ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття конституційного права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля

В. Костицький у публікації „Конституційне регулювання охорони довкілля: український і світовий досвід\" конституційне право на безпечне для життя і здоров\'я довкілля називає правом екологічної безпеки [10]. В. Андрейцев у статті „Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення\" також зазначене право відносить до категорії „права громадян на екологічну безпеку\". Хоча при цьому зазначає, що можна і треба дискутувати щодо тотожності зазначених категорій [11]. Таку ж думку висловлює і О. Хіміч в публікації „Взаємозв\'язок екологічної безпеки із законністю\" [12]. Російський учений С. Дзейтов ототожнює право на екологічну безпеку з правом на сприятливе навколишнє середовище [13].

Існує поділ і за часом виникнення прав. Звідси поява поняття „покоління прав людини\". Право на безпечне для життя і здоров\'я довкілля відноситься до третього покоління прав водночас з правами на мир, міжнародне спілкування, солідарність, незалежність тощо. Особливість третього покоління прав полягає у тому, що вони є колективними і можуть реалізовуватися сумісно, – це так зване солідарне право.

До цієї концепції треба відноситися обережно. Реалізація права на безпечне довкілля здійснюється не тільки народом, а і зусиллями окремих осіб, і колективний характер права може передбачати наділення ним кожної людини, що підтверджено законодавством.

Розмаїття підходів до назви права на безпечне для життя і здоров\'я довкілля та віднесення до тієї чи іншої групи прав людини і громадянина негативно впливає на розкриття змісту аналізованого права, робить неможливим розроблення повноцінного механізму його реалізації.

На сьогодні найбільш розповсюдженим є використання категорії екологічних прав і віднесення до неї конституційного права на безпечне для життя і здоров\'я довкілля.

Екологічні права були відображені в ст. 46 проекту нової Конституції України, де було записано, що кожний має право на екологічно безпечне для життя і здоров\'я навколишнє середовище. У сучасному вигляді ст. 50 Конституції України проголошує право кожного на безпечне для життя і здоров\'я довкілля.

Право на безпечне для життя і здоров\'я довкілля належить до тих прав і свобод, сукупність яких дозволяє судити про положення особистості в суспільстві. Цінність права жити в безпечному середовищі можна порівняти з цінністю права на труд, охорону здоров\'я та ін. Більш того, оскільки зараз від стану довкілля все більше залежить здоров\'я людини, успішна реалізація цього права створить необхідні умови для здійснення усіх інших прав людини та громадянина. Відповідно забруднення довкілля може розглядатися як опосередковане порушення всіх інших прав людини.

Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров\'я довкілля тісно пов\'язано з такими правами, як:

1) право кожного на життя;

2) право кожного на повагу до його гідності;

3) право на належні, безпечні і здорові умови праці;

4) право на охорону здоров\'я, медичну допомогу та медичне страхування;

5) право користуватися природними об\'єктами права власності народу України.

Але зазначене право не поглинається ними, бо має свою сферу застосування, свої засоби забезпечення.

Аналіз поняття конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров\'я довкілля дає підстави стверджувати, що досліджуване право претендує до віднесення його до самостійної групи конституційних екологічних прав у загальній системі прав і свобод людини і громадянина в Україні. Чітке визначення зазначеного права сприятиме зміцненню статусу особи, посиленню механізму гарантій та реалізації. Право кожного на безпечне для життя і здоров\'я довкілля як інтегрована правова категорія, що синтезує в своїй основі ряд галузевих прав – це абсолютне, загальнолюдське, природне, невід\'ємне від інших прав. На нашу думку, право на безпечне для життя і здоров\'я довкілля – це визнана і гарантована Конституцією, законами України і забезпечена державою можливість людини і громадянина користуватися сприятливим для проживання середовищем, як природною сферою мешкання, придатною для життя, набувати і захищати його в порядку, межах, формах і спосіб, що передбачено законодавством для задоволення своїх життєво важливих матеріальних і духовних інтересів.

Література:

1. Колбасов О.С. Экология: политика – право. Правовая охрана природы в СССР. – М.: Наука, 1976. – С. 6.

2. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – С. 10.

3. Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина // Право України. – 2001. – № 8. – С. 54–56.

4. Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 1998. – С. 6.

5. Андрейцев В.І. Концепція правового забезпечення екологічної політики України // Право України. – 1994. – № 3–4. – С. 28.

6. Воеводин Д. Юридический статус личности в России. – М.: Изд-во МГУ, изд. группа ИНФРА М. – НОРМА, 1997. – С. 214.

7. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право України. – 2000. – № 4. – С. 37.

8. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – С. 10.

9. Колбасов О.С., Боголюбов С.А. Закон об охране природы в СССР. Каким ему быть? Мнение и предложения ученых. – М.: Юрид. лит., 1991. – С. 26.

10. Костицький В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український і світовий досвід // Право України. – 2003. – № 10. – С. 49.

11. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5.

12. Хіміч О. Взаємозв\'язок екологічної безпеки із законністю: окремі аспекти // Право України. – 2003. – № 11. – С. 66.

13. Дзейтов С.А. Государство и экологическая безопасность // Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. юрид. наук. – СПб., 1994. – С. 3.