ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Процесуальний статус деяких категорій учасників провадження у справах про порушення митних правил

Повноваження захисника на участь у справі підтверджується:

– адвоката – ордером відповідного адвокатського об\'єднання;

- адвоката, який не є членом адвокатського об\'єднання,

– відповідною угодою;

– іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, – відповідною угодою або дорученням юридичної особи.

Захисник має право:

– під час розгляду справи знайомитися з матеріалами справи;

– заявляти клопотання;

– подавати скарги;

– здійснювати інші права, передбачені законом.

Розглянемо деякі аспекти участі у справах про порушення митних правил адвокатів. Участь у провадженні адвоката зумовлена насамперед необхідністю надання громадянам, які притягуються до відповідальності, кваліфікованої юридичної допомоги для захисту їхніх прав і законних інтересів.

Практика показує, що громадяни досить рідко звертаються в юридичні консультації для оформлення представництва адвокатів у справах про порушення митних правил. Значною мірою це обумовлено слабкою юридичною грамотністю населення та посадових осіб. Здається, що спрощена процедура провадження і незначимість адміністративних санкцій за порушення митних правил також не сприяють активізації участі адвокатів у розгляді справ.

Особливого значення набуває участь адвоката на стадії розгляду справи. Відповідно до ст. 271 КУпАП, що регламентує участь адвоката у провадженні, адвокат має право знайо-митися з матеріалами справи; заявляти клопотання за дорученням особи, яка його запросила; від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу.

На законодавчому рівні необхідно конкретизувати обставини, за яких адвокат не може брати участі у провадженні справ про порушення митних правил і викласти їх у статті „Обставини, що виключають можливість участі в провадженні по справі про порушення митних правил та її розгляді адвоката\", наступного змісту: до участі у провадженні у справі про порушення митних правил та її розгляді не допускаються адвокати, які притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення митних правил; якщо вони одночасно здійснюють захист інтересів декількох осіб, які притягуються до відповідальності, що мають суперечні інтереси, по одній справі про порушення митних правил, а також адвокати, які раніше брали участь у даній справі як посадова особа митного органу України, у провадженні та розгляді якої перебувала ця справа.

Питання про допуск адвоката до участі у провадженні у справах про порушення митних правил чи її розгляді вирішується посадовою особою митного органу України, у провадженні чи на розгляді якої перебуває справа.

Крім того, не виключається можливість участі адвоката і на стадії оскарження постанови у справі про порушення митних правил. Така участь на практиці відбивається в складанні юридично грамотних та обґрунтованих скарг на рішення у справах про порушення митних правил, а також безпосередній присутності при їх розгляді.

Більш детально, але в загальному розумінні діяльність адвоката врегульована Законом України „Про адвокатуру\".

Згідно зі ст. 6 зазначеного закону під час здійснення професійної діяльності адвокат має право:

– представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

– збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема:

а) запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об\'єднань, а від громадян – за їх згодою;

б) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

в) отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

г) застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

д) доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

е) бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

є) виконувати інші дії, передбачені законодавством.

Стаття 7 цього ж є Закону дає перелік основних обов\'язків адвоката. Серед них відзначимо наступні.

При здійсненні своїх професійних обов\'язків адвокат зобов\'язаний неухильно додержуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і немає права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного [8].

Російське законодавство передбачає участь адвоката у провадженні у справах про порушення митних справ лише за умови, коли особа, яка притягується до відповідальності, піддана адміністративному затриманню на термін, що перевищує три години [9].

Література:

1. Дусик А.В. Права і обов\'язки особи, яку притягують до відповідальності за порушення митних правил // Митна справа. – 2004. – 6. – С. 37.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1112.

3. Митний кодекс України від 11.07.02 р. // ВВРУ. – 2002. – № 38–39. – Ст. 288.

4. Приймаченко Д.В. Проводження у справах про порушення митних правил // Митна справа. – 2003. – № 1(37).

5. Коментар до Митного Кодексу України / За ред. М.М. Каменського, П.В. Пашка. – К., 2004.

6. Кострова Н.М. Законные представители как участники гражданского судопроизводства // Советское государство и право. – 1987. – № 5. – С. 91.

7. Дусик А.В. Участники провадження по справах про порушення митних правил (законні представники, адвокат, перекладач, поняті, фахівець) // Митна справа. – 2002. – № 6. – С. 94.

8. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. // ВВРУ. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

9. Российское таможенное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Б.Н. Габричидзе. – М., 1998. – С. 338–339.