ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття потенціалу проходження державної служби в органах ДПС України

Під умовою реалізації здібностей та якостей працівників ДПС ми маємо на увазі стан середовища, обставини, виробничі обставини, сукупність відносин, які цими факторами визначають можливість і необхідність проявлення тих чи інших здібностей працівників у процесі їх діяльності.

Хоча наукова література в даному випадку досить обмежена і пов\'язана в основному з проблемами причинності, але про умови реалізації здібностей та якостей, якими володіють люди, не варто багато говорити, наводячи приклади та статистичні дані. При проведенні експериментів ми отримали дані щодо умов реалізації здібностей та якостей працівників органів ДПС, обмежуючи їх кількість тим же способом, що й здібності з якостями. До цих умов було віднесено: зміст роботи, що виконується, організація праці, умови праці, організаційно-технічна оснащеність праці, охорона праці і забезпечення безпеки діяльності, психологічна атмосфера в колективі. Це саме ті умови, яким при опитуваннях було дано найвищу оцінку значимості для виконання працівниками своїх функцій.

Із наведеного переліку умов може видатися, що психологічна атмосфера тут виявилася випадково. Однак це не зовсім так. Наші дослідження довели, що там, де соціально-психологічна атмосфера відображає ділове співробітництво, там справи йдуть краще, а працівники більш задоволені як роботою, так і місцем роботи. І навпаки, в тих колективах, де психологічна атмосфера проникнена недовірою людей один до одного, підозрою, де відсутня здорова критика, працівники дуже обережно будують свої плани проходження державної служби, якщо навіть страждає загальна справа. Як правило, така ситуація складається в авторитарному середовищі, де керівник не дуже зацікавлений в успішному проходженні служби своїми підлеглими.

Як показує життєва практика, для виникнення, росту та використання потенціалу проходження державної служби в органах ДПС здібностей, якостей та умов їх реалізації недостатньо, щоб підтримувати потенціал на належному рівні. За своєю природою цей потенціал не має звичайної тенденції щодо свого \"зносу\", \"старіння\", поступового зникнення, якщо не відновлюється, не поновлюється, не збільшується, одним словом, не реалізуються як самі здібності та якості працівників, так і умови їх реалізації. Тому для постійної дії потенціалу необхідні також і організаційно-правові умови їх реалізації. У сферу умов реалізації входить, на нашу думку, все те, що дозволяє повністю відновити і розвинути здібності, якості, умови їх реалізації з метою наступного використання потенціалу проходження державної служби працівниками ДПС України.

Під реалізацією потенціалу ми розуміємо процес поновлення, обновлення і доповнення здібностей, якостей працівників та умови їх реалізації, що означає постійне або періодичне підвищення кваліфікації працівників, оновлення їх загальної та спеціальної освіти, а також створення необхідних соціально-побутових умов, які забезпечують постійний процес реалізації фізичних, інтелектуальних і духовних здібностей працівників. У результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що між здібностями працівників щодо проходження державної служби та умовами їх реалізації і втілення існує зв\'язок як між суб\'єктивними, так і об\'єктивними факторами одного і того ж процесу. Враховуючи цей зв\'язок, можна передбачити, що потенціал проходження державної служби працівниками ДПС досягне своєї максимальної величини в тому випадку, якщо здібності та якості працівників щодо проходження служби повністю реалізуються, а потім повністю втілюються. Теоретично може скластися така ситуація, при якій працівник, володіючи порівняно незначними можливостями проходження служби, може досягти успіху, вміло використовуючи сприятливі умови реалізації та втілення цих здібностей, і навпаки.

Правильне використання в практиці роботи структурних елементів потенціалу проходження державної служби працівниками дає можливість не тільки постійно слідкувати за станом організаційно-правового механізму проходження служби в цілому, але й визначити стан його окремих частин та елементів. Наприклад, який рівень відповідності професійної кваліфікації працівника виконуваній ним роботи. Можна стверджувати, що соціальний потенціал проходження державної служби в органах ДПС – це своєрідна панель управління, на якій десятки \"приладів\" показують робото-спроможність, самопочуття всієї системи на основі показників цих \"приладів\".

На нашу думку, всі офіційні документи, які визначають організаційно-правові заходи проходження державної служби, встановлюють необхідні вимоги до наростання потенціалу цього проходження. Це стосується, в першу чергу, Закону України \"Про державну службу України\", \"Про державну податкову службу України\". Указом Президента України від 9 листопада 2000 р. затверджено комплексну Програму підготовки державних службовців, Кабінет Міністрів України постановою від 28 грудня 2000 р. затвердив Положення про проведення атестації державних службовців та ін. У всіх цих документах викладені вимоги до державних службовців, намічаються умови реалізації цих вимог і умови втілення тих здібностей і якостей службовців, які необхідні для ефективного виконання основних завдань. У цілому можна стверджувати, що система працює, але мета даної статті полягала в тому, щоб пояснити її роботу з дещо нових позицій, які дозволяють в кінцевому результаті закріпити як теоретично, так і методично ті заходи, які застосовують державні структури, і цим посилити як розуміння, так і ефективність системи проходження державної служби працівниками в органах ДПС.

Література:

1. Лоутон А., Роуз Е. Розвиток кадрового потенціалу // Державна служба: питання удосконалення роботи з кадрами. Зарубіжний досвід. – М., 1995. – С. 71–83.

2. Як досягти успіху: практичні поради діловим людям – М.: Вид-во політ. літ-ри, 1991.

3. Генкін Б.М., Кононова Г.А., Кочетков В.І. та ін. Основи управління персоналом / За редакцією Б.М. Генкіна: Підр. для вузів. – Вища школа, 1996.

4. Науковий вісник. – Ірпінь, 2000. – № 3. – С. 124.

5. Междисциплинарные исследования / Под ред. Г.В. Осипова. – М.: \"Наука\", 1991. – С.4.

6. Корнєєва Г. Кримінальний \"потенціал\" грошової приватизації // Закон і бізнес. – 1996. – № 30. – 24 липня.

7. Шинкарук В.І. Логіка, діалектика і теорія пізнання Гегеля. – К., 1964; Кедров Б.М. Развитие понятия от элемента Мендилеева до наших дней. – М., 1948; Арсеньев А.С. и др. Анализ развивающегося понятия. – М., 1967; Мареев С.Н. Диалектика логического и исторического и конкретный историзм К.Маркса. – М., 1984.

8. Гегель Г. Соч. – Т.1. – М. – Л., 1929. – С. 240.

9. Ковалев А.С., Бодальов А.А. Психические способности человека. – Т. 2 – Изд-во ЛГУ, 1960; Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. – М.: Просвищение, 1968; Петровский А.В. Способности и труд. – М.: Знание, 1966; Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. – М., 1971; Способности и склонности: Комплексное исследование / Под. ред. Э.А. Голубевой. – М.: Педагогика, 1983.

10. Валентин Петрушин. Настольная книга карьериста. – С-Пбг: Питер, 2002. – С. 9.

11. Проблема причинности, в современной физике. – М., 1960; Бунге М. Причинность: Пер.с англ. – М., 1962.