ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України

Найбільш вдалою, на нашу думку, є концепція стадійності, запропонована І.О. Картузовою, яка виділяє в дисциплінарному провадженні наступні стадії: 1) порушення дисциплінарного провадження, 2) дисциплінарної перевірки (розслідування), 3) розгляду дисциплінарної справи і винесення по ній рішення, 4) виконання рішення у справі, 5) перегляду рішення по скарзі, 6) перегляду рішення в порядку нагляду [19].

У свою чергу, провадження у справах про адміністративні правопорушення складається з наступних стадій: а) порушення справи про адміністративне правопорушення; б) розгляд справи та винесення постанови по справі; в) оскарження та опротестування постанови по справі; г) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення [20].

Стадії дисциплінарного провадження щодо державних службовців прямо закріплюються лише в Законі України „Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України\" [21]. У зв\'язку з цим хотілося б звернути увагу на наступне. Перелік стадій, зазначений у даному Законі, продубльовано з додаванням стадії прийняття рішення також і в Законі України „Про Вищу раду юстиції\", прийнятому 15 січня 1998 року [22] та регулюючому проведення дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів. Ст. 30 Закону України „Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України\" містить положення про те, що дисциплінарне провадження включає три стадії: 1) перевірку даних про дисциплінарний проступок, 2) порушення дисциплінарного провадження, 3) розгляд дисциплінарної справи. Ст. 39 Закону „Про Вищу раду юстиції\" додає ще четверту стадію – ухвалення рішення [22]. На жаль, необхідно визнати закріплення такої стадійності дисциплінарного провадження дуже невдалим.

Здійснивши аналіз запропонованих концепцій стадійності дисциплінарного провадження з урахуванням стадійності адміністративного провадження, ми пропонуємо розглядати порядок реалізації дисциплінарної відповідальності за адміністративні правопорушення як особливе дисциплінарне провадження, до якого входять наступні стадії: 1) порушення справи про адміністративний проступок уповноваженою особою органу державного управління; 2) порушення дисциплінарного провадження про адміністративний проступок; 3) дисциплінарної перевірки (розслідування); 4) розгляду дисциплінарної справи і винесення по ній рішення; 5) виконання рішення у справі; 6) перегляду рішення по скарзі; 7) перегляду рішення в порядку нагляду.

Особливість провадження полягає в тому, що воно починає здійснюватись у стадії адміністративного провадження і після передачі матеріалів (протоколу) уповноваженому суб\'єкту дисциплінарної влади відбувається порушення дисциплінарного провадження з подальшою реалізацією відповідних стадій. Ми вважаємо, що доцільно розглядати процес реалізації відповідальності за адміністративні проступки в межах єдиної системи стадій ще і тому, що: 1) всі зазначені вище стадії провадження тісно пов\'язані між собою і одна випливає з іншої; 2) закріплення в Дисциплінарному статуті податкової міліції державної податкової служби України, який буде затверджений Законом, порядку заміни адміністративної відповідальності дисциплінарною в разі вчинення працівником податкової міліції адміністративного проступку дозволить говорити про впорядкування всіх аспектів цього питання в сукупності з нормами дисциплінарного законодавства.

Література:

1. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. – М.: Юрид. лит., 1972. – 180 с.

2. Додин Е.В., Шкарупа В.К. Доказывание по делам об административных проступках, связанных с нарушением антиалкогольного законодательства и наркомании. – К., 1989. – С. 27.

3. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1970. – 252с.

4. Застрожская О.К. Советский административный процесс: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – 100 с.; Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.

5. Овсянко Д.М. Служебное расследование: Пособие для офицерского состава / Под ред. Г.Н. Колибабы. – М., 1960.

6. Педешко А.І. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Дис... к. ю. н.: 12.00.07. – Харків, 2000. – 170 с.

7. Шергин А.П. Административная юрисдикция. – М.: Юрид. лит., 1979. – 144 с.

8. Феофилова В.Ф. Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел. – К., 1983. – С. 49.

9. Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР. – Саратов: Издательство Саратовского ун-та, 19886. – С. 128.

10. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1996. – С. 326.

11. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1976. – 197с.

12. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.

13. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие для студентов юридических факультетов и институтов. – М.: Юристъ, 1996. – С. 322; Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1996. – С. 326.

14. Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР. – М.: Юридическая литература, 1969.

15. Советское административное право: Общая и особенная части. – М.: Юридическая литература, 1973. – С. 326; Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997. – С. 309.

16. Советское административное право / Под ред. В.М. Манохина. – М., 1977 (автор параграфа – Додин Е.В.).

17. Государственная дисциплина и ответственность / Под ред. Л.И. Антоновой и Б.И. Кожохина. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. – 152 с.

18. Коренев А.П. Административное право России: Учебник. В 3-х частях. Часть 1. – М.: МЮИ МВД России. Изд-во \"Щит-М\", 1977. – С. 235.

19. Картузова И.О. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.: Дис. канд. юр. наук.: 12.00.07 / Од. гос. юр. кад .– О., 1999. – С. 196.

20. Коваль Л. Адміністративне право України.. – К.: Вентурі, 1994. – С. 132.

21. Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України: Закон України від 2 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 22. – С. 140.

22. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 року // Голос України. – 1998. – № 30. – С. 6–8.