ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правові аспекти міжнародного співробітництва у боротьбі з комп’ютерною злочинністю

До загальних принципів міжнародного співробітництва відносять:

1) найширші обсяги співпраці шляхом застосування відповідних міжнародних документів, угод, укладених на основі єдиного чи взаємного законодавства, і внутрішньодержавного законодавства;

2) здійснення співробітництва з метою розслідування або судового переслідування щодо злочинів, пов\'язаних з комп\'ютерними системами і комп\'ютерними даними.

При характеристиці міжнародної співпраці важливими є, зокрема, питання, що стосуються:

– характеру взаємовідносин держав: направлення запитів про взаємну правову допомогу, створення мережі щоденного цілодобового доступу до інформаційних ресурсів, можливість добровільного надання інформації, отриманої в ході власного розслідування однією із сторін, обов\'язок інформування про хід виконання запиту про правову допомогу, екстрадиція тощо;

– підстав відмови у наданні правової допомоги (ч. 4, 5 ст. 27 Конвенції);

– видів процесуальних і слідчих дій, проведення яких є допустимим при поданні запитів про взаємну правову допомогу: термінове збереження комп\'ютерних даних, які зберігаються; термінове розкриття збережених даних про рух інформації; обшук чи інший подібний доступ; транскордонний доступ до комп\'ютерних даних, які зберігаються, за згодою або у випадку, коли вони є публічно доступними; збирання даних про рух інформації у реальному масштабі часу, яка передається за допомогою комп\'ютерної системи; перехоплення даних змісту інформації у зазначених передачах інформації, які здійснюються за допомогою комп\'ютерної системи (ст.ст. 29–34).

Ми погоджуємося з думкою науковців Волеводза А.Г. і Сеітова Т.Б. щодо наявності окремих недоліків положень Конвенції [4, С. 275; 13, С. 15]. Так, залишаються відкритими такі питання:

1) можливість доступу до даних без отримання згоди користувача чи власника, але з наступним обов\'язковим повідомленням останніх чи компетентних органів держави, де знаходиться комп\'ютерна система чи дані;

2) відсутність регулювання механізму відмови у транскордонному доступі особі, яка володіє законним правом на управління комп\'ютерною системою і даними, що в ній зберігаються;

3) порядок оскарження рішення про збирання комп\'ютерних даних при транскордонному доступі;

4) захист конфіденційності інформації, отриманої вказаним вище способом;

5) судовий та відомчий контроль національних судів і компетентних органів за законністю дій іноземних органів.

У Конвенції також не передбачається можливості проведення транскордонного обшуку у комп\'ютерних мережах компетентними органами держави, в якій розслідується комп\'ютерний злочин.

Закріплення форм міжнародної співпраці відображено також і у Договорі про взаємодію держав-учасниць СНД у боротьбі зі злочинами у сфері комп\'ютерної інформації: обмін інформацією різноманітного змісту, виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій; планування і проведення скоординованих заходів і операцій по попередженню, виявленню, припиненню, розкриттю і розслідуванню злочинів у сфері комп\'ютерної інформації; надання допомоги у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів; створення інформаційних систем, які забезпечують виконання завдань з попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів у сфері комп\'ютерної інформації; проведення спільних наукових досліджень з відповідних проблем; обміну нормативними правовими актами, науково-технічною літературою по боротьбі зі злочинами у сфері комп\'ютерної інформації [5, С. 475–482].

Хоча комп\'ютерна злочинність у СНД почала розвиватися пізніше, однак невизначеність у національному законодавстві та міждержавних документах (і особливо в усвідомленні необхідності боротьби з нею на національному рівні) створила сприятливі умови для її розвитку.

Важливим кроком у правотворчій діяльності у даному напрямі в Україні, крім внесення відповідних змін у кримінальне законодавство, є розробка проекту Концепції стратегії і тактики боротьби з комп\'ютерною злочинністю (кіберзлочинністю) в Україні та ін. [6, С. 224].

Генеральний Секретаріат Інтерполу у 1994 році рекомендував всім країнам-членам організації створити національні центральні консультативні пункти з проблем комп\'ютерної злочинності (National central reference point), що і було зроблено 17 вересня 1996 року на базі НЦБ Інтерполу в Україні [1, С. 150; 6, С. 246].

Таким чином, проаналізувавши сучасний етап наукових розробок щодо правового регулювання міжнародного співробітництва у боротьбі з комп\'ютерною злочинністю, у т. ч. і участі України у цій діяльності, можна зробити такі висновки.

Важливими аспектами міждержавного співробітництва у сфері боротьби з комп\'ютерною злочинністю є міжнародно-правовий досвід уніфікації кримінального законодавства, визначення поняття комп\'ютерного злочину, питання юрисдикції, розслідування комп\'ютерних злочинів, екстрадиція тощо.

Більшість міжнародно-правових документів у цій сфері носить загальний, навіть декларативний характер. Об\'єднання норм у конкретний правовий інститут у межах міжнародного права могло б належним чином посприяти якісним змінам у правотворчій і практичній діяльності по боротьбі з комп\'ютерними злочинами.

Процес інформатизації, комп\'ютеризації суспільства постійно і динамічно рухається вперед, зокрема і в нашій державі. Тому вбачається за потрібне враховувати міжнародні напрацювання і рекомендації у сфері боротьби з даною категорією злочинів при розробці і втіленні в життя відповідних норм права та здійсненні практичної діяльності правоохоронними органами держави, а також прийняття і розробку практичних заходів щодо реалізації Концепції стратегії і тактики боротьби з комп\'ютерною злочинністю в Україні.

Література:

1. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп\'ютерна злочинність. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.

2. Вертузаєв М.С., Голубєв В.О., Котляревський О.І., Юрченко О.М. Безпека комп\'ютерних систем. Злочинність у сфері комп\'ютерної інформації та її попередження / Запорізький юридичний ін-т МВС України; Національна академія внутрішніх справ України / Під ред. О.П. Снігерьова. – Запоріжжя: Павел, 1998. – 315 с.

3. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения, методики расследования. – М.: Право и Закон, 1996. – 181 с.

4. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. – М.: ООО Юрлитинформ, 2002. – 496 с.

5. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие / Под ред. профессора Н.Г. Шурухнова. – М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. – 88 с.

6. Голубєв В.О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кіберзлочинами/ Гуманітарний ун-т „Запорізький ін-т державного та муніципального управління\". – Запоріжжя, 2003. – 250 с.

7. Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп\'ютерних технологій: Навч. посіб./ Гуманітарний ун-т „Запорізький ін-т держ. та муніціпального управління\"/ За заг. ред. Р.А. Калюжного. – Запоріжжя: ГУ „ЗІМДУ\", 2002. – 292 с.

8. Гуцалюк М. Координація боротьби з комп\'ютерними правопорушеннями // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 31–35.

9. Гуцалюк М. Європейська конвенція з кіберзлочинів // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 19–23.

10. Голубєв В.О. Розслідування комп\'ютерних злочинів / Європейська Конвенція про кіберзлочинність. – Запоріжжя: ЗІДМУ, 2003.

11. Правові основи захисту комп\'ютерної інформації від протиправних посягань: Матеріали міжвузівської наук.-практ.конф., 22 грудня 2000 року / Донецький ін-т внутрішніх справ / За ред. Ю.Л. Титаренко. – Донецьк, 2001. – 320 с.

12. Про інформацію: Закон України від 02.10.92 року № 2657-XII.

13. Сеитов Т.Б. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с компьютерной преступностью: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. – Алматы, 2002. – 25 с.

14. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: АСК, 2002. – 1056 с.

15. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською та російською мовами). – К: Юрінком, 1996. – 1184 с.