ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції

Аналіз оперативної обстановки у сфері сплати податків та здійснення підприємницької діяльності свідчить про те, що податкова злочинність виходить на якісно новий рівень, перетворюється на одну з головних загроз економічної безпеки держави, оскільки є економічним підґрунтям існування організованих злочинних груп. Цей напрям злочинних проявів характеризується тісним переплетенням офіційного та тіньового секторів економіки, постійним пе-ретіканням грошових коштів із легального обігу до тіньового та навпаки. Такі правопорушення носять масовий та організований характер.

Головними напрямами удосконалення діяльності підрозділів податкової міліції на сучасному етапі можуть бути: 1) подолання негативних тенденцій росту податкової та пов\'язаної з нею економічної злочинності, яка паралізує податкову та економічну системи держави; 2) забезпечення функціонування цивілізованого підприємництва; 3) встановлення жорсткого оперативного контролю за дотриманням податкового законодавства суб\'єктами підприємництва.

Як висновок можна зазначити, що: 1) криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції повинно мати системний характер (розробка відповідних криміналістичних рекомендацій; концепція криміналістичної освіти (підготовка кадрів) і відповідне технічне та інформаційне забезпечення процесу реалізації на практиці криміналістичних знань) та бути пріоритетним напрямом удосконалення роботи цих підрозділів; 2) підвищення ефективності діяльності підрозділів податкової міліції пов\'язане з необхідністю постійного аналізу їх діяльності та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 3) криміналістична освіта та відповідна підготовка кадрового потенціалу в системі податкової міліції повинна бути спрямована на впровадження результатів сучасних наукових досліджень і систематичної перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Література:

1. Сараскіна Т.В. Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Університет внутрішніх справ. – Харків, 2000. – 14 с.

2. Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Університет внутрішніх справ. – Харків, 2000. – 19 с.

3. Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її нормативно-правове забезпечення / Лисенко В.В., Жвалюк В.Р., Задояний М.Т. та ін. – К.: Академія державної податкової служби України, 2000. – 416 с.

4. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков: Консум, 1997. – 192 с.; Лысенко В.В. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. – К.: Правові джерела, 1999. – 256 с.

5. Поляков М.П. Налоговая полиция как орган дознания: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нижегородская высшая школа МВД Российской Федерации. – Нижний Новгород, 1995. – 24 с.; Пронин С.Б. Работа налоговой полиции по розыску и административному аресту имущества организаций, имеющих задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды // Юридический бюллетень предпринимателя. – 1997. – № 10. – С.114–122.

6. Налоговое расследование / Балакина А.П., Ковалёв В.Н., Кваша Ю.Ф. и др. – М.: Из-дательская группа \" Юристъ\", 2000. – 112 с.; Михайлов В.А. Уголовно-процессуальная деятельность федеральных органов налоговой полиции России. – М.: Департамент налоговой полиции, 1995. – 520 с.

7. Лавров В.П., Чегодаев С.С. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений по горячим следам // Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений: Спецкурс лекций. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 8–26; Бородин В.Н., Бурданова В.С., Владимиров В.Ю. Криминалистическое обеспечение операций по борьбе с терроризмом // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2000. – № 1. – С. 65–71.

8. Матвієнко В.В. Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2000. – 20 с.; Скрыпников А.И. Психолого-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений // Психолого-криминалистические проблемы раскрытия преступлений: Тезисы научно-практической конференции. – М.; ВНИИ МВД России, 2002. – С. 5–9; Ищенко Е.П., Скорченко П.Т. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений – М.: Былина, 2000. – 204 с.; Іщенко А.В., Красюк І.П., Матвієнко В.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, Державний Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 2002. – 211 с.

9. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования / Адамова В.А., Викторова Е.Н., Викторова Л.Н. и др. – М.: Высшая школа, 1992. – 351 с.

10. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования // Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. – М.: Новый юрист, 1997. – 400 с.

11. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. – М.: Раритет, 2001. – 272 с.

12. Коломацкий В.Г. Система криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. – М.: Изд-во МВД России, 1996. – С. 15; Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования // Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. – М.: Новый юрист, 1997. – С. 4–50.

13. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. – М.: Раритет, 2001. – С. 7.

14. Дмитрук П.П. У податковій міліції служать справжні професіонали // Вісник подат-кової служби України. – 2001. – № 31. – С. 53.