ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання податку з власників транспортних засобів

Досить часто транспортний засіб є предметом договору оперативної оренди, у зв\'язку з чим виникають запитання стосовно того, хто в цьому випадку є платником податку з власників транспортних засобів. Закон № 1963 (стаття 6) дає вичерпну відповідь на це запитання. Так, у випадку, якщо право користування транспортним засобом передане його власником іншій особі (зокрема, на умовах оперативної оренди), податок з власників транспортних засобів сплачується або самим власником, або особою, якій передано право користування таким транспортним засобом (від імені власника). Якщо податок сплачує особа, якій передано право користування транспортним засобом (наприклад, орендарем), такий податок має бути сплачений на рахунки місцевого бюджету за місцем реєстрації власника такого транспортного засобу. Суму податку, сплаченого орендарем (користувачем), буде відображено у складі валових витрат власника транспортного засобу (ні в якому разі не користувача!). При цьому умову сплати податку з власників транспортних засобів користувачем від імені власника має бути попереджено в договорі про надання права користування (наприклад, у договорі оренди транспортного засобу). Якщо власникомтранспортного засобу, переданого в користування (наприклад, на умовах оперативної оренди), є фізична особа, то у випадку сплати податку користувачем (орендарем) суму такого податку має бути включено до складу оподаткованого доходу (якщо такою фізичною особою не відшкодовується користувачу сума сплаченого податку). Таку ж відповідь можна дати й на запитання про сплату транспортного податку при передачі фізичною особою автомобіля в користування іншій фізичній особі за довіреністю (у цьому випадку транспортний податок сплачується перед проходженням техогляду щороку або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться техогляд). Отже, якщо громадянин бажає, щоб за нього зазначений податок сплачувала особа, яка користується його автомобілем, цей момент обов\'язково слід передбачити в довіреності на право користування транспортним засобом. При цьому сума сплаченого так податку включається до оподатковуваного доходу громадянина, який передав транспортний засіб у користування за дорученням.

Підсумувавши вищевикладене, можна стверджувати, що податок з власників транспортних засобів сплачується стосовно зареєстрованих транспортних засобів незалежно від того, чи використовуються вони в господарській діяльності платника податку:

– розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Юридичні особи подають розрахунок як щодо податку, обчисленого та сплаченого стосовно наявних на 1 січня звітного року транспортних засобів, так і щодо податку, сплаченого протягом року стосовно придбаних транспортних засобів;

– розрахунок податку з власників транспортних засобів щодо придбаних транспортних засобів.

Порядок заповнення та подання розрахунку суми податку з власників транспортних засобів затверджено наказом ДПА від 17.09.2001 р. № 373 \"Про затвердження форм Розрахунку суми податку власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Довідки до уточненого Розрахунку і Порядку їх заповнення та подання до органу державної податкової служби України \" [7] (далі – Порядок № 373). Порядком № 373 передбачено право платника податку уточнювати дані звітності в разі допущення помилки при розрахунку податку (як у бік збільшення, так і у бік зменшення суми податку). Таке уточнення оформляється шляхом заповнення Розрахунку з обов\'язковим додаванням Довідки про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов\'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. Така Довідка додається окремо до кожного уточнюючого Розрахунку. Розрахунок податку з власників транспортних засобів може бути:

– загальним за підсумками звітного року;

– уточнюючим дані загального Розрахунку;

– за придбані протягом року транспортні засоби;

– уточнюючим дані;

– розрахунку за придбані протягом року транспортні засоби.

Подається до податкового органу за підсумками звітного року протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем звітного року. Так, за підсумками 2005 року Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів має бути поданий не пізніше 28 лютого 2005 року.

Відповідно до п.п. 4.5.1 Закону України „Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами\" від 21.12.2000 № 2181 (далі – Закон № 2181) у випадку, якщо останній день строку подання податкової декларації (якою і є Розрахунок) припадає на вихідний або святковий день, останнім днем вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Розрахунок щодо податку, сплаченого протягом року у зв\'язку з придбанням транспортних засобів, подається до податкового органу протягом 10 днів після їх реєстрації в органах ДАІ.

Звітність щодо нарахованих і сплачених протягом року (за підсумками першого, другого і третього кварталів) сум податку з власників транспортних засобів не подається.

При заповненні граф платникам податків слід ураховувати, що до Розрахунку включаються всі транспортні засоби, що значаться станом на 1 січня поточного року на балансі на субрахунку 105 „Транспортні засоби\", за винятком тих, що не є об\'єктами оподаткування. Це означає, що інформація про всі транспортні засоби, у тому числі ті, що перебувають у ремонті або не експлуатуються через якісь причини, підлягає відображенню в Розрахунку.

У графі 7 зазначається ставка податку за рік, що застосовується при обчисленні цього податку на кожні 100 см. куб. об\'єму циліндрів двигуна або на 1 кВт потужності двигуна наземного транспортного засобу, або на кожні 100 см довжини водного транспортного засобу (згідно з Гармонізованою системою). Для заповнення цієї графи використовуються ставки податку, наведені у ст. 3 Закону № 1963. У графі 8 відображається сума нарахованого податку за рік. Ця графа заповнюється всіма платниками незалежно від того, чи мають вони пільгу щодо податку. Сума податку розраховується за формулою:

Графа 9 заповнюється на підставі Довідника пільг, а у графі 10 зазначається сума пільги. Якщо платник має пільгу в розмірі 100 відсотків, у графі 10 повторюється значення графи 8. Якщо пільгу надано в розмірі 50 відсотків, у графі 10 проставляється сума, що дорівнює 1/2 значення графи 8. У графі 11 проставляється різниця значень граф 8 і 10. При цьому платники податку, які не користуються пільгами, у графі 11 повторюють значення графи 8. Платники, які мають пільгу щодо податку в розмірі 100 відсотків, проставляють у графі 11 прокреслення. Платники, яким пільгу щодо податку надано в розмірі 50 відсотків, повторюють у графі 11 значення графи 10. Заповнюючи графу 11, слід також ураховувати, що сума податку, належна до сплати, округляється (менше 50 копійок – відкидається, а 50 копійок і більше округляється до одної гривні). Сума з рядка „Усього\" графи 11 розбивається на чотири рівні частини, кожна по 25 відсотків від загальної суми податку підсумкового рядка і відображається платником податку в Розрахунку за квартальними термінами сплати: