ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Проблеми конституційного закріплення принципів податкового права

Реферат на тему:

Проблеми конституційного закріплення принципів податкового права

Конституція України має найвищу юридичну силу і застосовується на всій території України [6. – С. 8], тобто це не є свого роду декларація, а повноправний правовий акт. Дана обставина зобов\'язує звертатись до норм Конституції України незалежно від урегульованості питань, які торкаються оподаткування чинним законодавством. Конституція України – це база розвитку права у цілому, її різних галузей та інститутів, а також принципів права, у тому числі і принципів оподаткування. У цьому значенні принципи податкового права, що закріплені в Конституції України, є основними і обґрунтовано виділяються із всієї системи правових принципів з погляду не тільки форми нормативного вираження, але і змісту цих принципів, які впливають на розвиток фінансового права у цілому. Зокрема, Конституція як основоположне джерело податкового права, містить правові принципи, які визначають нормативне регулювання центральних і місцевих податків і є базовими для матеріального і процесуального податкового законодавства; встановлює правові основи податкової діяльності держави і компетенцію центральних і місцевих органів у сфері податкових відносин. Тому досліджувати принципи оподаткування неможливо без звернення до норм Конституції України.

Конституція України у своєму змісті не має вказівки на те, що є „податком\" на території України, які види податків підлягають стягненню. Звичайно, у Конституції навіть не згадується про принципи оподаткування. По суті, це виправдано тим, що конституційне регулювання направлено на вирішення базових (основних) питань життєдіяльності держави. До таких питань варто віднести лише загальні принципи права, які також стосуються оподаткування, оскільки розвиток податкового права і його інститутів напряму залежить від норм Конституції України, яка втілює в собі пріоритет принципів та аксіом над законами, встановленими державною владою. Принципи оподаткування є частиною системи загальних принципів права. І лише особливість правового регулювання оподаткування майна фізичних і юридичних осіб дозволяє говорити про існування принципів оподаткування, що лежать в основі даного механізму.

У Конституції закріплюються загальні засади, які повинні бути реалізовані в будь-якій галузі законодавства [8. – С. 31]. Ідеться про принципи оподаткування, що випливають з норм (непряме закріплення) [1. – С. 103–104]. Останні існують як „сховані\' в нормах загальні правові положення. Пепеляєв С.Г. називає подібні принципи оподаткування „неписаними\" [14. – С. 14].

Правові принципи, які закріплюються Конституцією України, можна поділити на дві групи: 1) загальні принципи права, що встановлюють основи регулювання всіх видів правовідносин, у тому числі і податкових; 2) принципи податкового права, що визначають основи регулювання податкових відносин.

Загальні принципи права включають у себе, по-перше, принцип юридичної рівності громадян перед законом, а отже, і податковим законом. Цей принцип закріплюється в конституціях держав безвідносно податків, а інколи і у зв\'язку з ними. Принцип рівності громадян знайшов втілення у ст. 24 Конституції України. Це означає, що повинні застосовуватися однакові стандарти прав і обов\'язків для всіх громадян без винятку. Громадянин України зобов\'язаний додержуватись вимог закону, виконувати його, використовувати закон у своїх інтересах, а також нести юридичну відповідальність за його порушення. Для всіх громадян, згідно з Конституцією України, відповідальність перед законом є рівною, і не може бути винятків з цього правила, зважаючи на будь-які особливі заслуги особи, її соціальний статус тощо. Щодо податкового права, це означає, що незалежно від освіти, посади, майнового, соціального стану, раси, національності, статі всі платники податків рівні перед податковим законодавством держави. Принцип рівності громадян перед законом – юридична рівність громадян, основою якої є теза „ніхто не має права бути над законом\". Реальність такої рівності характеризує рівень демократії в державі.

По-друге, принцип верховенства права притаманний праву унітарної держави – України. У системі податкового права України принцип верховенства права має інтерес, перш за все, як основоположний для податкової системи, побудованої відповідно до принципів законності, що забезпечує взаємодію податкового права по всій території держави.

Принципи податкового права:

а) податки стягуються винятково в публічних цілях. Цей принцип знаходить своє вираження в розд. ІІ ст. 67 Конституції України: „Кожен зобов\'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом\'. Дане положення Конституції є основоположним для будь-якого закону, що регулює державні витрати в Україні;

б) принцип справедливого оподаткування означає єдині правові умови стягнення податку та єдині вимоги до податкових законів. Оподаткування повинне бути однаковим для кожного виду податків на всій території держави. На основі цього принципу формується єдина податкова система держави;

в) податок може встановлюватися, змінюватися чи скасовуватися лише шляхом прийняття парламентського закону. Цей принцип прямо зв\'язаний з принципом недоторканості приватної власності і принципом свободи особи, оскільки оподаткування – це відчуження приватної власності особи, яке в демократичному суспільстві може здійснюватися лише зі згоди особи, вираженої в даному випадку через представництво її інтересів у парламенті. Щодо цього, ще у XVIII ст. під час дебатів у Палаті лордів (1766 р.) лорд Камден (Lord Camden) сказав наступне: „Оподаткування і представництво нероздільні... яким би не було добро (майно) людини, це абсолютно її добро; ніхто не має права забрати його у людини без її згоди... хто б не був, хто це робить, вчиняє грабіж; він зневажає і руйнує різницю між свободою і рабством\" [27]. Конституція України прямо вказує на законодавчу форму встановлення податку, зокрема ст. 92 ч. 2 п. 1 зазначає, що тільки законами України встановлюються... система оподаткування, податки і збори тощо.

У тісному зв\'язку з принципом законодавчої форми встановлення чи зміни податку знаходиться інший правовий принцип: право делегувати певні законодавчі повноваження виконавчій владі. Оскільки делегування повноважень законодавчої влади здійснюється шляхом прийняття парламентського закону, то це правило не повинне сприйматися як порушення даного принципу податкового права, якщо, звичайно, конституція не містить прямої заборони на делегування повноважень у податковій сфері. Конституція України такої прямої заборони не містить, як це передбачено, наприклад, у Конституції Швеції (гл. VII ч. 1): „...Уряд може по уповноваженню закону прийняти постанову про розпорядження по інших питаннях, крім питань по податках...\" чи в ст. 78 Конституції Греції: „Цілі податку, фіскальний коефіцієнт, звільнення від податку чи зниження податку, а також виплата пенсій не можуть бути предметом законодавчої делегації (ч. 4)\" [25. – С. 84]. Однак, на нащу думку, варто в Конституції України таке застереження щодо заборони на делегування повноважень у податковій сфері виконавчій гілці влади зробити, оскільки це дозволить уникнути будь-яких протиріч у порядку прийняття, застосування та скасування податків на різних рівнях по всій території України;