ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів

Реферат на тему:

Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів

Оперативно-розшукова діяльність як наука, відповідно до класифікації юридичних наук, розробленої теорією держави і права, відноситься до спеціальних прикладних юридичних наук [6, С. 13 ]. Оперативно-розшукова діяльність (далі – ОРД) має три основних значення. Перше – це специфічний вид державної діяльності спеціальних служб правоохоронних органів, який направлений на протидію злочинності, забезпечення національної безпеки і державної таємниці. Друге – це самостійна юридична наука, яка має свій предмет і метод дослідження, що спирається на досягнення інших наук. І третє – ОРД розглядається як самостійна навчальна дисципліна у системі юридичної освіти.

Щодо підготовки фахівців для оперативних підрозділів органів внутрішніх справ і податкової міліції, важливими є всі три перераховані вище напрями, але основним з них є перший, який передбачає діяльність, направлену, в першу чергу, на боротьбу зі злочинністю, і який є складовою частиною всієї правоохоронної роботи ряду державних відомств: Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної податкової служби, Державної прикордонної служби, Державного департаменту України з питань виконання покарань та інших, перерахованих у Законі України „Про оперативно-розшукову діяльність\" [1, ст. 5].

У Законі України „Про оперативно-розшукову діяльність\" зазначено, що ОРД – це система гласних і негласних, пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, що здійснюються визначеними в законі оперативними підрозділами, із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів [1, ст. 2].

Таким чином, ми бачимо, що ОРД – це різновид соціально корисної людської діяльності, тобто частина регламентованої нормативними актами державно-владної діяльності компетентних державних органів, спрямована на виконання вищезазначених завдань і функцій.

Оперативно-розшукова діяльність як вид діяльності держави встановлюється вищими органами державної влади України, які також визначають права і обов\'язки суб\'єктів, котрі здійснюють ОРД і вирішують питання контролю за цією діяльністю. У підручнику, підготовленому колективом вищих навчальних закладів Росії, наукове визначення ОРД розглядається у вузькому і широкому значеннях. У вузькому розумінні, ОРД – це вид соціально корисної юридичної державної діяльності уповноважених на те законодавством суб\'єктів, що являє собою систему актів поведінки конспіративного і гласного застосування спеціальних сил, засобів і методів, а також здійснення оперативно-розшукових дій і прийняття оперативно значущих рішень, направлених на захист людини і суспільства від злочинних посягань за наявності об\'єктивних труднощів, за неможливості досягнення цієї мети шляхом реалізації інших законних засобів.

У широкому розумінні, у визначенні ОРД змінюється зміст одного з основних її суб\'єктивних елементів – мети. Крім її вузької направленості (захист суб\'єктів, що охороняються законом, від злочинних посягань), метою такої діяльності виступає забезпечення безпеки людини, суспільства, держави [4, С. 48].

Виходячи зі змісту сказаного, можна виділити дві групи ознак ОРД. Перша витікає з наукового визначення даної діяльності, і друга – ознаки, передбачені законодавством.

До першої групи відносяться такі:

– вид державної діяльності, основаної на законі;

– діяльність уповноважених законом суб\'єктів;

– діяльність, яка здійснюється як гласним, так і негласним шляхом;

– мета діяльності – захист людини і суспільства;

– ОРД застосовується у випадках неможливості використання інших гласних засобів.

Друга група – це ті ознаки, що витікають із ст. 2 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність\":

– система гласних і негласних заходів;

– заходи можуть бути пошукові, розвідувальні і контррозвідувальні;

– оперативно-розшукові заходи можуть здійснюватися тільки визначеними в Законі суб\'єктами;

– оперативно-розшукові заходи застосовуються з допомогою оперативних та оперативно-технічних засобів.

Аналіз перерахованих груп ознак свідчить про те, що в цілому вони співпадають за своїм змістом і доповнюють одна одну. Все це ще раз підкреслює, що оперативно-розшукова діяльність має не тільки правовий, але й науково-теоретичний і практично-прикладний характер.

Практично-прикладне значення ОРД полягає в тому, що вона є ефективною формою боротьби зі злочинністю і використовується в діяльності правоохоронних органів, які здійснюють дізнання та попереднє слідство.

Але необхідно зазначити, що форми, сили і засоби ОРД використовуються тільки тоді, коли досягнення поставленої мети неможливе іншим законним шляхом. Це підкреслює винятковий, вимушений характер такої діяльності.

Сам термін „оперативно-розшукова діяльність\" означає, відповідно до тлумачного словника, що розшук здійснюється практично, швидко, завчасно може змінити хід справи, реалізувати відповідні матеріали [3, С. 465]. Крім того, поняття „оперативний\" часто пов\'язується не тільки із швидкістю, гнучкістю, але й з таємністю роботи. Підрозділи і особи, які займаються ОРД, мають назву оперативних, а працівників часто називають оперативниками.

Звичайно, швидкість реагування і конфіденційність у роботі - невід\'ємні ознаки оперативності. На практиці не завжди може проявитись швидкість в оперативній роботі. Так, під час роботи по справах оперативного обліку (передбачених п. 4 ст. 9–1), Законом України „Про оперативно-розшукову діяльність\" термін їх ведення встановлюється до 6 місяців і може бути продовжений, по кримінальних справах – два місяці, а розгляд справ про адміністративні правопорушення – зовсім мінімальний.

Виходячи із завдань і функцій оперативних служб ОВС і податкової міліції, інших правоохоронних органів та різнорідних правових відносин, які визначаються вищевказаним законом (ст. 6), можна зробити висновок, що вся оперативна робота складається з двох основних видів:

перший – пов\'язаний з попередженням, розкриттям злочинів і розшуком злочинців та інших осіб;

другий – це різна адміністративно-перевірочна робота.

Для більш конкретного визначення поняття ОРД необхідно, на нашу думку, проаналізувати її ознаки, які подано у ст. 2 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність\". У першу чергу Закон визначає систему гласних і негласних заходів.

Гласні заходи найбільш поширені як у самій оперативно-розшуковій діяльності, так і взагалі у практиці боротьби зі злочинністю для виявлення і фіксації фактичних даних про скоєні правопорушення, джерела доказів, розшуку осіб, які ухиляються від юридичної відповідальності, перш за все кримінальної. Кримінально-процесуальним законодавством та Законом України „Про оперативно-розшукову діяльність\" передбачаються підстави для проведення таких заходів. Так, у ч. 5 ст. 97 КПК України закріплюється, що „заява або повідомлення про злочин до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності\". Водночас у ст. 103 КПК України вказується, що на органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, які його вчинили.