ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Сутність та загальна характеристика кадрової політики в правоохоронних органах

Отже, сутність і роль системи кадрового забезпечення визначаються кадровою політикою, що є винятковим правом МВС України як центрального органу виконавчої влади [38]. На нашу думку, термін „кадрова політика\" як соціальне явище має багаторівневу структуру і є значно ширшим за змістом, ніж термін „кадрова робота\". Так, кадрова політика полягає: у виробленні стратегії і тактики; створенні на їх основі програми діяльності; визначенні курсу; передбаченні результатів діяльності. У свою чергу, кадрова робота складається із: сукупності технологій, засобів, механізмів здійснення кадрової політики; організації роботи з кадрами; безпосереднього процесу кадрової роботи. Кадрова політика в органах внутрішніх справ визначає основні завдання, принципи, зміст, форми і методи реалізації кадрової функції.

Засобом здійснення кадрової політики є робота з кадрами, яка визначає увесь комплекс заходів і процедур, пов\'язаних з реалізацією кадрової функції і кадрової політики. Роботою з кадрами займаються всі особи, які в межах своєї компетенції відповідають за керівництво підлеглими. Поняття „робота з кадрами\" є близьким за змістом до терміну „кадрова робота\", але ширшим за нього. Роботою з кадрами займаються керівники органів внутрішніх справ, їх структурних підрозділів, підприємств, організацій, установ, а кадрова робота – це функція керівників і працівників кадрових апаратів. Кадрова робота, також як і робота з кадрами, є засобом реалізації кадрової функції і кадрової політики. У тому, що певна частина працівників управління виробляє кадрову політику, реалізовує її в роботі з кадрами, а також здійснює кадрову роботу, мабуть, і полягає основна причина змішування даних понять.

Суб\'єкт кадрової політики – це носій певних повноважень, прав та обов\'язків при виробленні та реалізації кадрової політики, активний учасник кадрових процесів. До суб\'єктів кадрової політики ми відносимо: МВС України, Колегію МВС України, міністра внутрішніх справ, Департамент по роботі з персоналом та його підпорядковані підрозділи на місцях, а також їх керівників. Об\'єкт – це те, на що спрямована предметно-практична діяльність суб\'єкта кадрової політики. До об\'єктів можна віднести працівників органів внутрішніх справ у цілому або окремі їх категорії (управлінські кадри, слідчі, дільничні інспектори тощо), які реалізують на практиці кадрову політику МВС України. Поняття об\'єкта кадрової політики включає всі кадрові ресурси органів внутрішніх справ, як атестований, так і неатестований склад. Тому це поняття не можна зводити лише до керівних чи навіть управлінських кадрів.

Кадрова політика в органах внутрішніх справ включає вимоги до управлінського процесу: планування роботи як з колективом підрозділу, так і з окремими працівниками; розміщення працівників за професією і посадою відповідно до їх здібностей; закріплення за новачками досвідчених, професійно підготовлених працівників, які мають необхідні педагогічні та моральні якості; уміння змінювати стиль керівництва залежно від ситуації; своєчасний та ефективний контроль за службовою діяльністю працівників. Центральним напрямом кадрової політики в органах внутрішніх справ є науково обґрунтоване використання персоналу.

Наказом МВС України № 515 від 30 червня 2001 р. було затверджено Комплексну програму кадрової політики в органах і підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни на 2001–2005 роки [39]. Відповідно до цієї Програми основна мета кадрової політики полягає у забезпеченні організаційно-правових, соціально-виховних, морально-психологічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних та інших умов для формування високопрофесійного кадрового корпусу органів, структур і підрозділів внутрішніх справ, здатного ефективно, на високому рівні вирішувати завдання в сфері правоохоронної діяльності.

Мета кадрової політики забезпечується виконанням таких завдань: реалізація єдиної кадрової політики Міністерства внутрішніх справ України; організація кадрової роботи на основі всебічного використання досягнень науки, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду; удосконалення управління кадровими процесами на основі сучасної системи науково-аналітичного та інформаційного забезпечення; розвиток нормативно-правової бази кадрової роботи та її постійне вдосконалення з урахуванням сучасних вимог; визначення науково обґрунтованих нормативів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ; забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ кваліфікованими і компетентними кадрами; забезпечення реалізації соціальних прав і гарантій працівників органів внутрішніх справ.

Основними принципами кадрової політики визнано такі, як: наукова обґрунтованість потреби органів та підрозділів внутрішніх справ у працівниках тієї чи іншої кваліфікації; ретельність відбору та вивчення працівників за їх діловими і моральними якостями; поєднання довіри і поваги до працівників органів внутрішніх справ з принциповою вимогливістю до них; своєчасне оновлення кадрів, оптимальне поєднання чисельності досвідчених та молодих працівників; правовий і соціальний захист працівників органів внутрішніх справ.

На нашу думку, у чинній Комплексній програмі кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни на 2001–2005 роки [39] міститься ряд недоліків, які потребують подальшого виправлення. Серед яких: 1. Відсутність етапів впровадження Програми значно ускладнює процес реалізації даного нормативного документа. 2. Одними із ключових термінів Програми є поняття „пер-сонал\", „кадри\", „кадрова робота\", „кадрове забезпечення\", однак їх значення в тексті не розкривається. 3. Принципи кадрової політики слід доповнити такими, як: законність, рівність громадян під час відбору до органів внутрішніх справ, гуманізм, гласність, науковість, системність, комплексність, компетентність. 4. Цілий ряд перспективних заходів, передбачених у Програмі, а саме: конкурсний відбір; створення недержавної (альтернативної) підготовки та перепідготовки персоналу; обов\'язкове державне страхування та ін., на сьогодні уже існують у системі кадрового забезпечення органів внутрішніх справ. 5. Як недолік, необхідно назвати відсутність у Програмі такого пункту, як „Функції кадрової політики\", до яких, на нашу думку, доцільно віднести наступні функції: планування, прогнозування, виховну та ін. 6. У Програмі пропонується підготувати ряд нормативних актів з питань проходження служби в органах внутрішніх справ. На нашу думку, ці питання повинен регулювати єдиний узагальнюючий нормативно-правовий акт – Закон України „Про державну службу в органах внутрішніх справ\", що дозволить виключити дублювання та неузгодженість окремих положень різних нормативних актів, підвищить якість відповідної правозастосовної практики.