ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття потенціалу проходження державної служби в органах ДПС України

Реферат на тему:

Поняття потенціалу проходження державної служби в органах ДПС України

Вивчення проблем проходження державної служби в органах ДПС поряд з простором проходження природно повинно передбачати також і можливість службовців цей простір подолати. У даному випадку говориться про потенціал проходження державної служби працівника органу ДПС. В юридичній науці це поняття відносно нове. Як і поняття „простір\", воно запозичене в науковий обіг юристів з фізики і відображає деяку можливість до якого-небудь проявлення, дії, впливу, тиску, руху тощо.

У статті розглядається доведений у ході дослідження теоретичний та емпіричний факт, що вплив різних факторів подолання простору проходження державної служби в органах ДПС на працівника здійснює не безпосередньо, а опосередковано через організаційно-правовий і соціальний феномен, який являє собою сукупність, органічне поєднання різних факторів, який ми назвали \"потенціалом проходження державної служби працівника ДПС\" (далі – потенціал).

У такій сукупності проходить процес взаємодії, взаємозв\'язку щодо інших. Цей процес і виробляє сукупність виробничої і духовної сили як окремих працівників, так і колективів ДПС, яка реалізується в результатах їх праці, точніше кажучи, через яку реалізуються фактори діяльності органів ДПС, їх результатів праці. Те ж саме можна сказати і про проходження державної служби: цей процес виробляє і забезпечує реалізацію сили цього проходження.

\"Потенціал\" з тих понять, яке відображає явище, сформоване на основі загальної закономірності об\'єктивного світу, яка носить назву загального взаємозв\'язку і виражає твердження, що кожне явище пов\'язане з іншими нескінченно (різноманітні переходи, зчеплення, відносини) – і зміна кожного з цих явищ є результатом впливу на нього інших.

Потенціал у нашому розумінні виступає як безвідносне поняття, тобто при його аналізі дослідник абстрагується від усього, що складає суть окремих явищ, сукупність яких він відображає. Але поряд з цим потрібно розуміти, що таке абстрагування проводиться тільки в аналітичних цілях. Насправді, у кожному явищі міститься своя суть. У даному контексті потенціал настільки широке поняття, що у визначеному змісті можна сказати, що він складає суть усіх явищ, відношень, процесів, властивостей. Так, однаково справедливо можна говорити про потенціал вулканічної активності або про податковий потенціал населення тощо.

Потенціал – явище реальне та об\'єктивне, але в цілісному стані, як частина матеріального світу, він не існує. Існують тільки його складові змінні. Проте для того, щоб сформувався сам потенціал, ці складові хтось повинен пов\'язати аналітично або практично. Направленість працівника ДПС на проходження ним державної служби і є цим з\'єднанням.

Прямий, безпосередній вплив об\'єктивних і суб\'єктивних факторів на процес проходження державної служби також можливий, але тривалість такого впливу, як правило, короткочасна, сформований потенціал забезпечує вплив цих факторів пропорційно рівню особистої величини: чим вище потенціал, тим сильніший і триваліший його вплив на процес проходження державної служби.

Потенціал проходження державної служби належить до того класу властивостей об\'єктів та явищ, які за своєю природою є інтегральними. І це дає можливість використовувати таку властивість як інтегральний показник не тільки для проходження служби, але й результативних можливостей будь-якого органу ДПС і ДПС у цілому чи його окремих сторін, наприклад, економічний, організаційний, соціальний, технічний та інші потенціали ДПС. Потенціал проходження служби – це тільки та частина загального потенціалу ДПС, яка вказує на поєднання здібностей працівників щодо проходження служби, організаційно-правових умов цього проходження та організаційно-правових умов втілення здібностей працівників щодо проходження служби.

Варто зазначити, що, незважаючи на відносну новизну застосування, поняття „потенціал\" у загальному науковому обіході знайшло досить широке розповсюдження саме дякуючи його феноменальній властивості відображати стан об\'єкта в об\'ємній інтегральній формі. Разом з тим серед відомих опублікованих наукових робіт це поняття використовується, як правило, в алегоричних потребах, як умовне, іншомовний вираз, стан будь-якого об\'єкта за допомогою наглядного прикладу. За цим прикладом дійсно стоїть щось реальне, але воно досить рідко вивчається як операція і ще рідше розраховується і продається як математичний вираз. І таких робіт тільки за близькою до нас тематикою можна назвати немало.

Проблеми розвитку можливостей персоналу державної служби в Англії розглядаються в статтях А.Лоутона, Е.Роуза \"Розвиток кадрового потенціалу\" [1]. Рекомендації з оцінки потенціалу розвитку здібностей керівника, критерії оцінки кандидатів у керівні органи, способи стимулювання творчого потенціалу аналізуються в книзі \"Як досягти успіху: практичні поради діловим людям\" [2]. Потенціал людини у зв\'язку зі структурою її потреб, факторів благополуччя як передбачення реалізації трудового потенціалу, досліджується групою вчених під керівництвом відомого спеціаліста у сфері управління Б.М. Генкіна [3]. У статті В.М. Поповича [4 ] йдеться про збільшення криміногенного потенціалу. Автор застосовує такі поняття, як \"причинно-детермінаційний потенціал\", „причинно-мотиваційний потенціал\", \"потенціал латентності\". Поняття \"адаптаційний потенціал\" аналізується в словнику-довіднику \"Междисциплинарные исследования\" [5]. Адаптаційний потенціал А.Ю. Мисливський трактує як рівень прихованих можливостей індивіда (особистості) послідовно включається в нові змінні умови навколишнього природного та соціального середовища. Розвиток філософії оподаткування на основі визначення податкового потенціалу в статті такого ж найменування розглядають В.А. Ткаченко і С.В. Каламбет. У статистичному збірнику \"Вищі навчальні заклади (1977–1998) \" є спеціальний розділ, який називається \"Потенціал мережі навчальних закладів\", чисельність студентів визначається з розрахунку на 10 тис. населення України. Кримінальний потенціал грошової приватизації аналізує Г. Корнєєва [6].

Зі сказаного видно, що таке поняття, як „потенціал\", стає повсякденним терміном наукової літератури найрізноманітних напрямів. Усі наведені вище приклади застосовуються, в основному, як алегорія. Під ним, як правило, більшість авторів розуміють здібності якого-небудь об\'єкта або предмета, тобто тільки один бік потенціалу, як можливості. Щоб можливість могла перетворитись у дійсність, тобто в потенціал, одних тільки можливостей об\'єкта, на нашу думку, недостатньо. Очевидно, що для реалізації здібностей повинна бути наявна якась сукупність умов, що забезпечить цю реалізацію.

Наведений вище список робіт, в яких використовується поняття \"потенціал\", свідчить про його універсальну значимість для різноманітних напрямів науки. У зв\'язку з цим виділені найбільш загальні властивості, що характеризують потенціал проходження державної служби працівниками ДПС України.

1. Потенціал – це така інтегральна властивість досліджуваного об\'єкта, в якому найбільш повно виявляється сукупність можливостей проходження державної служби працівниками органів ДПС і найбільш точно відображається суть явища.

2. З позиції структурно-функціонального підходу, потенціал проходження державної служби працівником ДПС є системним вираженням сили зв\'язку структури якостей і властивостей, якими володіє працівник ДПС з тими функціями та завданнями, які повинен виконати цей працівник. Простіше кажучи, чим вищий потенціал проходження, тим сильніша система залежності між здібностями працівника і виконуваними ним завданнями та функціями. А це, в свою чергу, свідчить про можливість високої ефективності проходження служби.