ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції

Однією з причин низької ефективності діяльності співробітників податкової міліції є також висока плинність кадрів. Як свідчать статистичні дані ДПА України, у 2000 р. звільнилося з податкової міліції: а) слідчих – 91 (6 – за віком; 5 – за станом здоров\'я; 62 – за власним бажанням; 7 – у зв\'язку з переходом до інших відомств; 8 – за скороченням штатів; 1 – з інших причин; 1 – через службову невідповідність; 1 – за порушення дисципліни); б) оперуповноважених – 345 (26 – за віком; 24 – за станом здоров\'я; 218 – за власним бажанням; 3 – у зв\'язку з переходом у інші відомства; 54 – за скороченням штатів; 3 – через службову невідповідність; 14 – за порушення дисципліни; 3 – за дискредитуючі вчинки). За цей же час прийнято на службу до податкової міліції: а) слідчих – 176; б) оперуповноважених – 446. Це викликано труднощами в роботі і значними навантаженнями на співробітників податкових органів щодо забезпечення надходжень доходів до бюджету. Хоча збільшення показників про кількість порушених кримінальних справ про ухилення від сплати податків та інших злочинів, що в першу чергу вимагається від співробітників податкової міліції, не завжди сприяє надходженню грошових коштів до бюджету, проте в окремих випадках такі показники є чинниками зменшення податкових надходжень до бюджету.

Концепція навчального курсу криміналістики повинна враховувати специфіку напрямів діяльності податкової міліції в цілому та за окремими посадовими категоріями (слідчий, оперуповноважений тощо). Реалізацією цієї концепції та в цілому підготовкою кадрів для підрозділів податкової міліції займається відповідний факультет підготовки та перепідготовки кадрів Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська область). Значна кількість співробітників податкової міліції не мають спеціальної підготовки, оскільки приймаються на роботу після закінчення інших вузів. Відповідно постає завдання, з урахуванням особливостей діяльності підрозділів податкової міліції, у навчальних програмах з криміналістики, програмах спеціальних навчальних курсів передбачити тематику, яка має безпосереднє відношення до криміналістичного забезпечення їх діяльності. Аналіз існуючих навчальних і робочих програм підготовки та перепідготовки кадрів для податкової міліції свідчить про відсутність належної тематики з предмета криміналістики у навчальному процесі, яка б розкривала особливості криміналістичної діяльності податкової міліції. В окремих випадках невиправдано до навчального процесу вводяться такі предмети, як \"Взаємодія підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними органами\" та ін., які повинні бути окремими темами курсу криміналістики чи спеціального навчального курсу „Організація виявлення та розслідування податкових злочинів\".

На нашу думку, навчальні та робочі програми з криміналістики за змістом, обсягом і посадовими категоріями повинні мати певну спеціалізацію. Тобто вони повинні враховувати зміст функцій, що виконуються різними правоохоронними органами, та в результаті давати такий рівень криміналістичних знань, який достатній для виконання функціональних (посадових) обов\'язків. Концепція спеціальної криміналістичної освіти повинна забезпечувати максимальну можливість співробітникам податкової міліції орієнтуватися в оперативній обстановці та адаптації їх до змін умов роботи, зміни структури та змісту злочинної діяльності у сфері оподаткування, появи нових способів вчинення злочинів тощо.

Наступною структурною складовою криміналістичного забезпечення є блок технічного та інформаційного забезпечення процесу виявлення та розслідування злочинів. Особливістю криміналістичних знань є те, що більшість їх безпосередньо проявляється та реалізується у діяльності щодо виявлення та розслідування злочинів лише з використанням відповідного технічного та інформаційного забезпечення. Мається на увазі комплекс технічних засобів та автоматизованих обліків і інформаційних систем, необхідних для реалізації криміналіс-тичних знань і навичок з метою встановлення, фіксації, дослідження та використання дока-зової інформації у ході виявлення та розслідування злочинів податковою міліцією. Для діяль-ності цього правоохоронного органу особливістю є використання сучасних комп\'ютерних (автоматизованих) систем обліку (АРМів), автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС) тощо. Реалізацію цього напряму криміналістичного забезпечення та ефективне впровадження сучасних техніко-криміналістичних та інших технічних засобів у діяльності податкової міліції необхідно, перш за все, спрямовувати на забезпечення навчальних закладів відповідними технічними засобами для належної підготовки кадрів. Це дозволить зменшити період адаптації випускників навчальних закладів і підготувати співробітників податкової міліції, які зможуть виконувати покладені на них завдання та функції.

Останнім часом з\'являються пропозиції, в тому числі і на рівні законодавчого органу, щодо виведення із підпорядкованості податкових інспекцій підрозділів податкової міліції. Існують також пропозиції щодо ліквідації податкової міліції як правоохоронного органу та передачу її функцій підрозділам МВС чи створення самостійного відомства – Управління економічної безпеки, яке виконуватиме функції протидії податковим правопорушенням. Слід зазначити, що такі зміни впливають лише на структурну побудову органів, в обов\'язки яких покладено виконання оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної функцій у процесі забезпечення надходжень до бюджету чи державних цільових фондів. Це означає, що незалежно від назви органів та їх підпорядкованості існуватиме необхідність у виконані зазначених вище функцій. Тобто цей процес потребуватиме відповідного наукового забезпечення, зокрема криміналістичними рекомендаціями та в цілому криміналістичного забезпечення діяльності таких підрозділів. Найбільш яскравим прикладом щодо цього можуть бути дані про діяльність податкових органів Російської Федерації. До недавнього часу (до 1 липня 2003 р.) їх складали два незалежних відомства – Федеральна служба податкової поліції та Міністерство з податків і зборів. У зв\'язку з адміністративною реформою Федеральну службу податкової поліції було ліквідовано як правоохоронний орган і на її базі створено Федеральну службу протидії економічним і податковим злочинам у структурі МВС Російської Федерації. Складно говорити про доцільність проведення таких змін. Податкова поліція за час роботи має значні напрацювання щодо виявлення, розслідування та попередження злочинів у сфері оподаткування. Значних успіхів податковою поліцією було досягнуто у сфері інформаційного забезпечення контрольної, перевірочної, оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності (система \"ІСІППОЛ\"). У їх структурі, крім слідчих та оперативних підрозділів, існували також експертні підрозділи, підрозділи фізичного захисту. Ліквідація в цілому правоохоронного органу (податкової поліції) не виключила необхідність в існуванні та виконанні спеціальної функції щодо забезпечення податкових надходжень до бюджету та протидії податковим правопорушенням, які були делеговані відповідним підрозділам МВС Росії.