ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття митної політики: деякі аспекти генезису

Економічний підхід до митної політики пов\'язаний в основному з запровадженням у життя внутрішньої та зовнішньої економічної політики держави, заснованої на протекціонізмі, вільній торгівлі чи гармонійному поєднанні двох попередніх напрямів.

Психоетичний підхід до митної політики пов\'язаний, насамперед, з тим, що політика – це своєрідна характеристика відносин, що складаються в процесі її розробки, прийняття та реалізації. Митна політика з психоетичних позицій – це галузь продуманих конфліктно-консенсусних кроків, маневрів, лавірувань, вимушених компромісів, погоджень, натисків і бар\'єрів. Усі чотири складові митної політики взаємопов\'язані та взаємозалежні, тому усі вони важливі і повинні мати однакове значення [15, с. 34–35].

О.П. Гребельник також пропонує підійти до проблеми дослідження поняття митної політики з системних позицій [16, с. 25]. Проте характеризуючи митну політику, переважно, як економічну категорію, він постійно здійснює підміну понять. Так, визначаючи поняття митної політики, її мету, принципи, суб\'єкт, об\'єкт, процес формування та реалізації, він використовує також і такі категорії, як зовнішньоекономічна політика, економічна політика в митній системі, митно-тарифна політика та тарифна політика. І якщо дослідник висловлює своє ставлення до співвідношення понять „зовнішньоекономічна політика\" та „митно-тарифна політика\" [16, с. 17] та визнає тарифну політику як одну з головних складових митної політики [16, с. 33], то у випадках з іншими термінами він вживає їх у одному й тому ж значенні.

Ототожнення термінів „митна політика\", „митно-тарифна політика\" та „економічна політика\" в митній системі, на нашу думку, є невиправданим.

Категорія „митна політика\" є поняттям більш ширшим порівняно з поняттям „митно-тарифна політика\", адже в своєму змісті вона охоплює не тільки митно-тарифне, а й нетарифне регулювання та використання інших інструментів її реалізації.

Аналізуючи поняття економічної політики в митній системі, необхідно зазначити, що це об\'єднання в одному словосполученні двох несумісних понять є безпідставним. Митну систему можна розглядати як сукупність митних органів, яка не визначається економічною політикою.

Узагальнюючи визначення митної (митно-тарифної) політики, О.П. Гребельник констатує, що під нею розуміється комплексна система заходів, спрямованих на забезпечення економічного суверенітету країни, охорону державних кордонів, реалізацію зовнішньоекономічної стратегії через сферу митних відносин [16, с. 29]. Запропоноване визначення не є повним, оскільки реалізація митної політики спрямована на забезпечення національної безпеки, об\'єктом якої є, в тому числі, й економічний суверенітет країни та спрямована на реалізацію не тільки зовнішньоекономічної стратегії, а на реалізацію загальнодержавної стратегії.

Дехто з науковців виносить дію митної політики за межі економічних відносин, надаючи їй суб\'єктивного характеру. Так, І.Г. Бережнюк переконує нас у тому, що митна політика – це система поглядів, ідей та переконань, що формує основні правові та економіко-організаційні принципи митної справи [17, с. 11]. Спірним є твердження щодо того, що сукупність суб\'єктивних факторів може бути підґрунтям формування загальних теоретичних і методологічних засад, які повинні носити об\'єктивний характер.

Проаналізувавши наукові дослідження в галузі митного права можна дійти висновку щодо відсутності одностайності в усвідомленні категорії „митна політика\" та його змісту серед науковців. Проте видно також, як змінювалося тлумачення поняття митної політики під впливом як об\'єктивних, так і суб\'єктивних факторів, що мали місце в різні історичні періоди існування нашої країни. Позитивним наслідком цього процесу є формування стійкої тенденції до розширення місця, ролі та змісту митної політики в системі загальнодержавної політики держави.

У цілому здійснене дослідження переконує у тому, що митна політика – це діяльність державних інституцій, спрямована на визначення мети та напрямів загальнодержавної політики і їх реалізація за допомогою політико-правових, економічних, організаційних заходів, спрямованих на захист національних інтересів і безпеки.

Необхідно зазначити, що всі згадані визначення поняття митної політики характеризують і пояснюють окремі її сторони, вони є взаємопов\'язаними та взаємообумовленими, і саме тому однаково важливі та необхідні. Це ще раз підтверджує багатоаспектність митної політики та її вплив на різноманітні сфери суспільного життя. Вони лише збагачують нашу уяву про митну політику як комплексне явище, яке об\'єктивно існує в системі суспільних відносин.

Література:

1. Петров А.В. Эволюция трактовки термина „таможенная политика\" в законодательстве Республики Беларусь // Белорусский журнал. – 2001. – № 3. – С. 6–11.

2. Сандровский К.К. Таможенное право. – К.: Вища школа, 1974. – 176 с.

3. Курасова Є. Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття „митна політика\" // Вісник АМСУ. – 2003. – № 2. – С. 11–15.

4. Таможенный кодекс Союза // ВВС СССР – 1991. – № 17. – Ст. 484.

5. Митний кодекс України // ВВР України. – 1992. – № 16. – Ст. 203.

6. Сандровский К.К. Таможенное право в Украине: Учебное пособие. – К.: Вентури, 2000. – 208 с.

7. Комментарий Таможенного кодекса РФ / Под ред. А.Н. Козырина. – М., 1996.

8. Козирни А.Н. Таможенное право России. Общая часть. – М., 1995.

9. Таможенное право. Учебник для вузов / Отв. редактор Б.Н. Габричидзе. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – 480 с.

10. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Таможенное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. Б.Н. Габричидзе. – М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и К\", 2004. – 821 с.

11. Тимошенко И.В. Таможенное право России / Серия „Учебники, учебные пособия\". – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 512 с.

12. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України. – 2001. – 256 с.

13. Настюк В.Я. Держмитслужба України – провідний орган у забезпеченні реалізації митної політики // Митна справа. – 2002. – № 1. – С. 49–53.

14. Гончаров П.К. Таможенная политика // Актуальные проблемы современной таможенной политики России: Материалы заседания „круглого стола\" 14 декабря 1995 г. / Под научной ред. Н.М. Блинова. – М.: РИО РТА, 1995. – С. 25–32.

15. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: Уч. пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петербургский филиал РТА им. В.Б. Бобкова, „Знание\", 2000. – 207 с.

16. Гребельник О.П. Основи митної справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 600 с.

17. Бержнюк І. Теоретичні основи та сутність митної справи // Вісник АМСУ. – 2002. – № 3. – С. 3–13.