ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття правового статусу державного виконавця

Очевидно, що повноваження, якими наділений державний виконавець, мають владний характер і пов\'язані з реалізацією функцій управління у сфері виконавчого провадження. Все це дає нам підстави визначити адміністративно-правовий статус державного виконавця як державного службовця і посадової особи. Дана позиція цілком узгоджується зі ст. 2 Закону України „Про державну службу\" [4], згідно з якою посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій.

На підставі цього доцільно виділити такі ознаки державного виконавця, як посадової особи:

– перебування на державній службі;

– заміщення посади в структурі Державної виконавчої служби;

– здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій при реалізації повноважень, пов\'язаних з виконанням рішень, ухвал і постанов судів та виконавчих документів інших органів, виконання яких покладено на державного виконавця;

– виконання службових повноважень у сфері виконавчого провадження за рахунок державних коштів.

Отже, підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що державний виконавець є посадовою особою, яка наділена державно-владними повноваженнями і правомочна виступати від імені держави. Державний виконавець, на нашу думку, – це державний службовець, який є посадовою особою Державної виконавчої служби, наділений владними повноваженнями в сфері виконавчого провадження з можливістю безпосереднього вчинення виконавчих дій та застосування заходів адміністративного примусу в визначених законом випадках.

Здійснення аналізу правового статусу державного виконавця допомогло краще зрозуміти його місце в системі правовідносин виконавчого провадження, а також природу взаємозв\'язків, в які він вступає з іншими суб\'єктами виконавчого провадження. Важливо зазначити, що державний виконавець є не просто суб\'єктом виконавчого провадження, а представником держави в виконавчому провадженні. Законні вимоги державного виконавця в межах його компетенції є обов\'язковими для всіх суб\'єктів виконавчого провадження. Аналіз специфіки правового статусу державного виконавця дає можливість впевнено стверджувати, що він є одним з основних учасників виконавчого провадження, який відповідає за забезпечення законності при його здійсненні.

Література:

1. Теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Право и закон, 2001. – 576 с.

2. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

3. Теория права и государства: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. – 570 с.

4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – ст. 490.

5. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України: – 1998. – № 36–37. – ст. 243.

6. Кордун О.О., Ващенко К.О., Павленко Р.М. Особливості виконавчої влади в пострадянській України: Монографія / За заг. ред. О.О. Кордуна. – К.: МАУП, 2000. – 248 с.

7. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Изд-кая гр. НОРМА-ИНФРА, 1998. – 507 с.

8. Евтихиев И.И., Власов В.А. Административное право СССР. – М., 1946. – 302 с.

9. Студеникин С.С. К вопросу о советской государственной службе // В кн.: Вопросы советского административного права. – М.–Л., 1949. – С. 61–96.

10. Ямпольская Ц.А. О должностном лице в советском государственном аппарате// В кн.: Вопросы административного права. – М.–Л., 1949. – С. 134–153.

11. Горшенев В.М., Петришин О.В. Природа статуса должностного лица // Проблемы социалистической законности: Респ. межвед. научн. сб. / Отв. ред. В.Я. Таций. – Харьков: Выс. шк., 1998. – Вып. 22. – С. 9–16.

12. Пахомов И.Н. Виды советских государственных служащих, их права и обязанности. – Львов, 1965. – 71 с.

13. Петров Ю.А. О понятии должностного лица // Правоведение. – 1974. – № 6. – С. 31–36.

14. Усольцев А.Г. Должностное лицо в советском государственном управлении // Правоведение. – 1987. – № 2. – С. 13–19.

15. Бельский К.С. Административная власть государственного служащего. / В Межвуз. сб. научн. труд.: Служба в государственных и общественных организациях. – Свердловск, 1998. – С. 49–63.

16. Бахрах Д.М. Адмистративное право. – М.: БЕК, 1996. – 368 с.

17. Кисіль Л.Є. Наукове тлумачення понять „посада\" і „посадова особа\"// У зб. наук. допов.: Наукові засади реформування державної служби в Україні; За заг. ред. В.Б. Авер\'янова. – К., 2000. – С. 27–30.