ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття потенціалу проходження державної служби в органах ДПС України

3. Потенціал проходження державної служби – це синтез явищ, які, по суті, не є жодним з них, а являють собою тільки абстрактний момент переходу явища з одного стану в інший. Цей момент переходу не в самій дії – кінетиці, а тільки у можливості такої дії. Потенціал – це не результат дії, а лише деяка можливість отримати результат. На цій основі можна стверджувати, що саме в покращанні, в розвитку усіх структурних елементів потенціалу проходження служби в ДПС, у розвитку всіх структурних елементів потенціалу проходження служби, яка забезпечує це проходження, і полягає зміст вирішення проблем удосконалення діяльності ДПС.

Отже, на основі зазначеного вище можна визначити не тільки саме поняття потенціалу проходження державної служби, але і його структуру.

Спочатку дамо визначення поняття \"потенціал\" і його структури, передбачаючи можливі заперечення. Для цього необхідно спиратись на метод конкретно-історичного аналізу будь-якого явища, в тому числі і такого логічного явища, яким є термін \"потенціал\". На нашу думку, необхідно визначати будь-який потенціал залежно від впливу факторів розумової діяльності в конкретно-історичних умовах.

Проблема конкретно-історичного розвитку наукових понять в юридичній науці є однією з актуальних і складних. Починаючи з роботи Гегеля \"Філософія права\", принципове значення цієї проблеми виділили багато вчених в історії наукового знання. Визначення, яке буде наведено нижче, є результатом розвитку поняття \"потенціал\" від його застосування у фізиці, через широкий комплекс робіт у найрізноманітніших напрямах науки, в тому числі і в юридичній, і в той же час воно має самостійну направленість, особисту структуру і досконало оригінальний додаток до умов діяльності службовців в органах ДПС.

Потенціал проходження державної служби працівниками в органах ДПС – стійка сукупність можливостей успішного проходження служби, яка визначається, по-перше, особистими здібностями, якостями, властивостями працівника; по-друге, умовами реалізації цих здібностей, якостей і властивостей, по-третє, умовами їх втілення. Як бачимо, структура потенціалу як можливості складається зі здібностей, умов їх реалізації і втілення. Це поняття принципово відрізняється від усього того, що щодо цього говориться в науковій літературі. Там, як уже зазначалось, під потенціалом розуміється, як правило, тільки будь-яка здібність до чого-небудь. Все це потребує пояснення та доказів, тобто операціоналізації поняття теоретичного й емпіричного його прив\'язання до реальної дійсності.

Перше, що потрібно пояснити, це – що таке можливість. З погляду філософії, „можливість є те, що суттєво для дійсності, але вона суттєва таким чином, що разом з тим є тільки можливістю\" [7]. Беручи за основу можливість, ми розуміємо її як об\'єктивний вираз тенденції дії, закладеної в явищах, процесах, відношеннях, властивостях речей та предметів, самих речах і предметах. Необхідно зазначити, що можливість – це об\'єктивно діючий стан процесу проходження служби, яка визначає її схильність до визначеного успіху, готовність до появи суттєвих властивостей у процесах проходження служби.

Можливістю можна вважати деяке очікування від об\'єкта, який має визначеними властивостями задовольнити ці очікування. У дослідженні, яке було проведено в 2001–2002 рр., на запитання респондентів: \"Чого ви очікуєте від роботи в органі ДПС\", були дані наступні відповіді:

Діаграма

Поняття потенціалу проходження державної служби в органах ДПС України

Як бачимо з наведених даних, більше всього респондентів (32,1 %) відповіли, що хотіли працювати за спеціальністю. Це говорить про те, що цілісний потенціал будь-якого органу ДПС створює можливість задовольнити потреби відповідної частини населення. Але виявилось, що ця можливість органу ДПС не для всіх респондентів важлива. 26,7 % хотіли проявити себе у новому для суспільства полі діяльності. І дійсно, податкова система зі своїми завданнями і принципами, які при соціалізмі населення відчувало мало, активно увійшла в життя і для багатьох стала перепоною правопорушенням у сфері бізнесу. У суспільному пізнанні податкові органи стали швидко \"обростати\" чимось невідомим, втіленням справедливості та законності. Тому не випадково вони зацікавили молодих спеціалістів. Із діаграми також видно, що 18 % респондентів хотіли мати відповідну своїм здібностям кар\'єру, повністю реалізувати себе, 16 % – хотіли отримати престижне місце роботи тощо.

Наскільки можливість органу ДПС розкрилась і стала основою задоволення очікувань наших респондентів, видно з таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл респондентів за рівнем задоволення своїх очікувань при вступі в ДПС, %

Поняття потенціалу проходження державної служби в органах ДПС України

Незважаючи на те що індекс виправдання очікування, який виражає інтегральне значення відповідей на поставлене респондентам питання, не досить високий, для 46,9 % респондентів очікування виправдались. Цей показник говорить про значні можливості, якими володіють органи ДПС.

Необхідно також пояснити, що розуміється під здібностями проходження державної служби в органах ДПС. У науковій літературі, особливо в психології, є багато праць, в яких проблема здібностей досконало вивчена. На нашу думку, здібності – це синтез властивостей працівника, який відповідає вимогам роботи в органах ДПС і забезпечує необхідні результати в ній. Здібності працівника ДПС проявляються у:

– схильності до тих видів роботи, які відображають специфіку органів ДПС – відмежуванні від усіх інших галузей народного господарства;

– темпах виконання тих специфічних завдань та функцій, які характеризують особливості роботи органів ДПС;

– кількості, якості та своєчасності виконання завдань і функцій;

– оригінальності і творчості, які виявляє працівник у процесі виконання завдань.

Розвиток здібностей працівників органів ДПС забезпечує вільний вибір професійних занять і специфічних для галузі робочих операцій, які найбільше відповідають особистим можливостям працівника, роблять більш продуктивною його працю, породжують почуття задоволення від результатів діяльності за покликанням, ніякі здібності та якості не проявляться, не розкриються і залишаться в людині, якщо для їх реалізації не будуть створені відповідні умови. Можна навести чимало прикладів, коли найздібніші люди не досягли помітних успіхів у службовій кар\'єрі та діяльності тільки тому, що відповідних умов для реалізації їх здібностей і талантів створено не було. І навпаки, хтось починає свою діяльність, уже з першого дня маючи посади, звання та ранги, а з ними і відповідні блага, які інша людина не зможе здобути і до кінця свого життя (якщо, звичайно, зможе) ціною тяжкої праці. \"В деякому розумінні при народженні людини доля дає їй в руки карти, щоб вона, вклавшись у зазначений йому життєвий термін зміг зіграти в преферанс. І від мистецтва гравця, від його вміння орієнтуватися в своїх можливостях і зіставляти їх з виникаючими обставинами залежить його виграш, досягнення життєвого успіху. Хтось зуміє і з поганими картами виграти, а хтось і з чотирма тузами опиниться в борговій ямі.\"