ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби

Виходячи із поставленого завдання дослідження, спроба вирішення якого здійснюється у статті, нас більше цікавить ризик, притаманний професійній діяльності працівників податкової служби, її спеціального підрозділу – податкової міліції. Але автори більшості фахових довідкових видань, що систематизують терміни і поняття, які використовуються у сфері оподаткування, як правило, уникають цього терміна і спроби його тлумачення [12; 13], хоча модернізація суспільства, трансформація соціально-економічних відносин поставили сьогодні на порядок денний вимогу щодо уточнення багатьох понять і термінів, які використовуються у правовій і економічній сферах, зокрема, податковій. Розв\'язанню цих питань повинен служити Словник-довідник для працівників органів державної податкової служби, який, враховуючи сучасні вимоги до професійної компетенції працівників різних галузей господарювання, державного управління, було видано у 2001 р. Академією ДПС України [14]. Він містить понад 2 000 статей, які тлумачать правові, фінансово-економічні, митні та інші поняття, терміни та термінологічні звороти, саме ті, що, як зазначається в анотації до словника, найчастіше вживаються в законодавчих актах, навчальних і фахових виданнях, повсякденній діяльності працівників податкової та контрольно-ревізійної служби. У словнику-довіднику міститься вісім статей, що безпосередньо тлумачать поняття \"ризик\". Але лише деякі з них, і то з великою часткою умовності, можна віднести до діяльності податкової служби, оскільки жодне з них не враховує специфіки діяльності органів ДПС, яку зумовлюють покладені на цю службу функції. Це, перш за все, загальне поняття ризику: \"1) небезпека несприятливого наслідку на одне явище, що очікується, тобто імовірність збитків або упущення зиску в будь-якій сфері діяльності; 2) об\'єкт страхування; 3) дія навмання з надією на щасливий випадок\" [114, 247]. У словнику-довіднику тлумачиться поняття \"діяння, пов\'язане з ризиком\"[14, 80], яке дублює зміст відповідної статті чинного КК України (ст. 42), а також містяться поняття таких ризиків, що притаманні діяльності суб\'єктів господарювання: кредитний ризик – імовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які необхідно сплатити за користування кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі [14, 140]; процентний ризик – ризик скорочення суми чистого процентного (дисконтного) доходу або збільшення процентних (дисконтних) витрат внаслідок зміни процентних ставок на ринку [14, 247]; ризик банківський – можливість зазнати втрат у разі виникнення несприятливих для банку обставин [14, 247]; ризик ліквідності – ризик того, що у банку виявиться недостатньо коштів, щоб виконати свої платіжні зобов\'язання у встановлені строки [14, 247]; ризик процентної ставки – ризик скорочення суми чистого процентного доходу внаслідок зміни процентних ставок на ринку [14, 247]; страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання [14, 271]. Як видно з наведених визначень, відрізняються вони галузевою приналежністю – кредитна, банківська, страхова та інші сфери, – а об\'єднує їх така обов\'язкова ознака, як невизначеність, можливість настання якоїсь події, випадку – у банку може виявитися недостатньо коштів для виконання зобов\'язань (ризик ліквідності), у разі виникнення певних несприятливих обставин, банк може зазнати втрат (банківський ризик) та ін. Але це не означає, що такі наслідки будуть обов\'язково, існує лише вірогідність їх настання. Зменшення (мінімізація) вірогідності прояву цих наслідків потребує управління ризиками, механізм якого напрацьовується на практиці й у теорії. Саме тому в умовах економічної кризи, конфлікту інтересів у сфері податкових відносин, ризику та невизначеності ситуації працівники ДПС повинні мати здатність до моделювання, прийняття правильних управлінських рішень, що потребує попередньої підготовки і навчання з метою запобігання ризикам [15; 16].

Узагальнюючи тлумачення словників і різних енциклопедичних видань, під ризиком потрібно розуміти дії, що здійснюються сміливо, рішуче, наражаючись на небезпеку, або такі, до яких вдаються без чіткого розрахунку ситуації, що складається. Тлумачення цього терміна містять у собі ймовірність небажаних наслідків, небезпеку, що загрожує матеріальним цінностям, безпосередньо людині або її законним правам та інтересам. Ризик потрібно розуміти загалом як дії людини, що чиняться з урахуванням можливого недосягнення поставленої мети або досягнення її через спричинення шкоди (втрати) третім особам чи якимось матеріальним цінностям або самій особі, яка ризикує. \"Іти на ризик\" означає в умовах невизначеності, з урахуванням конкретної ситуації, яка склалася, зваживши усі \"за\" і \"проти\", здійснювати вчинки, спрямовані на досягнення поставленої мети, або утримуватись від них.

Далі зупинимось на дослідженні визначень ризику, що подаються у літературі з різних галузей науки.

У наукових джерелах ризик розглядають, як правило, з відомчої позиції, відносно специфіки тієї чи іншої сфери діяльності людини. Саме різноманітність сфер людської діяльності передбачає й наявність різних видів ризиків – технічного, військового, медичного, космічного, економічного та ін. Інженер М. Чухваєв, наприклад, розуміє ризик як імовірність невдачі в процесі впровадження технічних нововведень [17], психолог В. Петровський – як активне ставлення людини до небезпеки [18]. Екологічний ризик В. Боков і А. Лущік розглядають як можливість виникнення несприятливих, екологічно небезпечних явищ [19, 178]. У медицині поняття ризику пов\'язується з виникненням явищ, що мають небезпечний вплив на спосіб життя та стан здоров\'я людини [20].

Що стосується економічної сфери, де категорії ризикології, на нашу думку, набули дещо більшої визначеності, то основними обставинами, які породжують ризик суб\'єктів господарювання, є наявні невизначеність, конфліктність, брак інформації на момент її оцінювання і прийняття управлінських рішень, неоднозначність прогнозів, зміни як у навколишньому середовищі, так і в самій системі, еволюційні трансформаційні процеси, брак часу на наукове обґрунтування оцінки значень економічних і фінансових показників і підтримки відповідних рішень [21]. З указаних обставин до цієї сфери тяжіють і податкові ризики – можливість порушення платниками податків чинного законодавства, що регулює відносини у сфері оподаткування [22].

Теоретичній розробці проблеми ризику в правоохоронній сфері в діяльності правоохоронних органів тривалий час не приділялось належної уваги. Лише починаючи з кінця 60-х років ХХ ст., про актуальність та необхідність розробок зазначених проблем згадали в своїх дослідженнях А. Алексєєв, Д. Гребельський, Г. Іванін, О. Лєкарь, Г. Сінілов та ін.

Дослідження проблеми ризику у сфері діяльності правоохоронних органів, серед яких державній податковій службі як органу податкового контролю, її спеціальному підрозділу – податковій міліції, – відведена важлива роль у забезпеченні безпеки держави, її економічного сектору, завжди і цілком виправдано базувались на вивченні причинного зв\'язку ризику з таким поняттям, як небезпека. Думки, що ризик – це небезпека, а ризикована дія – небезпечна дія, дотримуються багато вчених, у т. ч. В. Столбовий, А. Омельченко, В. Ойгензіхт [23; 24; 25; 26]. Останній, проте, вважає, що небезпека до певного моменту не пов\'язана з ризиком. Дослідник В. Абчук, маючи на увазі подолання небезпечності небажаних наслідків для того, хто ризикує,зазначає, що ризик – це вимушений спосіб дій за умов невизначеності. Він підкреслює необхідність наявності при цьому у працівника сміливості для успішного подолання такої небезпечності [27].