ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС

Згодом з метою створення передумов для набуття Україною членства у ЄС затверджується Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу (далі – Стратегія інтеграції). Вона визначає основні напрями співробітництва України з ЄС і пріоритети діяльності органів виконавчої влади на період до 2007 року, протягом якого мають бути створені передумови, необхідні для набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу визначено такі етапи правової адаптації:

1) імплементація Угоди про партнерство;

2) укладання галузевих угод;

3) приведення чинного законодавства України у відповідність із стандартами ЄС;

4) створення механізму приведення проектів актів законодавства України у відповідність із нормами ЄС [3].

Із часу схвалення Концепції адаптації законодавства України до законодавства ЄС (далі – Концепція) адаптація визначається як процес зближення та поступового приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС. Концепцією передбачено, що діяльність з адаптації законодавства повинна провадитися як складова, інтегральна частина нормотворчої діяльності органів виконавчої влади на основі єдиної системи планування, координації та контролю.

Для забезпечення приблизної адекватності законодавства України і законодавства ЄС у процесі провадження нормотворчої діяльності враховуються основні положення актів законодавства ЄС настільки, наскільки це доцільно для України з огляду на економічні, політичні та соціальні умови і наслідки прийняття відповідних правових норм, адаптованих до вимог законодавства ЄС.

Відповідно до Концепції метою проведення адаптації є:

– забезпечення відповідності законодавства України зобов\'язанням, що випливають з Угоди про партнерство, інших міжнародних договорів, що стосуються співробітництва України з ЄС;

– розвиток національного законодавства у напрямі його зближення із законодавством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів актів законодавства;

– створення правової бази для інтеграції України до ЄС [4].

Оскільки адаптація законодавства є планомірним і поступовим процесом, то Концепцією визначено пріоритетні сфери законодавства, які першочергово повинна охоплювати адаптація. До пріоритетних належать ті сфери законодавства, від зближення яких залежить зміцнення економічних зв\'язків України та держав – членів ЄС, зокрема, до таких належить сфера банківського законодавства.

Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, яка була прийнята у листопаді 2002 року, адаптація законодавства – це поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу.

Державна політика України щодо адаптації законодавства формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов\'язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу при нормопроектуванні, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституційного, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства України [5].

Важливу роль у проведенні правової реформи та інтеграції України до ЄС відіграє формування та виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС [6] (далі – Програма), яка була затверджена у березні 2004 року. Програма визначає механізм досягнення Україною відповідності критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування.

Керівництво стратегією інтеграційного процесу в Україні здійснює Президент України. З метою забезпечення входження України до європейського правового простору, гармонізації законодавства України з нормами та стандартами Європейського Союзу та координації діяльності з цих питань органів державної влади у 2000 році при Президентові України створено Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС, як консультативно-дорадчий орган. Функцію організаційно-технічного забезпечення діяльності Національної ради з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС покладено на Міністерство юстиції України [7].

Крім цієї функції, на Мін\'юст України покладено і інші завдання у сфері адаптації законодавства, а саме:

1) забезпечення реалізації державної правової політики та політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

2) планування роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

3) координація роботи з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

4) організація роботи з підготовки щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, проведення моніторингу виконання цієї програми;

5) здійснення науково-експертного, аналітичного, інформаційного та методологічного забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та ін. [8].

Для забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних інституцій під час виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства у жовтні 2004 року утворюється Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яку очолює Прем\'єр-міністр України.

Одними з основних завдань Координаційної ради є:

– розроблення пропозицій щодо розвитку співробітництва з ЄС у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

– формування єдиних підходів до провадження діяльності з адаптації законодавства;

– визначення переліку органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

– розгляд стану реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та ін. [9].

З метою вдосконалення нормопроектної роботи з урахуванням світового досвіду при Міністерстві юстиції було створено Центр порівняльного права. У грудні 2004 року його ліквідовано, а на його базі, як урядовий орган державного управління, створено Державний департамент з питань адаптації законодавства [10].

Основним призначенням департаменту є організація роботи з реалізації державної політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС, підготовка рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з європейським правом та на їх підставі розроблення проектів нормативно-правових актів, розробка проектів законів, інших нормативно-правових актів, спрямованих на адаптацію законодавства, або участь разом з іншими органами виконавчої влади у їх підготовці та ін.