ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби

Отже, співробітники податкових органів, з огляду на свої професійні обов\'язки, зобов\'язані чинити дії, пов\'язані з подоланням небезпеки завдання шкоди інтересам, що охороняються законом, у тому числі і своїм особистим. Питання лише в тому, щоб розв\'язання екстремальної, позаштатної ситуації, яка виникла, було в межах необхідної оборони або крайньої необхідності, тобто дії співробітників для того, щоб їх вважали правомірними, ні в якому разі не повинні виходити за межі цих інститутів.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна виділити три групи основних взаємопов\'язаних ознак, які повинні відображати змістовну структуру поняття професійного ризику працівників податкової служби. Перша група ознак більш загальна – це ті, що характерні для професійного ризику працівників ДПС як правоохоронного органу. Серед них: а) невизначеність, непередбачуваність, несподіваність ситуацій, що виникають на практиці, б) загроза безпеці держави, її економічному сектору (економічній безпеці) або особистій чи громадській безпеці, чи матеріальним цінностям, людині, її законним правам та інтересам, в) імовірність настання не бажаних наслідків. Друга група має специфічне забарвлення і характерна для тих випадків професійного ризику, виявлення яких пов\'язано з виконанням працівниками податкової служби суто специфічної функції з контролю за дотриманням податкового законодавства: а) загроза існуючій системі оподаткування, яка являє собою сукупність податків і зборів та порядок (процедуру) їх справляння, б) здійснення дій з контролю за дотриманням податкового законодавства відповідно до повноважень і обов\'язків, визначених чинним законодавством. Третягрупа ознакносить характер обов\'язкової вимоги і стосується безпосередньо ризикуючих працівників податкових органів в екстремальних, позаштатних ситуаціях – ситуаціях ризику: а) правомірність дій, що здійснюються, зокрема і в інтересах кримінального судочинства, б) обмеженість дій у ризикованій ситуації межами крайньої необхідності і необхідної оборони.

Вивчення ситуацій профризику при здійсненні податківцями правоохоронної діяльності, накопичений емпіричний досвід його подолання, окреслені вище змістовно-структурні ознаки дають змогу, виходячи із запропонованого автором раніше визначення професійного ризику працівників податкової міліції ДПС та інших правоохоронних органів [5, 32–33], визначити професійний ризикпрацівників підрозділів податкової міліції органів державної податкової служби України як невизначеність результатів (наслідків) діяльності, що здійснюється на виконання поставлених завдань у процесі реалізації оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функцій відповідно до загальноприйнятих морально-етичних норм і вимог чинного законодавства в умовах небезпечності, при яких виникає реальна загроза системі оподаткування, життю або здоров\'ю – власному чи іншої особи, – безпеці суспільства і держави, інтересам фізичних і юридичних осіб, що охороняються законом, з метою запобігання, припинення або усунення такої загрози, попередження та виявлення порушень податкового законодавства, навіть і з заподіянням шкоди, але менш значної за відвернену, або яка відповідає небезпечності посягання чи обстановці захисту.

Під професійним ризиком працівників оперативно-розшукових підрозділів податкової міліції у сфері ОРД слід розуміти невизначеність результатів (наслідків) їх дій, що здійснюються за вище означених умов у процесі оперативно-розшукової діяльності за її принципами, з метою отримання інформації для захисту системи оподаткування, забезпечення безпеки громадян, суспільства і держави, припинення порушень податкового законодавства та в інтересах кримінального судочинства.

Професійний ризик працівників інших підрозділів податкових органів не перетинає меж, окреслених завданнями і функціями податкової служби. Він також пов\'язується з професійною діяльністю податківців, виконанням покладених на них завдань і функцій за умов невизначеності та небезпеки, при реалізації повноважень, наданих чинним законодавством саме цим підрозділам податкових органів.

Викладене дає підстави сформулювати такі висновки.

Діяльність працівників податкової служби, її спеціального підрозділу – податкової міліції – постійно відбувається в умовах, коли звернення до інституту професійного ризику є об\'єктивною необхідністю. Зокрема, специфіка оперативно-розшукової роботи, крім загальних вимог до психічного і фізичного здоров\'я людини, висуває ще й ряд спеціальних вимог. По-перше, ефективність дій оперативного працівника в екстремальних умовах залежить передусім від можливостей організму – в розумінні нормального забезпечення фізичних і психічних функцій (психофізіологічна надійність, готовність у будь-який момент до дій в екстремальних умовах). По-друге, оперативному працівникові повинна бути притаманна здатність до переходу від одного виду діяльності до іншого, йому слід мати розвинене сприйняття, вдосконалювати свої професійні вміння і навички, морально-етичні якості. По-третє, управління професійними ризиками, сутність якого полягає в їх мінімізації, потребує організаційно-правового, в тому числі кадрового, а також інформаційного, техніко-інфраструктурного, тактичного забезпечення, налагодженої системи управління на всіх рівнях: загальнодержавному та відомчих – стратегічному, оперативному і тактичному. У зв\'язку з цим подальші дослідження такого виду діяльності необхідно здійснювати в першу чергу з урахуванням організіційно- правового, морально-етичного, інформаційного, праксеологічного – він містить тактичний – і психологічного аспектів. Взагалі, податковій практиці потрібно, щоб заходи, яких вживають не тільки працівники податкової міліції, їх оперативних підрозділів, а й інших структурних підрозділів податкових органів, відповідали [5, 39]: