ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правові засади фінансування органів державної податкової служби України

Реферат на тему:

Правові засади фінансування органів державної податкової служби України

Україна як держава пройшла складний шлях здобуття та ствердження своєї самостійності і незалежності. Поступово створювалося підґрунтя для її функціонування, а саме: накопичувалася законодавча база, яка регулювала б основні сфери функціонування країни, упорядковувала структуру, повноваження державних органів. Проте Україна є молодою державою, а тому процеси державотворення тривають і на сьогодні: напрацьовуються законодавчі акти, проводяться зміни вже закладених норм та інститутів. Гостро постало питання необхідності реформування вже існуючих державних органів, з метою якомога якіснішого, в професійному аспекті, виконання функцій та завдань держави.

Надзвичайно важливою для держави є належна організація роботи державної податкової служби, адже від цього залежить своєчасне формування бюджету, який є серцем будь-якого суспільства.

У свою чергу, передумовою для існування будь-якого державного органу є наявність достатнього обсягу коштів для забезпечення діяльності такого органу, тобто здійснення ефективного фінансування. Кошти, що виділяються, повинні бути рівнозначні тим, які затрачаються на здійснення завдань і функцій, покладених безпосередньо на даний орган державою.

Таким чином, належне фінансування податкових органів є однією з передумов для якісного, результативного існування даної служби. А тому в час, коли йде реформа державної податкової служби, актуальним є перш за все питання правового закріплення фінансування центрального органу виконавчої влади.

Метою даного дослідження є з\'ясування суті і змісту основних джерел фінансування органів ДПС та удосконалення правового регулювання такого процесу. Для цього необхідно проаналізувати сучасний стан існування даної проблеми, вивчити джерела, на підставі яких здійснювалося фінансування органів ДПС з моменту їх створення.

В умовах ринкових і демократичних перетворень в Україні, розбудови правової держави і громадянського суспільства, державний бюджет залишається дієвим інструментом регулювання соціально-економічних процесів. Він становить матеріальну основу реалізації державою своїх функцій та завдань.

Але в кожній країні бюджет має свої особливості та залежить від цілого ряду факторів, наприклад, від державного устрою, рівня розвитку економіки та її структурних елементів.

Поняття „бюджет\" у науковій літературі вживається як юридична та економічна категорії.

Зміст бюджету як економічної категорії зводиться до того, що державний бюджет виражає фінансові відносини, пов\'язані з утворенням і використанням централізованого фонду грошових ресурсів країни, тобто у широкому значенні бюджет – це централізований фонд державних коштів, за рахунок якого фінансуються потреби держави на утримання апарату управління, соціально-культурні витрати.

Як економічну категорію бюджет можна розглядати з матеріального і суспільного боку. У фінансовій енциклопедії, виданій у Москві у 1924 році, бюджет визначається як „затверджене у законодавчому порядку загальне приблизне обчислення у прийнятій грошовій одиниці майбутніх у визначений період часу державних видатків та очікуваних для покриття їх доходів, із зведенням балансу. Державний бюджет – державний розпис доходів і видатків\" [65, с. 16]. Бюджет – це більш широке поняття і його не слід зводити тільки до розпису.

З суспільного боку, бюджет – система економічних відносин, обумовлених об\'єктивно існуючим законом вартості, існуванням товарно-грошових відносин, за допомогою яких проходить розподіл і перерозподіл внутрішнього національного продукту і утворення централізованих фондів коштів.

Що ж стосується поняття бюджету як правової категорії, то він забезпечує органам влади, які його затверджують, можливість вищого постійного керівництва в розподілі і перерозподілі внутрішнього національного продукту.

Зважаючи на той факт, що бюджет певною мірою є передумовою та результатом суспільного розвитку, можна виділити фактори, які впливають на формування бюджету та його використання: економічні, соціальні, політичні. Соціальні фактори формування та використання бюджету значною мірою обумовлені особливостями відтворення робочої сили і населення країни в цілому. Економічні фактори пов\'язані з сукупним суспільним продуктом, валовим внутрішнім продуктом, національним доходом, економічним зростанням виробництва, інфляцією, безробіттям.

Найбільш цікавим для дослідження є політичний фактор. Адже він безпосередньо пов\'язаний з управлінням державою, підтримкою законодавчої та виконавчої влади. Таким чином, політичний фактор – один із обумовлюючих чинників для забезпечення належного та ефективного фінансування органів державної влади і безпосередньо державної податкової служби України. З кожним роком постає все більше нових питань щодо розмірів фінансування тієї чи іншої сфери, тому що видатки зростають швидше, ніж джерела їх покриття, що викликано розширенням функцій держави, появою багатьох нових суспільних витрат, пов\'язаних із підтриманням політичного та економічного суверенітету держави.

Характеризуючи джерела фінансування органів державної податкової служби України, потрібно зазначити, що існує два періоди, яким відповідають абсолютно різні джерела фінансування даної служби.

Перший період – до 1999 року, коли бюджет виступав основним, але не єдиним джерелом фінансування органів державної податкової служби України. Адже поряд із зазначеним джерелом фінансування існували так звані „позабюджетні кошти\" у вигляді 30 % донарахованих і стягнутих за результатами перевірок сум загальнодержавних податків і зборів. Видатки на утримання органів державного управління, затверджені Законом України „Про Державний бюджет України на 1999 рік\", порівняно з 1996 роком збільшилися в 2 рази і становили 1063,7 млн грн, у тому числі видатки на утримання органів виконавчої влади відповідно збільшилися в 2,2 раза і становили 967,5 млн гривень. Бюджетні призначення на утримання фінансових і фіскальних органів збільшилися у 2,2 раза і становили 515,4 млн гривень. Питома вага цих видатків у загальному обсязі видатків на функціонування органів державного управління становила 48,5 % й у 2,4 раза перевищувала видатки на утримання апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів. Тільки затверджені видатки на утримання Державної податкової адміністрації з 1996 року збільшилися у 3 рази і досягли в 1999 році суми в 373 млн грн, що в 1,8 раза перевищувала видатки на утримання всього апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів [6]. При цьому додатково до бюджетних призначень Державної податкової адміністрації на розвиток її матеріально-технічної бази щорічно спрямовувалося 30 % від донарахованих і стягнутих податків і зборів, які використовувалися на фінансування державних податкових інспекцій та погашення заборгованості із соціальних виплат з бюджету. Іншим органам виконавчої влади також було надано право використовувати позабюджетні кошти на своє утримання, що поліпшувало їх становище та ставило в нерівні умови порівняно з іншими органами. Наприклад, Державна митна служба, Міністерство енергетики, Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки щорічно використовували на своє утримання позабюджетні кошти.