ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції

Реферат на тему:

Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції

Проблеми діяльності податкової міліції України у наукових дослідженнях розглядалися у різних аспектах: з погляду державно-правової природи, системи, функцій та повноважень, відповідальності органів фіскального контролю як елемента державного механізму [1], організації попередження ухилень від сплати податків [2], організації та проведення оперативно-розшукових заходів, оперативно-тактичних комбінацій тощо [3].

Питання ж криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції України щодо організації виявлення, розкриття, розслідування злочинів залишаються майже не вивченими. Змістом лише окремих наукових досліджень був аналіз криміналістичної діяльності податкової міліції України [4].

Дослідженню проблем діяльності податкових органів, зокрема податкової поліції, приділялася значна увага російськими науковцями [5]. У цих дослідженнях розглядалися питання організації діяльності підрозділів податкової поліції як органу дізнання щодо проведення перевірок суб\'єктів підприємництва, пошуку та адміністративного арешту майна підприємств, що мають податкову заборгованість. Окремі наукові дослідження розглядали кримінально-процесуальні питання та криміналістичні аспекти діяльності податкової поліції Росії [6].

У науковій літературі питання криміналістичного забезпечення вивчалися у різних аспектах. У більшості випадків це мало відношення до криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, розкриття та розслідування окремих видів злочинів [ 7]. Значна частина наукових досліджень має відношення до техніко-криміналістичного, медико-криміналістичного, психолого-криміналістичного забезпечення експертних досліджень, про ведення окремих слідчих дій та в цілому діяльності щодо виявлення та розслідування окремих категорій злочинів [8].

Окремим напрямом наукових досліджень криміналістичного забезпечення була в цілому діяльність того чи іншого правоохоронного органу [9]. Наприклад, колективом авторів (Т.В. Авер\'янова, Р.С. Бєлкін, А.І. Бородулін та ін.) розглянуто проблеми криміналістичного забезпечення діяльності кримінальної міліції та органів досудового слідства щодо організаційного, тактичного та методичного забезпечення. Було проаналізовано проблеми: 1) слідчих ситуацій та тактичних комбінацій; 2) протидії розслідуванню та її подолання; 3) змісту оперативної інформації та її ролі у ході розслідування; 4) принципів формування криміналістичних методик розслідування окремих видів злочинів, виявленням яких займається кримінальна міліція. Ця наукова робота являє собою дослідження комплексу заходів щодо криміналістичного забезпечення процесу виявлення та розслідування злочинів, що входять до компетенції кримінальної міліції [10]. Така спеціалізація у наукових дослідженнях проблем розслідування злочинів окремими підрозділами правоохоронних органів (чи в цілому правоохоронними органами: податкова міліція, СБУ тощо), певним чином, викликана необхідністю підвищення ефективності їх діяльності. Дослідженню у таких випадках підлягають усі сторони діяльності цих органів щодо забезпечення їх роботи криміналістичними рекомендаціями. Окремим напрямом наукових досліджень є криміналіс-тичне забезпечення попередження злочинів [11].

Метою нашого дослідження є формування теоретичної моделі криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції, яка може бути використана для підготовки кваліфікованих співробітників, що займатимуться виявленням та розслідуванням податкових злочинів.

Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції може бути розглянуте з погляду поняття, структури, змісту та завдань, на вирішення яких воно спрямоване. Розгляд таких питань набуває не стільки теоретичного, скільки прикладного, організаційного значення. Виходячи із аналізу запропонованих у наукових публікаціях думок [12], поняття криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції України можна визначити як систему впровадження у практичну діяльність оперативних та слідчих підрозділів тактичних і методичних криміналістичних рекомендацій, техніко-криміналістичних засобів та інформаційних технологій з метою підвищення ефективності діяльності щодо виявлення, розслідування та попередження злочинів, що входять до її підслідності. Наведене вище поняття дозволяє виділити головне завдання системи криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції – підвищення наукового та технічного рівнів діяльності щодо виявлення, розслідування та попередження злочинів. М. Махтаєв під криміналістичним забезпечення попереджувальної діяльності правоохоронних органів розуміє систему криміналістичних знань та заснованих на них вміннях і навичках співробітників з технології використання їх у попереджувальній діяльності [13].

Криміналістичне забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення та розслідування злочинів являє собою певну систему. Відповідно, вона складається із окремих елементів, що у сукупності створюють структуру. Такими елементами, зокрема, можуть бути: 1) блок криміналістичних рекомендацій (як організаційного, тактичного, так і методичного характеру); 2) блок підготовки відповідних кадрів (спеціальної криміналістичної освіти); 3) блок технічного та інформаційного забезпечення процесу виявлення, розслідування та попередження злочинів. Виділені елементи системи криміналістичного забезпечення є самостійними складовими. Однак тільки у взаємозв\'язку вони створюють передумови ефективної криміналістичної діяльності податкової міліції.

Одним із головних елементів цієї системи є науково-обґрунтовані криміналістичні рекомендації, які у своїй діяльності використовуються податковою міліцією. Вони мають різноплановий характер і спрямування. Такі рекомендації повинні розглядати повністю процес діяльності податкової міліції (як оперативних, так і слідчих підрозділів) щодо виявлення, розслідування та попередження злочинів, які входять до їх підслідності. За змістом вони повинні охоплювати організаційні, тактичні та методичні напрями діяльності цього правоохоронного органу. Криміналістичні знання (рекомендації) мають бути результатом аналізу діяльності підрозділів податкової міліції та являти собою продукт криміналістичної науки. Криміналістичне забезпечення повинно базуватися на положеннях загальної теорії криміналістики з урахуванням особливостей діяльності податкової міліції.

Ефективна робота податкових органів залежить від багатьох чинників. Співробітники податкової міліції повинні володіти методикою виявлення правопорушень у сфері оподаткування та знати зміст основних способів (фінансових схем) ухилення від сплати податків та інших злочинів, які входять до їх підслідності. Характер і спрямованість злочинної діяльності повинні постійно вивчатися та аналізуватися. Узагальнені дані необхідно використовувати для підвищення кваліфікаційного рівня співробітників слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції.

Інша структурна складова системи криміналістичного забезпечення – спеціальна криміналістична освіта (підготовка відповідних кадрів) – є трансформуючим елементом, у результаті дії якого криміналістичні знання формуються у професійні знання та навички співробітників податкової міліції. Значний вплив на якість та ефективність діяльності підрозділів податкової служби, в тому числі і податкової міліції, здійснює якісний склад співробітників. Як свідчать статистичні дані ГУПМ ДПА України, 45,4 % – це особи до 30 років та 38 % – від 30 до 40 років. Стаж роботи працівників податкової міліції становить: 3–10 років – 40 %; 10–20 років – 25 %. На сьогодні у податковій міліції працюють майже 45 % юристів з вищою освітою, понад 33 % – економістів, 17 % працівників мають вищу технічну освіту [14].