ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики податкових злочинів

Заниженням об\'єктів оподаткування є: зменшення його бази шляхом невідображення у поданих до податкових органів звітних документах повного обсягу об\'єктів оподаткування, умисно неправильне обчислення бази оподаткування, заниження податкової ставки тощо, внаслідок чого податки, збори, інші обов\'язкові платежі сплачуються платником податку не в повному обсязі. Зокрема, заниження такого об\'єкта оподаткування, як прибуток, може полягати в частковому чи повному невключенні до нього коштів, одержаних від виконання робіт, надання послуг тощо.

Під заниженням сум податків, зборів, інших обов\'язкових платежів слід розуміти умисно неправильне обчислення тих їх сум, що підлягають сплаті до бюджетів чи державних цільових фондів при правильному відображенні об\'єктів оподаткування (без заниження останніх чи їх приховування). Даний вид ухилення передбачає часткову несплату належних до сплати при правильному веденні бухгалтерського та податкових обліків сум податків, зборів та інших обов\'язкових платежів. Наприклад, заниження сум прибутку може здійснюватися шляхом завищення сум валових витрат, на які зменшується оподатковуваний прибуток, зокрема шляхом завищення вартості матеріальних затрат, які відносяться до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), завищенням витрат на службові відрядження, представницькі цілі, охорону та ін. Для сплати у меншому розмірі податку на додану вартість може завищуватися сума податку, що сплачена чи підлягає оплаті постачальникам за виконані ними роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати виробництва і обігу або ж знижується в обліку сума податку, одержаного від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги). Внаслідок таких дій сума податку на додану вартість буде меншою від тієї, яку підприємство зобов\'язане сплатити до бюджету [12, с. 330].

Приховування факту втрати підстав для одержання пільг з оподаткування – це утаювання платниками податків і не повідомлення податковим органам інформації про перехід платника у інший юридичний стан і відсутність обставин, які дають право на пільги по податках, зборах (обов\'язкових платежах).

Потрібно зауважити, що даний перелік способів ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів є далеко неповним і виражає найзагальніші риси злочинних дій, об\'єднаних за відповідними східними ознаками. Тому підсумовуючи викладене вище, потрібно сказати, що дані про спосіб вчинення податкових злочинів підлягають обов\'язковому встановленню по кожній кримінальній справі і є головними та визначальними для встановлення істини та здійснення кваліфікації злочинного діяння. Спосіб вчинення податкових злочинів є важливим елементом у його криміналістичній характеристиці та займає одне із провідних місць у її структурі.

Якщо розглядати способи вчинення податкових злочинів у цілісній системі, то теоретично можна виділити базисний (генеральний) спосіб ухилення від сплати податків, зборів, обов\'язкових платежів, яким є обман у найрізноманітніших його проявах. Похідними від базового є такі способи вчинення податкових злочинів, як неподання документів, пов\'язаних із обчисленням і сплатою податків, зборів (обов\'язкових платежів) до бюджетів чи державних цільових фондів; приховування об\'єктів оподаткування; заниження об\'єктів оподаткування; заниження сум податків, зборів, інших обов\'язкових платежів; приховування факту втрати підстав для одержання пільг з оподаткування. Похідні способи вчинення податкових злочинів являють собою перераховані групи ухилень, об\'єднані за відповідною сукупністю однорідних ознак. Зміни в цих групах можуть мати місце тоді, коли з\'являться обставини, що відображатимуть нові, загальні процеси, відносини і закономірності, які виникають у правовій дійсності. У такому випадку при прийнятті нових нормативно-правових актів про податки виникатимуть нові способи вчинення податкових злочинів, нові схеми ухилення від оподаткування, обумовлені, доведені та перевірені існуючим злочинним досвідом. Конкретні способи вчинення податкових злочинів є третьою ланкою сукупності, логічно випливають із похідних (родових) способів і потребують детальної теоретичної розробки та конкретизації кожного з них у відповідних обставинах, які впливатимуть на швидкість та якість розслідування і викриття податкових злочинів.

Література:

1. Конституція України. Прийнята на п\'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ: Юрінком, 1996.

2. Загальна декларація прав людини: Прийнята 10 грудня 1948 року на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН Док. ООН / PES / 217 А) / У книзі Дженіс М., Кей Р., Бредні Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. – К.: „АртЕк\", 1997. – С. 568–573.

3. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 р. № 1251-ХІІ у редакції Закону від 18.02.1997 р. № 77/97 – ВР // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 16. – Ст. 119 (з наступними змінами).

4. Бєлінський О., Філіппов В., Лобач В. Відповідальність за приховування прибутків за законодавством України // Право України. – 1996. № 7 . – С. 17–22.

5. Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов\'язкових внесків державі. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. – 1998. – 76 с.

6. Дудоров О. Система оподаткування України: необхідність кримінально-правової охорони // Право України. – 2003. № 3. – С. 60–65.

7. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – Москва: Издательство МГУ, 1990. – 464 с.

8. Криміналістика / За редакцією В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре\", 2001. – 728 с.

9. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.В. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре\", 2004. – 1196 с.

10. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моїсеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

11. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре\", 2003. – 879 с.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За загальною редакцією М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка.: У 2-х ч. – К.: ФОРУМ, 2001. – Частина 2. – 942 с.

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 3-тє вид., переробл. та доповнене. – К.: Атіка, 2004. – 1056 с.

14. Годме Поль Мари. Финансовое право / Перевод и вступительная статья доктора юридических наук, профессора Халфиной Р.О. – Москва: Прогресс, 1978. – 429 с.

15. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: Юристь, 2002. – 224 с.