ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби

Деякі науковці пропонують інформаційно-аналітичну роботу, що є частиною управлінської діяльності, виділити в межах інших видів діяльності й організаційного оформлення. Це у свою чергу означає функціональну спеціалізацію усередині цілісної структури ІАР по напрямах збору, накопичення, обробки, видачі, аналізу та реалізації інформації в інтересах підготовки варіантів рішень на різних рівнях їхнього прийняття і реалізації.

Семир\'янов Д. дає визначення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції як функціонально та структурно виділену спеціально організовану діяльність податкової міліції, що передбачає збір, накопичення й обробку даних; пошук, аналіз й узагальнення інформації; отримання спеціальних знань, що спрямована на якісне забезпечення управлінської діяльності на різних рівнях у структурі податкової міліції [4, с. 33].

Зважаючи на зазначене вище інформаційно-аналітичне забезпечення можна визначити як сукупність дій та заходів, на основі концепцій, методів, засобів й нормативно-методичних матеріалів зі збору, накопичення, обробки та аналізу даних, відомостей, знань, на основі інформаційних технологій з метою визначення найефективніших управлінських рішень.

У процесі аналізу інформаційних матеріалів виробляються нові знання, на основі яких приймається управлінське рішення щодо подальшої діяльності. Передача, одержання, обробка та аналіз інформації й отримання на їхній основі нових знань притаманні кожній категорії податківців. Тому комунікаційні процеси (процеси обміну інформацією) і процеси прийняття відповідних рішень відіграють основну роль взаємопов\'язаних між всіма ланками управління процесів.

Отже, процес управління вимагає ефективного обміну інформацією між працівниками і керівниками для досягнення кінцевої мети, тобто ефективних комунікацій для здійснення основних функцій та забезпечення досягнення цілей податкової служби.

Комунікації здійснюються між державною податковою службою і компетентними органами інших відомств України та інших держав, між регіональними підрозділами державної податкової служби, між рівнями і підрозділами всередині податкового органу (вертикальні висхідні та низхідні, горизонтальні), між керівником і робочою групою, між окремими співробітниками податкового органу всередині робочої групи.

Слід зауважити, що існує багато перешкод в обміні інформацією, а саме: недостатній рівень правового забезпечення взаємодії між податковою та іншими органами, відомствами, установами та організаціями України та інших держав, перевантаження інформаційних мереж, нераціональна структура податкового органу та податкової служби в цілому, а також недостатня фільтрація отриманої інформації або некомпетентність окремих співробітників.

Як справедливо зауважив Ярошенко Ф.О., „Неналежне інформаційне забезпечення, яке існує сьогодні в ОДПС, створює загрозливе становище як для працівників юридичних підрозділів, так і для органів державної податкової служби в цілому\". Він наголошує, що відсутність коштів на фінансування періодичних видань, де друкуються нормативні акти, не кажучи вже про відсутність комп\'ютерних мереж та інформаційно-довідкових систем чинного законодавства, ставить працівника податкової служби в завідомо програшне становище порівняно з належним забезпеченням (інформаційно, матеріально, технічно) представників суб\'єктів господарювання.

Однак необхідно зазначити, що дотепер у цій галузі не виконано жодного комплексного наукового дослідження, відсутні навчальні і науково-практичні посібники. Як результат – слабо розроблені й обґрунтовані правові й організаційні основи ІАР, не сформульовані основні принципи і критерії оцінки її результатів. Гострою є проблема створення адекватних моделей об\'єктів інформаційно-аналітичної роботи, особливо прогностичного характеру, адаптації і розробки методів і засобів вирішення аналітичних завдань.

Недостатність наукової бази інформаційно-аналітичної роботи ускладнює аналіз податкової системи з погляду економічних наслідків її функціонування, наявності в цій системі слабких місць стосовно захисту від кримінальних зазіхань, і вироблення обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення податкової і бюджетної політики.

Усе зазначене наочно показує наявність об\'єктивних передумов для виділення інформаційно-аналітичної роботи в самостійну проблемну галузь знань.

Література:

1. Суббот А.І., Стаценко-Сургучова І.С., Жаров А.І. Забезпечення громадської та інформаційної безпеки – правовий аспект // Розвиток наукових досліджень. – 2005. – Т. 8.

2. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

3. Тривайло А.Ю. Оцінка кількісних та якісних характеристик інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівників // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2–3.

4. Семир\'янов Д.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції: Автореф. дис...канд. юрд. наук 12.00.07 / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004.