ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби

– морально-етичнимкритеріям: присязі, службовому обов\'язку, честі, принципу \"усі рівні перед законом\", презумпції невинності, гуманізму, відповідності поведінки кожного податківця етичним вимогам юридичної етики тощо;

– правовим і організаційнимкритеріям: вони випливають з вимог Законів України \"Про державну податкову службу в Україні\", \"Про міліцію\", \"Про оперативно-розшукову діяльність\", Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та інших законодавчо-нормативних актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування; вимагають знання загальних й особливих вимог щодо правомірності дій у стані необхідної оборони, крайньої необхідності, при затриманні злочинців, дотримання умов правомірності звернення до відповідних положень законів і потребують ефективного організаційного забезпечення та ін.;

– праксеологічнимкритеріям, які містять тактичний аспект: вміння оцінити наявну інформацію, а також конкретну ситуацію, що склалася, виявити свої переваги в ній, забезпечити собі в екстремальній ситуації можливу свободу дій з метою запобігти небажаним наслідкам від дій злочинців, нав\'язати їм власну ініціативу, оперативно керуючи наявними силами, засобами, можливостями, забезпечити перевагу в силах; вміння проявити в будь-якій ситуації свої інтелектуальні можливості; бути завжди завбачливо екіпірованим тощо.

Література:

1. Долгий О. Щодо кримінальних порушень встановленого законом порядку зміни складу структури бюджетів // Право України. – 1998. – № 3. – С. 18–20.

2. Попович В.М. Транснаціональна злочинність у сфері фінансово-господарської діяльності / У кн.: Стратегія і досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: РВВ МВС України, 1995. – С. 86–89.

3. Протидія відмиванню коштів злочинного походження з використанням підприємницьких структур підвищеного ризику: Аналітичні матеріали НДЦ АДПСУ.– Ірпінь, 2001. – 135 с.

4. Тлумачний словник української мови: понад 12 500 статей (близько 40 000 слів) / За ред. д-ра філософських наук, проф. В.С. Калашника. – Х.: Прапор, 2003. – 992 с.

5. Долгий О.А., Задояний М.Т., Крошко В.П. та ін. Мінімізація професійного ризику працівників підрозділів податкової міліції органів ДПС України (теоретичні та практичні аспекти): Монографія / За ред. О.А. Долгого. – К.: Атіка-Н, 2002. – 184 с.

6. Энциклопедический словарь правовых знаний (Советское право) / Ред. кол. В.М. Чхиквадзе (глав. ред). – М.: Изд-во \"Советская энциклопедия\", 1965. – 512 с.

7. Юридический энциклопедический словарь / Гл.ред. А.Я. Сухарев. Ред.кол.: М.М. Богуславский, М.И. Козырь, Г.М. Миньковский и др. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 415 с.

8. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 224 с.

9. Дахно И. Юридический словарь: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2-е изд., доп. – К.: А.С.К., 2001. – 1056 с.

10. Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Книжный мир, 2000. – 720 с.

11. Українсько-російська енциклопедія з податків. – К.: ПП \"Павлушка\", 2000. –736 с.

12. Налоги. Словарь-справочник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 240 с.

13. Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Энциклопедический словарь. – М.: Юристь, 2001. – 512 с.

14. Словник-довідник для працівників органів державної податкової служби / Автори-упорядники: Бондаренко М.О. та ін. / За ред. М.Я. Дем\'яненка, П.В. Мельника. – К.: ДІЯ, 2001. – 344 с.

15. Рудашевский В. Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятия решений и их моделирование // Вопросы психологии. – 1974. – № 2.

16. Солнышков Ю. Критерии оценки возможных решений // Военная мысль.– М., 1970. – № 11. – С. 64–71.

17. Чухваев М. Риск // Техника молодежи.– 1964.– № 4.

18. Петровский В. А. Новое исследование в психологии: Сборник.– 1973.– № 1.

19. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

20. Fiksel J. Quantitative risk analysis for toxic chemicals in the environment // J. Of hazard materials. – 1987/ – 10. – № 2–3. – p. 227–240.

21. Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України. – 2003. – С. 3–9.

22. Долгий О. Роль та значення виявлення податкових ризиків у процесі модернізації дослідчих перевірок // Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. – № 4(18). – С. 202–205.

23. Столбовий В. Правомірний професійний ризик як інститут соціально-правового захисту співробітників ОВС // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 1. – С. 237–342.

24. Омельченко А.И. Творческий риск, его государственно-правовая охрана.– М., 1955. – С. 7–12.

25. Ойгензихт В. А. Категория риска в современном гражданском праве // Правоведение.– 1971.– № 5.

26. Ойгензихт В. А. / Проблема риска в гражданском праве. – Душанбе, 1972.

27. Абчук В. А. Теория мудрой отваги // Наука и жизнь.– 1973.– № 5.

28. Мельник П. Кримінологічна концепція вибору та рання профілактика професійних ризиків // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 47. – www.visnuk.com.ua

29. Постановление Верховного Совета СССР от 2 июля 1991 г. № 2282–1 \"О введении в действие Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик\". – http:// www. business.pravo/ru.

30. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 № 1251-XII. – www.rada.kiev.ua