ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Професіоналізм як основна оціночна категорія діяльності працівників органів внутрішніх справ при проведенні їх атестації

Підсумувавши ознаки, що містяться у таких визначеннях, як „професія\", „професійна правосвідомості\", „професійні здібності\", „професійна культура\" та „професійна етика\", стає можливим визначення таких ознак професіоналізму працівників органів внутрішніх справ: 1) професіоналізм – одна з найважливіших сторін професійної культури працівника органів внутрішніх справ, елемент (міра) його компетентності; 2) професіоналізм визначає ділову надійність, здатність успішно й безпомилково здійснювати конкретну правоохоронну діяльність як у звичайних умовах, так і в екстремальних, нестандартних ситуаціях; 3) на особистому рівні професіоналізм обумовлюється певними досягненнями в процесі службово-трудової діяльності, високим рівнем сформованості професійної та духовної культури у всій її досконалості.

На основі проведеного дослідження вважаємо за необхідне виділити такі шляхи вдосконалення оцінки професіоналізму працівників органів внутрішніх справ під час проведення атестаційної процедури:

1) розробити професійно-кваліфікаційні характеристики за кожною передбаченою типовими штатами МВС України посадою працівника ОВС. Наявність таких характеристикпозбавить суб\'єктивізму з боку окремих керівників органів і підрозділів внутрішніх справ при визначенні рівня професіоналізму того чи іншого працівника. Це будуть єдині вимоги до оцінки (стандарт) знань та умінь працівника;

2) створити банк кваліфікаційних оцінок претендентів на зайняття більш високої посади в органах та підрозділах системи МВС України;

3) створити систему позитивної мотивації для високопрофесійного і добросовісного проходження служби в ОВС;

4) запровадити рівні якісної оцінки виконання обов\'язків і завдань (низький, задовільний, добрий, високий).

Отже, у кожному підрозділі органів внутрішніх справ важливо створити такі умови, за яких і працівник ОВС, як особистість, і держава, як основний замовник управлінських послуг для населення, були б взаємно зацікавлені у підвищенні професіоналізму всього персоналу органів внутрішніх справ і конкретного працівника, у підвищенні ефективності управлінської праці. У такому випадку планування та реалізація кар\'єри працівника міліції не можуть розглядатися тільки з погляду особистих інтересів, вони мають стати справою служб для роботи з персоналом, їх керівників, держави в цілому.

Література:

1. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2005 р. № 181.

2. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114 // Збірник нормативних актів з питань правопорядку. – К., 1993.

3. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. – X., 1998. – 480 с.

4. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. Ю.Ф. Кравченка. – К., 1999. – 702 с.

5. Поволоцький О.В. Професіоналізм міліції: сучасний стан та нові вимоги // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 396–405.

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь, 2004. – 1440 с..

7. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків, 2003. – 450 с.

8. Венедиктов В.С., Іншин М.І. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: Наук.-практ. посібник. – X., 2003. – 188 с.

9. Белолипецкий В.Л. Профессиональная культура в системе государственной служби // Политико-административная елита и государственная служба в системе властних отношений. – Ростов-н-Д., 1996. – Вип. 2. – С. 67–71.

10. Про Концепцію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1996 р. № 456 //http://www.zakon.rada.gov.ua.

11. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

12. Зозуля І.В. До професіоналізму працівника системи МВС України // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 493–496.

13 Жданова І.В. Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 351–356.

14. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії, поняття): Посібник. – Ірпінь, 1998. – 210 с.

15. Бакуменко В.П. Бублик С.А. Особенности отражения деятельности сотрудников органов внутренних дел в профессиональной етике // Милицейская етика и проблемы нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел. – К., 1991. – С. 84–90.

16. Коренева Л.Н. Професиональная психология личности // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. – СПб., 1991. – С. 35–39.

17. Медведев В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладі аспекти). – К., 1996. – 112 с.

18. Вопросы профессиоведения / Гаврилов В.Е., Гвоздецкая Г.Т. и др. – М., 1982. – 132 с.

19. Про затвердження Програми розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням на 2000–2005 роки: Рішення колегії МВС України від 16 грудня 1999 року № 8/КМ. – К., 1999.

20. Музичук О.М. Сутність та загальна характеристика професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 445–450.

21. Бандурка О.М., Соболєв В.О., Московець В.І. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: Підручник. – X., 2003. – 146 с.

22. Соболєв В.О., Попова Г.В., Болотова В.О., Московець В.І. Міліція і населення – партнери / За заг. ред. проф. Ярмиша О.Н. – X., 2000. – 204 с.

23. Про затвердження Кодексу честі працівника органів внутрішніх справ: Наказ Міністерства внутрішніх справ від 11 січня 1996 р. № 18.

24. Про затвердження Інструкції про порядок принесення Присяги працівниками органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 30 червня 2000 р. № 413.