ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття пожежної безпеки в адміністративному праві

Видається, що зайвими у визначенні будуть також слова „поза межами спеціально визначеного місця, вогнища\". Адже дії з облаштування спеціального місця для розкладення вогню, утримання вогню у межах вогнища самі по собі є проявом певного контролю за вогнем із боку людини. Вихід вогню за межі спеціально визначеного місця (вогнища) означає його вихід з-під контролю людини. Таким чином, визначаючи загоряння як „неконтрольоване горіння, що розповсюджується у часі і просторі\", ми повністю характеризуємо описуване явище.

Тепер, використовуючи уточнене поняття „загоряння\", приступимо до визначення поняття „пожежа\". Основу визначення становить одне і те ж явище – неконтрольоване горіння, що розповсюджується у часі і просторі. Але у даному випадку неконтрольоване горіння через дію певних факторів набуло поширення і призвело до шкідливих наслідків. Описування різноманітних наслідків у визначенні пожежі, на нашу думку, є недоцільним. Унаслідок цього визначення стане надто громіздким і важким для сприйняття, а отже, менш придатним для використання. Наслідки пожежі як окреме поняття потребують окремого визначення. На нашу думку, таке визначення можна побудувати наступним чином: наслідки пожежі – це пряма і непряма шкода, заподіяна небезпечними факторами пожежі та засобами боротьби з ними, інтересам людини, суспільства, держави. Прямою шкодою необхідно вважати фізичну, майнову або моральну шкоду, яка виражається у певній грошовій сумі. Непрямою – утрати, пов\'язані з гасінням пожежі, простоєм виробництва, перервою в роботі транспорту і таке інше.

Таким чином, загоряння це неконтрольоване горіння, що розповсюджується у часі і просторі, а пожежа – неконтрольоване горіння, що отримало розповсюдження у часі і просторі і завдало шкоду інтересам суспільства, держави або окремої особи.

Після уточнення понять „пожежа\" і „безпека\" ми маємо можливість перейти до побудови визначення поняття „пожежна безпека\", що є кінцевою метою даного дослідження. Проведений аналіз показує нам, що поняття „пожежна безпека\" повинне стати не просто сумою двох похідних понять. На їх основі ми повинні одержати якісно нове поняття зі своїм особливим значенням. Тому, на нашу думку, ми не зобов\'язані у визначенні нового поняття дослівно відтворювати ознаки використаних при його побудові інших понять. Слово „пожежна\" надає одержуваному поняттю необхідне смислове забарвлення, а ознаки поняття „пожежа\" використовуються настільки, наскільки це необхідно для характеристики виду безпеки. Отже, даючи визначення поняттю „пожежна безпека\", можна сказати, що це є стан, за якого ризик виникнення пожеж і спричинення ними шкідливих наслідків знаходиться на прийнятному рівні за рахунок того, що частина відомих загроз об\'єктові безпеки відсутня, а від наявних загроз існує адекватний захист. Звідси забезпеченням пожежної безпеки необхідно вважати діяльність з усунення загроз пожежі та створення від них захисту.

З огляду на останнє твердження, вважаємо, що Закон України „Про пожежну безпеку\" потрібно назвати „Про забезпечення пожежної безпеки\", оскільки він не характеризує стан пожежної безпеки, а регулює основні засади діяльності з її забезпечення. У преамбулі Закону варто навести визначення основних правових (нетехнічних) понять, що застосовуються при регулюванні діяльності із забезпечення пожежної безпеки. Закон повинен зобов\'язати всіх суб\'єктів правотворчої діяльності при створенні нормативно-правових актів використовувати поняття тільки у тому значенні, у якому вони закріплені у преамбулі.

Література:

 1. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів: Постанова колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. // Сервер Верховної Ради України. Інтернет-адреса сторінки: http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/show.cgi?nreg=va041323-00&print=1.

 2. Системный анализ и проблемы пожарной безопасности народного хозяйства / Под ред. Н.Н. Брушлинского. – М.: Стройиздат, 1988. – С. 9.

 3. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1. А – З. – М.: Рус. яз., 1981. – С. 67.

 4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 41.

 5. Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньева. – М.: Рус. яз., 1984. – С. 74.

 6. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджені наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28. – С. 143. – Ч. 2, р. 2.

 7. Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности // Безопасность: Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. – 1994. – № 3. – С. 91.

 8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1987. – С. 472.

 9. Правила пожежної безпеки в галузі зв\'язку. Затверджено наказом Держкомзв\'язку та інформатизації від 26.10.2000 р. № 156 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 5. – С. 97.

 10. Правила обліку пожеж та їх наслідків. Затверджено постановою КМУ від 26.07.1994 р. № 508 (у редакції постанови КМУ від 21.10.99 № 1943 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – С. 161.

 11. СТ СЭВ 383 – 87. Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1988. – С. 2.

 12. Правила безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом. Затверджено наказом Мінтрансу України від 16.10.2000 р. № 567 // Офіційний вісник України. – 2000. – Т. 1. – № 49, – С. 196, С. 2145.

 13. ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт, 1995. – С. 4.

 14. ГОСТ 12.1.033-81. Пожарная безопасность. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1981. – С. 2.

 15. Правила обліку пожеж та їх наслідків. Затверджено постановою КМУ від 26.07.1994 р. № 508 (в редакції постанови КМУ від 21.10.99 № 1943 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – С. 161.

 16. ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт, 1995. – С. 4.

 17. Електронний українсько-російський словник ПроЛінг Версія 1.0 (155563 слів) Copyright ProLing Ltd., 1988.

 18. ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт, 1995. – С. 2.