ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами

В.І. Даль термін „сопровождение\" розглядає як дію, у контексті терміна „сопровождать\" – „сопутствовать, идти вместе с кем, для проводов, провожатым, следовать\" [5].

Інші російськомовні видання під цим терміном розуміють, зокрема: 1) „сопровождение арестованных, сопровождение груза, назначить для сопровождения кого-либо, идти в сопровождении кого-либо (вместе с кем-либо)\"; 2) „то, что сопровождает какое-либо явление, действие\"; 3) „группа военнослужащих (или боевых машин, самолетов и т.п.), сопровождаю-щая или конвоирующая кого-, что-либо\" [6].

Практично так же трактують це поняття С.І. Ожегов і Н.Ю. Шведова [7].

Укладачі іншого довідкового російського видання – „Большого толкового словаря русско-го язика\" у це поняття вкладають такий зміст: 1) „вместе с кем – чем-нибудь\", „сопровождае-мый кем – чем-нибудь\"; 2) „то, что сопровождает какие-нибудь явления, какой-нибудь процесс\" [8].

Автори статті термін „супроводити\" у Тлумачному словнику української мови розглядають так: 1) „виконувати щось одночасно з чим-небудь, 2) іти, їхати разом із кимось як супутник, як провідник, як охорона; 3) стежити за кимось\" [9].

Більш ширше поняття „супроводжувати\" розглядають В.В. Яременко та О.М. Сліпушко. На їхню думку, це означає: 1) „іти, їхати разом із ким-небудь як супутник; проводжати когось до певного місця; постійно, бути поряд із ким-, чим-небудь, тісно пов\'язуватись з чимсь\"; 2) „прощаючись, висловлювати що-небудь тому, хто відходить, від\'їздить та ін.; лунати, звучати вслід тому, хто або що відходить, від\'їздить та ін.; стежити за тим, хто або що віддаляється\"; 3) „поєднувати яку-небудь дію з іншою, побічною\"; 4) „додавати що-небудь до чогось, доповнювати що-небудь чимось\"; 5) „вести супровід\" [10].

Так визначають поняття „супроводжувати\" й автори Великого тлумачного словника сучасної української мови [11].

Отже, наголошуючи у процесі дослідження на діяльнісному аспекті процесу супровод-ження платників податків – підприємств вугільної та інших галузей економіки, підрозділами податкової міліції, працівники яких діють на підставі норм адміністративного права, положень законів України „Про державну податкову службу в Україні\" від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ, „Про міліцію\" від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ, „Про оперативно-розшукову діяльність\" від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю\" від 02.03.1999 р. № 461, відомчих наказів ДПА України та ін., виділимо із наведених тлумачень поняття „супроводження\" такі основні ознаки. Це, на думку автора, діяльність, яка:

1) є супутньою щодо іншої діяльності (В.І. Даль, С.А. Кузнєцов, В.В. Яременко, О.М. Сліпушок та ін.), процесу (Д.Н. Ушаков);

2) містить охоронний аспект (С.А. Кузнєцов, С.І. Ожегов, Н.Ю. Швєдова);

3) передбачає процедуру стеження (В.С. Калашник, О.М. Сліпушок);

4) за наявності окреслених нормативно-правовими актами підстав, передбачає відпрацю-вання суб\'єктів господарювання і здійснюється відповідно до чинних законодавчих і підзаконних актів (закони України, постанови КМ України, накази і розпорядження ДПА України, інших органів центральної виконавчої влади), з застосуванням передбачених ними сил, засобів, форм і методів роботи.

Результати дослідження податкової практики, співставлення вихідних структуроутво-рюючих ознак семантичного розуміння терміна „супроводження\" з правами й обов\'язками податкової міліції, окресленими чинними законодавчими та підзаконними актами, дозволяє, спираючись на положення Концепції модернізації ДПС України, визначити узагальнене поняття „супроводження платників податків підрозділами податкової міліції\" як діяльність, що здійснюється з метою охорони фінансової безпеки держави, для забезпечення наповнен-ня дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів, за наявності підстав, визначених нормативно-правовими актами, відповідно до них та згідно з наданими повноваженнями, шляхом організації постійного спостереження за своєчасністю та повнотою сплати суб\'єкта-ми господарювання податків, зборів, обов\'язкових платежів та їхнє відпрацювання із вжиттям системи адміністративно-правових, кримінально-процесуальних, оперативно-розшукових та інших заходів, передбачених чинним законодавством і підзаконними актами.

Як висновок зазначимо наступне:

1. Запропоноване поняття „супроводження платників податків податковою міліцією\", на нашу думку, має міжгалузевий характер, оскільки його можна застосовувати в процесі управління податковими органами та організації діяльності підрозділів податкової міліції як щодо вугільних підприємств, у цілому ПЕК, так і будь-якого іншого суб\'єкта господарю-вання – платника податків, щодо якого цей підрозділ податкової міліції на підставах, визначених чинними законодавчими та підзаконними актами, вживає заходів щодо їхнього супроводження.

2. Правильне розуміння терміна „супроводження платників податків податковою міліцією\" у процесі управління податковими органами дозволяє більш ефективно впровад-жувати у практику положення Стратегічного плану розвитку ДПС України, більш чітко і цілеспрямовано планувати, вживати та контролювати здійснення заходів податковими органами з забезпечення виконання платниками податкових зобов\'язань, що у кінцевому результаті позитивно відіб\'ється на повноті та своєчасності сплати податків та інших обов\'язкових платежів і зборів до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів.

Література:

1. Лисенко В. Взаємодія окремих підрозділів податкової служби при проведенні перевірок діяльності суб\'єктів підприємництва // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2001. – №1 (11). – С. 155.

2. Довгий А., Самофалов Л. Організація оперативного супроводження збиткових підприємств // Науковий вісник АДПСУ: Збірник наукових праць. – 2003. – № 1(19). – С. 150.

3.Стратегічний план розвитку ДПС України на період до 2013 року: Додаток до Наказу ДПА України „Про внесення змін до Стратегічного плану розвитку ДПС України на період до 2013 року\" від 29.09.2005 р. № 420. – К.: ДПА України, 2005. – С. 1.

4.Колегія ДПА України підсумувала діяльність податківців у 2005 році. – www.sta.gov.ua/news.php3?8822.

5.Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Рус. яз., 1999. – Т 4: З-гр. – 1999. – С. 272.

6. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – С. 1237.

7.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-гических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Вино-градова. – 4-е изд., дополенное. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 748.

8. Большой толковый словарь русского языка: Ок. 60 000 слов / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: ООО „Издательство АСТ\", ООО „Издательство Астрель\", 2004. – С. 1035.

9.Тлумачний словник української мови: Понад 12 500 статей (близько 40 000 слів) / За ред. д-ра філологічних наук, проф. В.С. Калашника. – Х.: Прапор, 2003. – С. 790.

10.Яременко В.В., Сліпушко О.М. Новий словник української мови: В 4 т. – К.: Аконіт, 2001. – Т.4: РОБ-Я. – 2001. – С. 457–458.

11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун\", 2004. – С. 1217.