыдра С.Г. О проблемах повышения профессионализма кадров органов внутренних дел // Проблемы организации работы с личным составом органов внутренних дел: Труды Академии. – Москва, 1993. – С. 51–57.

11. Гербер Р., Юнг. Г. Кадри в системі соціального управління. – М.: Прогресс, 1970. – 184 с.

12. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. – Хар-ків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.

13. Лебин Б.Д., Перхильев М.Н. Кадры аппарата управления в СССР. – Л.: Наука, 1970. – 216 с.

14. Безуглов В.Г. Кадры органов внутренних дел. – М.: УУЗ СССР, 1976. – 256 с.

15. Воробьев Г.Г. Человеческие ресурсы и современная служба персонала // Социс. – 1996. – № 11. – С. 109–115.

16. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посіб-ник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

17. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Об-во \"Знание\" России, 1996. – 472 с.

18. Типове положення про відділ (відділення, групу) роботи з особовим складом управлінь, відділів роботи з персоналом ГУМВС України в АР Крим, м. Києві та Київ-ській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1458.

19. Про посилення профілактичної роботи та забезпечення психологічної надійності персоналу ОВС України: Наказ від 14 липня 2003 року № 767.

20. Актуальні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ України: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: Вид-во НУВС, 2002. – 24 жовтня. – 252 с.

21. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. – СПб.: Изд-во \"Питер\", 1999. – 816 с.

22. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 1998. – 528 с.

23. Гнейсон Д., О\'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1991. – 319 с.

24. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом орга-нізацій: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 188 с.

25. Рачинський А.П. Питання управління персоналом в органах державної влади // Вісн. УАДУ. – 1998. – № 3. – С. 71–80.

26. Лендьел М.О. Сучасні методики управління персоналом: теоретичні та практичні аспекти. – Ужгород, 1998. – 283 с.

27. Сущенко В.Д., Смирнов А.М., Коваленко О.І., Смирнов А.А. Організація управ-ління персоналом в ОВС. – К.: Академія внутрішніх справ, 1999. – 352 с.

28. Барко В.І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (про активний підхід): Монографія. – К.: Ніка центр, 2003. – 448 с.

29. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. Посіб-ник. – Житомир: ЖГП, 2000. – 304 с.

30. Управління людськими ресурсами в державних організаціях: Лекційно-практичний курс. – Ужгород: ЦДМУ, 1995. – 122 с.

31. Воробьев Г.Г. Человеческие ресурсы и современная служба персонала // Социс. – 1996. – № 11. – С. 109–115.

32. Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. – М.: Юрид. лит, 1972. – 138 с.

33. Колодкин Л.М. Организационные и правовые основы работы с кадрами органов внутренних дел. – М.: Академия МВД СССР, 1979. – 174 с.

34. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. Ю.Ф. Кравченка. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.

35. Дамов Ю.В., Филимонов Н.В. Отбор и формирование кадров уголовного розыска: Учебное пособие. – Омск: ВШМ МВД СССР, 1990. – 88 с.

36. Кириченко І.Г. Підготовку кадрів для органів внутрішніх справ України на рівень вимог сьогодення // Інформаційний бюлетень. – 1995. – № 4. – С. 3–10.

37. Ануфрієв М.І. Становлення, розвиток та основні напрями удосконалення відомчої багатоступеневої системи підготовки персоналу ОВС // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9. – С. 7–20.

38. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затверджено Указом Президента України від 17 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1774.

39. Про Комплексну програму вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авто-ритету міліції: Наказ МВС України від 29 січня 1999 р. № 61.