ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби

Реферат на тему:

Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби

Актуальність розгляду питання сутності інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби зумовлена значущістю ролі державної податкової служби в розбудові правової держави в Україні, а саме її інформаційно-аналітичній діяльності як одній із складових управлінської діяльності.

Проблемним питанням інформаційно-аналітичної діяльності органів податкової служби присвячені окремі публікації, монографії, матеріали науково-практичних конференцій. Основні наукові дослідження даної проблеми розроблені вітчизняними вченими: В.Б. Авер\'яновим, О.М.Бандуркою, Л.К. Вороновою, І.П. Голосніченком, Н.О. Гуторовою, Є.В.Додіним, М.М. Дорогих, М.В. Гуцалюком, Г.Г. Забарним, Р.А. Калюжним, С.В. Ківаловим, Л.В. Ковалем, М.П. Кучерявенком, П.В. Мельником, Н.Р.Нижник, П.С. Пацурківським, В.П. Пєтковим, В.М. Поповичем, Л.А.Савченко, В.В. Цвєтковим, В.С. Цимбалюком, В.О. Шамраєм, М.Я.Швецем, Ю.С. Шемшученком, В.К. Шкарупою та ін.

Метою цієї статті є спроба дати обґрунтоване визначення поняттю „інформаційно-аналітична робота державної податкової служби\" через розуміння сутності даного явища, а також здійснення аналізу такого виду діяльності податкових органів.

Сутність поняття інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної податкової служби може бути розкрита через використання двох основних понять: сутності інформаційного та суті аналітичного забезпечення. Розглянемо ж суть понять інформаційного та аналітичного забезпечення.

Поняття „інформація\" є об\'єктом постійного дослідження. Інформація (від латинського слова – informatio – роз\'яснення, викладення) – це відомості (або їхня сукупність) про предмети, явища та процеси оточуючого нас світу [1, с. 126].

Вирішуючи проблеми дослідження інформації, найчастіше користуються трьома підходами: синтаксичним (статистичним або кількісним); семантичним (змістовим); прагматичним (практичним, корисним).

Виходячи з цього, потрібно розрізняти поняття „дані\" та „інформація\". Дані можуть розглядатись як ознаки або зафіксовані повідомлення, що в певний момент не впливають на поведінку (процес прийняття рішення). Дані (повідомлення), що не отримали оцінки їхньої важливості, є потенційною інформацією, а дані, що використовуються при прийнятті рішення, – це реальна інформація.

Поняття „інформація\" можна трактувати й як нові знання, прийняті, усвідомлені та зрозумілі й оцінені як корисні для вирішення тих чи інших управлінських завдань.

У загальному комплексі завдань інформаційно-аналітичного забезпечення будь-яких соціально-економічних процесів, у тому числі і діяльності податкової служби, інформаційна складова має пріоритетне значення. Її сутність і значення може бути повністю усвідомлене лише після розкриття змісту інформаційно-аналітичного забезпечення управління державною податковою службою України.

Розкриття предметно-галузевої значущості поняття „інформаційно-аналітичне забезпечення органів податкової служби\" потребує перш за все з\'ясування семантичної сторони слова „забезпечення\", яке останнім часом часто вживається в законодавстві, юридичній літературі і в дисертаціях, у сполученні з новими прикметниками чи самостійно, в тому числі при розгляді питань правового регулювання окремих видів діяльності або уповноважених суб\'єктів чи методичних, теоретичних, процесуальних основ використання наукових методів, технічних засобів і інших мовних ситуацій без відповідних пояснень.

У довідкових виданнях термін „забезпечення\" тлумачиться хоча і у близьких значеннях, але з певними відмінностями. Так, у Новому тлумачному словнику української мови він розглядається у двох значеннях: 1) надання чи створення матеріальних засобів і 2) гарантування чогось.

В юридичному значенні термін „забезпечення\" можна розглядати в двох аспектах, а саме: унормування певного порядку діяльності суб\'єктів суспільних відносин, а також передбачення законом чи вироблення практикою сукупності заходів, спрямованих на удосконалення або покращання функціонування будь-чогось за певних умов

Семантичні аспекти і тлумачення забезпечення з лінгвістичних позицій дозволяє розглядати його як: вид діяльності, систему напрямів чи певні заходи, спрямовані на покращання чи удосконалення чогось конкретного.

Термінологічне розуміння та тлумачення „забезпечення\" в тлумачних словниках має вихідне значення для з\'ясування сутності його змісту в ситуаціях застосування, наприклад, „забезпечення інформаційно-аналітичної роботи\", „забезпечення інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби\", „інформаційно-аналітичне забезпечення роботи органів державної податкової служби\" та ін.

Таким чином, термін „забезпечення\" як номінативну одиницю мови можна розглядати в теоретичному значенні – як сукупність засобів, інструментів, застосованих для вирішення певних завдань, а також умов, які сприяють процесу їхнього вирішення, і в практично-функціональному значенні – як сукупність напрямів створення зазначених вище засобів та умов, визначення порядку і правил їхньої апробації, впровадження і застосування в практичних сферах діяльності.

Під забезпеченням у широкому розумінні щодо діяльності податкових органів, виходячи з наведеного його тлумачення, розуміють систему відповідно наукових і практичних напрямів його оптимізації, а також розробки і прийняття певних рішень і заходів у процесі діяльності органів державної податкової служби при реалізації покладених на неї функцій.

Виходячи із викладеного, інформаційне забезпечення органів податкової служби – це і постійне узагальнення практики діяльності податкової служби, виявлення недоліків і назрілих проблем, наукова їхня розробка і відповідне законодавче, методичне вирішення. Інформаційне забезпечення можна розглядати як своєрідний загальний метод організації чи удосконалення тієї чи іншої діяльності. У той же час це процес, пов\'язаний з отриманням (збиранням), переробкою, використанням і збереженням інформації, яка відображує реальні явища, події, факти тощо. Що стосується діяльності державної податкової служби, то головним тут є відшукання значимої для такої діяльності інформації, чітке визначення її меж і документування з метою прийняття відповідних рішень чи заходів. Значення інформаційного забезпечення у даному разі полягає у тому, що усі заходи, спрямовані на здійснення податковою службою своїх функцій, повинні ґрунтуватися на об\'єктивних систематизованих даних про реальні події. Йдеться про інформаційну систему, де зберігається і перетинається різна за значущістю інформація, яка може використовуватися податковими органами в своїй діяльності.